Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Certifikowanje serbskorěčneje kompetency (BZ)


Za zaměry rěčneho planowanja wobsteji hižo někotre lěta žadanje za certifikowanjom serbskorěčnych kmanosćow, zo by so akceptanca hornjo- a delnjoserbšćiny powyšiła, zo by so motiwacija k nawuknjenju jedneje z tuteju rěčow spěchowała a zo bychu so kriterije za postajenje kwalitnych standardow wudźěłać móhli. Zakład za certifikaciju serbskorěčnych kmanosćow twori Zhromadny europski referenčny ramik (GER). Formulowanje a zawjedźenje stopnjow kompetency a jednotnych standardow za rěčne pruwowanja za serbsce wuknjacych je nadawk Rěčneho centruma WITAJ. Serbski institut w Budyšinje a Institut za sorabistiku na Lipšćanskej uniwersiće přewozmjetej jako wědomostnej kooperaciskej partneraj fachowe poradźowanje a posudźowanje.

Wobdźěłarka: Jana Šołćina

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin