Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Spowšitkownjena "słownikowa" forma

  • Substantiwiske frazeologizmy jewja so w nominatiwje, na př.: nócny hawron.
  • Adjektiwiske jewja so w nominatiwje a po móžnosći w formje maskulina, na př.: hłupy, zo móhł hłupych z nim łójić.
  • Werbalne frazeologizmy jewja so w infinitiwje (dešćikej dźěrki štapać), w róžkatych spinkach přidawa pak so w róžkatych spinkach forma 3. wosoby singulara, zwjetša w prezensu a indikatiwje, na př.: .
  • Krute frazeologiske přirunanja podawaja so ze zakładom přirunanja, na př.: strowy kaž bar.
  • Walenca frazeologizma podawa so w kursiwnym pismje, na př.: něchtó dešćikej dźěrki štapa.
  • Fakultatiwne komponenty frazeologizma (słowa, kotrež hodźa so wuwostajić) podawaja so w kulojtych spinkach, na př. (kaž) na hozdźikach sedźeć.
  • Komponenty, kotrež móža so město druheho słowa zasadźić (kotrež tworja substitutiwne warianty) podawaja so w kónčkojtych spinkach, na př.: do dźěrkawca dejić ‹cydźić›.

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin