Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Pomoc za pytanje w HOTKO

Tu podawaja so někotre pokiwy za najpřihódniše nastajenja pytanskeho programa.
  • Corpus/Korpus – tu ma być wubrany hotko (pod dypkom Foreign language corpora/Cizojazyčné korpusy).
  • Query type/Typ dotazu – w srjedźnym dźělu woknješka móžeće nastajić wašnje pytanja. Za HOTKO móžeće wužiwać prěnjej dwě móžnosći:

Basic/Základní – pytanje dokładnje za zapodanym rjadom pismikow bjez regularnych wurazow a bjez wobkedźbowanja wulko- a małopisanja.
Phrase/Fráze – pytanje z regularnymi wurazami a rozeznawanjom wulkich a małych pismikow.
  • Specify context/Specifikovat kontext – wočini woknješko, w kotrymž móžeće zapodać słowo abo regularny wuraz, kotryž ma resp. nima w konteksće pytaneho słowa abo wuraza stać.
  • Specify query according to the meta-information/Specifikovat dotaz podle metainformaci – wočini lisćinu, w kotrejž móžeće wubrać dźěle korpusa za pytanje, jeli chceće na př. jenož wědźeć hač jewi so někajke słowo tež hižo pola Zejlerja, wuzwoliće jeho w kašćiku "document.author".

Rezultat naprašowanja je konkordanca (jendź. Concordance), w kotrejž je pytane słowo čerwjene wuzběhnjene. Nětko móžeće nakliknyć čerwjene pytane słowo, a deleka pokaza so šěrši kontekst. Hdyž pak nakliknjeće módry sigle žórła na lěwej stronje, pokaza so deleka dokładniše bibliografiske wopisanje.

Nastajenja za napohlad konkordancy

Hdyž kliknjeće na View w meniju, móžeće wubrać warianty za napohlad rezultatoweho woknješka.
  • Kliknjenje na KWIC/Sentence přešaltuje mjez centrěrowanym pytanym słowom a pokazowanjom cyłych sadow.

Hdyž wubjerjeće Attributes, structures and references, móžeće postajić pokazowane metainformacije wo žórłowych tekstach.
  • Tu měło pod References najlěpje nakliknjene być "document.id".

Hdyž wubjerjeće General concordance view options, wotewri so meni za nastajenje
  • ličby naraz pokazowanych přikładowych sadow: Page size,
  • wulkosće konteksta, kotryž so naprawo a nalěwo wot pytaneho słowa sobu pokaza, jeli steji wone srjedźa: KWIC Context size
  • Hóčka w delnim kašćiku (Shuffle) wuskutkuje připadnje měšany rezultat, jeli wona njesteji, su přikłady po žórłach rjadowane.

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin