Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Dialektalny słowoskład w Mukowem Słowniku dolnoserbskeje rěcy a jeje narěcow

Mukowy słownik jo jaden z nejwobšyrnjejšych słownikow dolnoserbšćiny. Wón jo měł za wuwiśe pisneje rěcy wurědny wuznam. Zakładne slěźenja k dialektalnej leksice, ako jo do słownika zapśimjeta, njejsu ale dotychměst eksistěrowali. Z pomocu digitalneje wersije togo źěła jo mógło tomu se wótpomoc. Słowoskład, kótaryž jo w słowniku ako dialektalny (resp. regionalny) wóznamjenjony, jo se registrěrował, wót Muki pśewjeźone pśirědowanje leksemow konkretnym dialektam jo se bližej wobswětliło. Jo se mógło pokazaś, kótare dialekty w słowniku eksplicitnje se wobspomnjeju a lěc dajo kwantitatiwne resp. kwalitatiwne rozdźěle pśi wobjadnawanju danych dialektow. Projekt pódajo k tomu nanejmjenjej za wěsty wobłuk dopóznaśa wó metarěcy, kótaruž Muka jo wužywał.

wobźěłaŕ projekta: Dr. Fabian Kaulfürst

Jubilej instituta

23.–25.11.2017: Mjazynarodna konferenca w Budyšynje

Reformacija a etniskosć. Serby, Letiske a Estniske w 16. a 17. stolěśu
» program

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wujšeł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin