helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.
Słowjanski rěčny atlas
Słowjanski rěčny atlas je dołhodobny multilateralny projekt słowjanskich krajow aNěmskeje. Jeho předmjet su dialekty mjezsobu wusko přiwuznych słowjanskich rěčow jako cyłk. Mjeztym zo wotbłyšćuja narodne rěčne atlasy nadrobnje dialektne rozdźěle we wobłuku jednotliwych rěčow, zapopadnje so w Słowjanskim rěčnym atlasu makrodialektologiska diferenciacija w swojej cyłosłowjanskej dimensiji. Naprašnik wopřijimuje 3454 prašenjow a je so w nědźe 850 městnosćach nazběrał. Jedna so wo prěnje makrodialektologiske předewzaće, kotrež zjima informacije wo dialektnych rozdźělach we wobłuku cyłeje rěčneje swójby. Atlas wuchadźa w knižnej formje w dwěmaj serijomaj we wšitkich wobdźělenych partnerskich krajach.
Tuchwilu přihotuje so w Serbskim instituće wudaće 7. zwjazka leksikaliskeje serije Słowjanskeho rěčneho atlasa (Drasta a wobuće, hygiena a medicina). Nimo toho garantujetaj sobudźěłarjej prawe předstajenje serbskeho rěčneho materiala we wšěch atlasowych zwjazkach, z kotrychž su stajnje někotre w procesu přihotowanja a wudawanja. Wobaj dźěłataj předewšěm tež w subkomisiji za spowšitkownjachu transkripciju, kotraž z pomocu morfonologiskeje analyzy narěčneho materiala ze wšěch přepytowanych městnosćow stwori bazu za jeho kartografiske předstajenje w zwjazkach leksikografiskeje serije. S. Wölkowa tutu subkomisiju nawjeduje a je čłon dźěłoweje skupiny za koordinaciju zasadźenja informaciskeje technologije při wobdźěłanju atlasa. Wobaj wobdźěłarjej staj tohorunja awtoraj kartow.

Wobdźěłarka: Sonja Wölkowa

21.02.2018 – Wupisanje dźěłoweho městna: kulturne wědomosće

3. měrc 2018 - Dźeń wotewrjenych durjow w Serbskim kulturnym archiwje a Serbskej centralnej bibliotece

Archiw a biblioteka přeprošujetej na wjedźenje w serbskej a němskej rěči kaž tež na předstajenje historiskeho filma wo brigadowanju a twarje Serbskeho domu.

19.-21. apryl 2018 konferenca Slědźerski design 4.0

ISGV w Drježdźanach z přinoškami Serbskeho instituta

Lětopis 2017/2 wušoł

Z přinoškami mjezynarodneje konferency "Dimensije kulturneje wěstoty pola etniskich a rěčnych mjeńšinow" 2016

13.-28. julija 2018 Lětni kurs za serbsku rěč a kulturu

Přizjewjenja wotnětka móžne

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin