Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
Datowa banka hornjoserbskich eksonymow
W kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ je so datowa banka wuwiła, kotraž poskića hornjoserbske wotpowědniki za geografiske mjena wšěch družin z cyłeho swěta rěčnje korektnje sprachlich korrekt. Zakład zběrki mjenow tworjachu wupiski z aktualnych wučbnicow geografije w hornjoserbskej rěči kaž tež lisćiny mjenow, kotrež su so wot fachowych wučerjow zestajeli. Přidatnje zapřijachu so tež wotpowědne mjena z "Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki" a z 5. nakłada "prawopisneho słownika".
Datowa zběrka je myslena jako pomocny srědk za šulsku praksu kaž tež za potrjeby hornjoserbskich medijow a ma stabilizowanju spisownorěčneje normy słužić. Zdobom twori wona materialowu bazu za přepytowanje procesow a zakonitosćow rěčneje integracije cuzorěčnych mjenow do rěčneho systema hornjoserbšćiny a steji tak we wuskim zwisku z projektom "Němsko-hornjoserbskeho słownika".

Wobdźěłarjo: dr. Anja Pohončowa (nawod), dr. habil. Sonja Wölkowa (wotrjadnica) , Bianka Wjencyna (eksternje, Rěčny centrum WITAJ ), Thomas Hojenski (eksternje, ISS Lausitz)

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin