Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
Serbske byrgarstwo mjez narodnym wuznaćom a staćanskej loyalitu: Pěčkec Budyska rězbarska swójba mjez 1850 a 1950
Na zakładźe třoch generacijow serbskeje Pěčkec swójby, kiž běchu kamjenjećesarjo a rězbarjo w Budyšinje, matej so předstajeć žiwjenje a skutkowanje serbskeho byrgarstwa we wšelakich dobach nowšich stawiznow. Jich skutkowanje saha wot narownych kamjenjow za serbskich wótčincow, twarskeho wudebjenja cyrkwjow a wójnskich pomnikow hač k monumentalnym portretowym plastikam akademisce wukubłaneho zastupjerja třećeje generacije, Hannsa Petschki, kiž je tež wopomnjenski kamjeń (1950) za wopory nacionalsocialistiskeho knjejstwa na židowskim pohrjebnišću w Budyšinje stworił. Přez hospodarske zajimy wusko z towaršnosću wjetšiny zwjazane, wuwiwaše so skutkowanje jednotliwych zastupjerjow rězbarskeje swójby pod rozdźělnymi towaršnostnymi wuměnjenjemi mjez serbsko-narodnym angažementom a politiskim připodobnjenjom. Wuměłske aspekty pomnikoweho rězbarstwa Pěčkecow staja so do zwiska z wotpowědnymi časowymi zjawami a wuwićom.

Wobdźěłarka: dr. Marija Měrćinowa

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin