Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Datowa banka geografiskich eksonymow


Za koho je datowa banka myslena a kak je nastała?

W prěnim rjedźe je datowa banka, kotraž wobsteji tuchwilu z nimale 1900 datowych sadźbow, pomocny srědk za wučbnu praksu kaž tež za serbske medije. Wězo je wona za kóždeho dalšeho zajimca přistupna a ma słužić stabilizowanju spisownorěčneje normy.
Ideja za zestajenje datoweje banki je wušła z našeho poradźowanskeho dźěła. Z Rěčneho centruma WITAJ, hdźež so přihotuja serbskorěčne wučbnicy, su w poslednich lětach dóšli naprašowanja dla prawopisa a morfologiskeho adaptowanja cuzych geografiskich mjenow. Wosebje problematiske su mjena zwonka Europy. Při njesystematiskej zaběrje z jednotliwymi słowami pak hodźa so prawidła zeserbšćenja ćežko spóznać. Nimo toho njeje uzus w serbšćinje stabilny resp. postupowanje při zeserbšćenju je so zdźěla změniło.
Tohodla njeje tajki cyłkowny přehlad jenož jako wědomostne žórło zajimawy a wužitny, ale runje tak jako praktiska pomoc za wučerki a wučerjow, za žurnalistow, přełožowarjow a dalšich zajimcow.


« wróćo

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin