Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Wutwar kompjuterowych tekstowych korpusow delnjo- a hornjoserbskeje spisowneje rěče (BZ/CB) (z modulom „Referenčnej korpusaj“ , zdźěla financowane ze srědkami třećich)


Natwar wobšěrnych digitalnych tekstowych korpusow z wysokej kwalitu za wobě serbskej spisownej rěči ma za rěčespytne a dalše z tekstow wuchadźace slědźenja wurjadny wuznam. Za delnjoserbšćinu płaaći tole we wosebitej měrje, dokelž su móžnosće dźěła z maćernorěčnymi informantami hižo nětko jara wobmjezowane. Tež za historisko-dokumentowacy słownik delnjoserbšćiny, kotryž so přihotuje, twori korpus najwažniši zakład. W zańdźenych lětach smy při kwantitatiwnym wutwarje delnjoserbskeho korpusa mócnje doprědka přišli, dokelž móžachmy z pomocu srědkow třećich mnoho tekstow eksternje digitalizować dać. Srjedźodobny zaměr je tu połny historiski korpus. Wobaj korpusaj, delnjo- a hornjoserbski, pak nježadatej sej jeno kwantitatiwny wutwar, ale předewšěm tež stajne kwalitatiwne polěpšenje. To bě dotal falowacych resursow dla jenož w jara wobmjezowanej měrje móžne.
Wot decembra 2010 móžachmy wulki dźěl delnjoserbskeho korpusa w kooperaciji z Institutom za čěski narodny korpus (ÚČNK) tež w interneće spřistupnić. Wón je přidatnje tež přez portal dolnoserbski.de docpějomny. W měrcu 2013 je so tež hornjoserbski korpus na samsne wašnje přez portal ÚČNK zjawnje k spoziciji stajił.

Nawod projekta: Fabian Kaulfürst, Sonja Wölkowa
Sobudźěłaćerjej: Marcin Szczepański, Thomas Menzel

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin