Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

SERBSKI INSTITUT / SORBISCHES INSTITUT


Serbski institut / Sorbisches Institut w Budyšinje přepytuje rěč, stawizny a kulturu Serbow w Hornjej a Delnjej Łužicy w zašłosći a přitomnosći. Wón zběra a archiwěruje k tomu trěbne materialije, přihotuje je za wědomostne slědźenje a spřistupnja je zdobom zjawnosći. Nimo toho su interdisciplinarne slědźenja instituta na aktualne połoženje, na wosebitosće a na přirunowanje małych rěčow a kulturow w Europje wusměrjene.

Serbski institut ze sydłom w Budyšinje a wotnožku w Choćebuzu je so k 1. januarej 1992 wot Swobodneho stata Sakska zhromadnje z krajom Braniborska wutworił. Po swojej prawniskej formje je wón zapisane towarstwo. Jeho tradicije jako zwonkauniwersitne slědźenišćo złožuja so na Institut za serbski ludospyt, kotryž bě so lěta 1951 załožił a wot 1952 do 1991 Němskej akademiji wědomosćow (wot 1972: Akademiji wědomosćow NDR) přisłušał. Z nowozałoženjom Serbskeho instituta spočatk 1992 nawjaza so na tradiciju, zdobom pak poskići so šansa za inowaciju. Fachowospecifiske a interdisciplinarne projekty předchadnika, Instituta za serbski ludospyt – běchu to zdźěla předewzaća z dołhodobnym akademijowym charakterom – móžachu so zwjetša dale wjesć.

Slědźenje je we wotrjadomaj za kulturne wědomosće a rěčespyt z dwěmaj stejišćomaj organizowane. Kóždy wotrjad wěnuje so swojemu specifiskemu polu z interdisciplinarneje perspektiwy. Serbski institut kooperuje z druhimi wědomostnymi zarjadnišćemi w tu- a wukraju. Jeho fachowcy spjelnjeja wučbne nadawki na uniwersitach a wysokich šulach. Kóžde druhe lěto wuhotuje institut mjezynarodny prózdninski kurs za serbsku rěč a kulturu.

Institut njepřinošuje jenož k wuwiću wědomosće w teoriji a metodźe, ale posylnja tež – w zmysle wustawkow – čestnohamtske mocy w serbskich towarstwach runje tak kaž w šulach, kulturnych institucijach a medijach skutkowacych Serbow a Němcow, kotřiž so wo zdźerženje bikulturneje substancy prócuja.

Z dwójnym wusměrjenjom na sorabistisko-socialnowědomostne slědźenje a na praktisku podpěru za serbsku rěč a kulturu w Hornjej a Delnjej Łužicy je drje zapołoženje instituta, kiž je kruty wobstatk wědomosće w Němskej, jónkrótne. Z tym zwuraznja so načasny, na dialogu mjez wědomosću a towaršnosću wotpočowacy koncept.

2.12.2017 Konferenca „Transformacija Łužicy ̍ po wuhlu ̍ a Serbja“ w Choćebuzu

Nowe wudaće: Spisy Serbskeho instituta 64

Lubina Malinkowa "Um der Wenden Seelenheyl hochverdient ─ Reichsgraf Friedrich Caspar von Gersdorf"

24.10.2017 – Wupisanje dźěłoweho městna: kulturne wědomosće

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin