Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Serbska bibliografija

Cyłkowna redakcija bibliografije: Franc Šěn

Prěnju serbsku bibliografiju – wothladamy-li wot zapisow serbskich ćišćow z 18. a 19. lětstotka – zestaja 1929 Jakub Wjacsławk, krajny bibliotekar w Drježdźanach, a slawist Max Vasmer wuda ju w Berlinje (2. rozšěrjeny nakł. 1952). Wot 1959 wuchadźa wona prawidłownje we wjacelětnych zwjazkach w Ludowym nakładnistwje Domowina w ćišćanej formje. Lětne wuběrkowe bibliografije spřistupnjeja so wot 50tych lět w Lětopisu a wot 1996 w interneće.

Bibliografija wobsahuje wšě wažne serbskorěčne title a rozprawja wo druhorěčnych publikacijach z wobsahowym poćahom k Serbam, k historisce šěroko zapřijatemu serbskemu sydlenskemu rumej, Hornjej a Delnjej Łužicy, a k serbskim wosobinam. Wona koncentruje so na stawizny a kulturu, druhe regionalnohistoriske wobłuki, kaž zarjadnistwo, hospodarstwo, geografija, přiroda atd. wobkedźbuja so přez Saksku bibliografiju a Braniborsku bibliografiju.

Bibliografija zapisuje samostatnje (knihi, brošurki, audiowizuelne medije) a njesamostatnje wuchadźace dźěła (přinoški w zběrnikach, časopisach, wobšěrniše nastawki w tydźenikach a dźenikach, recensije).

Internetowa wersija Serbskeje bibliografije skića přistup na kompletny wobsah knižnych zwjazkow 1986–1990, 1991–1995, 1996–2000, 2001–2005 a wuběrk aktualnych sorabistiskich titlow. Sukcesiwnje zadźěła so do njeje tež wobsah zažnišich bibliografijow (dotal: w Budyšinje wušłe knihi wot 1958).

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin