helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
wuhlowa-jama-2_HPm_wurezk.100637-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

KULTURNE WĚDOMOSĆE (Budyšin/Choćebuz)


Z 1. januarom 2014 staj so zjednoćiłoj wotrjadaj „Kulturne a socialne stawizny“ a „Empiriske kulturne slědźenje/ludowěda“, załožił je so nowy „Wotrjad kulturne wědomosće“. Zaměr wotrjada je wobšěrne, transdisciplinarne přeslědźenje stawiznow a přitomnosće serbskeje mjeńšiny w Hornjej a Delnjej Łužicy – w kompleksnym splećenju z wjetšinu, kaž tež z druhimi kulturami a kulturelnymi procesami. Dalši zaměr je přirunowace mjeńšinowe slědźenje w europskim konteksće.
Wažny tematiski wobłuk historiskeho resp. historiografiskeho slědźenja tworja tuchwilu na akterow a wosoby wusměrjene temy kaž tež slědźenja wo towaršnostnych strukturach a politiskich resp. kulturnych institucijach, kaž su to šula, cyrkej, medije. Elementy wopominanskeje kultury, specielnje we wobłuku tworjaceho wuměłstwa a generelnje we wobrazliwosći su za wotrjad trajnje zajimawe. Wšitke tute slědźenja dótkaja so na wjacorych městnach prašenjow kulturneho slědźenja, tak zo eksistuje wulki potencial za interdisciplinarnu kooperaciju – potencial, kiž da so bóle intensiwnje a zaměrnje wučerpać. Spektrum temow kulturneho slědźenja je šěroki: identita, etnicita, předsudki a stereotypy, narodne drasty, nałožki, nabožnosć, swójba, přesydleńcy, rum a (wob)swět žiwjenja, přisłowa, wobrazy wo Serbach, nowe medije. Mjez druhim dźe wo prašenja kulturneje diferency, wo konstrukcije swójskosće, wo strategije wobchadźenja z cuzym, wo kubłanje, interkulturelnu a interetnisku komunikaciju. Při tym fokusěruje slědźenje wuraznje transkulturelne resp. interkulturelne fenomeny: Dwurěčnosć a wjacekulturalnosć, stawizny poćahow mjeńšiny a wjetšiny, etniske konflikty a dialogiske zetkanja w historiskej a aktualnej perspektiwje, wobchadźenje z diwersitu a hinakosću.

21.02.2018 – Wupisanje dźěłoweho městna: kulturne wědomosće

3. měrc 2018 - Dźeń wotewrjenych durjow w Serbskim kulturnym archiwje a Serbskej centralnej bibliotece

Archiw a biblioteka přeprošujetej na wjedźenje w serbskej a němskej rěči kaž tež na předstajenje historiskeho filma wo brigadowanju a twarje Serbskeho domu.

19.-21. apryl 2018 konferenca Slědźerski design 4.0

ISGV w Drježdźanach z přinoškami Serbskeho instituta

Lětopis 2017/2 wušoł

Z přinoškami mjezynarodneje konferency "Dimensije kulturneje wěstoty pola etniskich a rěčnych mjeńšinow" 2016

13.-28. julija 2018 Lětni kurs za serbsku rěč a kulturu

Přizjewjenja wotnětka móžne

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin