helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
Rjana-Luzica.100005-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

SERBSKI INSTITUT


Serbski institut přepytuje rěč, stawizny a kulturu Serbow w Hornjej a Delnjej Łužicy w zašłosći a přitomnosći. Wón zběra a archiwěruje k tomu trěbne materialije, přihotuje je za wědomostne slědźenje a spřistupnja je zdobom zjawnosći. Nimo toho su interdisciplinarne slědźenja instituta na aktualne połoženje, na wosebitosće a na přirunowanje małych rěčow a kulturow w Europje wusměrjene.

Serbski institut ze sydłom w Budyšinje a wotnožku w Choćebuzu je so k 1. januarej 1992 wot Swobodneho stata Sakska zhromadnje z krajom Braniborska wutworił. Po swojej prawniskej formje je wón zapisane towarstwo. Jeho tradicije jako zwonkauniwersitne slědźenišćo złožuja so na Institut za serbski ludospyt, kotryž bě so lěta 1951 załožił a wot 1952 do 1991 Němskej akademiji wědomosćow (wot 1972: Akademiji wědomosćow NDR) přisłušał. Z nowozałoženjom Serbskeho instituta spočatk 1992 nawjaza so na tradiciju, zdobom pak poskići so šansa za inowaciju. Fachowospecifiske a interdisciplinarne projekty předchadnika, Instituta za serbski ludospyt – běchu to zdźěla předewzaća z dołhodobnym akademijowym charakterom – móžachu so zwjetša dale wjesć.

Slědźenje je we wotrjadomaj za kulturne wědomosće a rěčespyt z dwěmaj stejišćomaj organizowane. Kóždy wotrjad wěnuje so swojemu specifiskemu polu z interdisciplinarneje perspektiwy. Serbski institut kooperuje z druhimi wědomostnymi zarjadnišćemi w tu- a wukraju. Jeho fachowcy spjelnjeja wučbne nadawki na uniwersitach a wysokich šulach. Kóžde druhe lěto wuhotuje institut mjezynarodny prózdninski kurs za serbsku rěč a kulturu.

Institut njepřinošuje jenož k wuwiću wědomosće w teoriji a metodźe, ale posylnja tež – w zmysle wustawkow – čestnohamtske mocy w serbskich towarstwach runje tak kaž w šulach, kulturnych institucijach a medijach skutkowacych Serbow a Němcow, kotřiž so wo zdźerženje bikulturneje substancy prócuja.

Z dwójnym wusměrjenjom na sorabistisko-socialnowědomostne slědźenje a na praktisku podpěru za serbsku rěč a kulturu w Hornjej a Delnjej Łužicy je drje zapołoženje instituta, kiž je kruty wobstatk wědomosće w Němskej, jónkrótne. Z tym zwuraznja so načasny, na dialogu mjez wědomosću a towaršnosću wotpočowacy koncept.

21.02.2018 – Wupisanje dźěłoweho městna: kulturne wědomosće

3. měrc 2018 - Dźeń wotewrjenych durjow w Serbskim kulturnym archiwje a Serbskej centralnej bibliotece

Archiw a biblioteka přeprošujetej na wjedźenje w serbskej a němskej rěči kaž tež na předstajenje historiskeho filma wo brigadowanju a twarje Serbskeho domu.

19.-21. apryl 2018 konferenca Slědźerski design 4.0

ISGV w Drježdźanach z přinoškami Serbskeho instituta

Lětopis 2017/2 wušoł

Z přinoškami mjezynarodneje konferency "Dimensije kulturneje wěstoty pola etniskich a rěčnych mjeńšinow" 2016

13.-28. julija 2018 Lětni kurs za serbsku rěč a kulturu

Přizjewjenja wotnětka móžne

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin