Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

KULTURNE WĚDOMOSĆE


Z 1. januarom 2014 staj so zjednoćiłoj wotrjadaj „Kulturne a socialne stawizny“ a „Empiriske kulturne slědźenje/ludowěda“, załožił je so nowy „Wotrjad kulturne wědomosće“. Zaměr wotrjada je wobšěrne, transdisciplinarne přeslědźenje stawiznow a přitomnosće serbskeje mjeńšiny w Hornjej a Delnjej Łužicy – w kompleksnym splećenju z wjetšinu, kaž tež z druhimi kulturami a kulturelnymi procesami. Dalši zaměr je přirunowace mjeńšinowe slědźenje w europskim konteksće.
Wažny tematiski wobłuk historiskeho resp. historiografiskeho slědźenja tworja tuchwilu na akterow a wosoby wusměrjene temy kaž tež slědźenja wo towaršnostnych strukturach a politiskich resp. kulturnych institucijach, kaž su to šula, cyrkej, medije. Elementy wopominanskeje kultury, specielnje we wobłuku tworjaceho wuměłstwa a generelnje we wobrazliwosći su za wotrjad trajnje zajimawe. Wšitke tute slědźenja dótkaja so na wjacorych městnach prašenjow kulturneho slědźenja, tak zo eksistuje wulki potencial za interdisciplinarnu kooperaciju – potencial, kiž da so bóle intensiwnje a zaměrnje wučerpać. Spektrum temow kulturneho slědźenja je šěroki: identita, etnicita, předsudki a stereotypy, narodne drasty, nałožki, nabožnosć, swójba, přesydleńcy, rum a (wob)swět žiwjenja, přisłowa, wobrazy wo Serbach, nowe medije. Mjez druhim dźe wo prašenja kulturneje diferency, wo konstrukcije swójskosće, wo strategije wobchadźenja z cuzym, wo kubłanje, interkulturelnu a interetnisku komunikaciju. Při tym fokusěruje slědźenje wuraznje transkulturelne resp. interkulturelne fenomeny: Dwurěčnosć a wjacekulturalnosć, stawizny poćahow mjeńšiny a wjetšiny, etniske konflikty a dialogiske zetkanja w historiskej a aktualnej perspektiwje, wobchadźenje z diwersitu a hinakosću.

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin