Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Stawizny

Lěćne ferialne kursy za serbsku rěč a kulturu w Budyšinje zarjaduja so wot 1967 zwjetša w dwulětnym rytmusu – w 1960-80tych lětach přez Lipsčansku uniwersitu, wot 1992 wot Serbskeho instituta w Budyšinje. Wone posrědkuja w formje třitydźenskeho intensiwneho kursa zakłady k samostatnemu nawuknjenju serbskeje rěče resp. słuža k wudospołnjenju awtodidaktisce přiswojenych znajomosćow a jich nałožowanju na městnje. Dale chce kurs budźić zajim za serbsku rěč a kulturu, zo by so w centrach slawistiskeho slědźenja a kubłanja tež sorabistice kedźbnosć wěnowała a chce dobywać multiplikatorow, kiž wo serbskim žiwjenju a narodnostnej politice w Němskej we wukraju rozprawjeja.

Na dotalnych lěćnych ferialnych kursach wobdźěli so wjace hač 500 profesorow, docentow, studentow, žurnalistow a přełožowarjow z 30 krajow a nimale wšěch kontinentow swěta. Widźomne wuslědki tutych kursow su mnohe disertacije a magisterske dźěła k serbskej rěči, kubłanskej politice, stawiznam tak kaž přełožki a wozjewjenja serbskeje literatury we wukraju hač k zajimawym publikacijam kursantow.

Z organizatoriskich a kapacitnych přičin móžachu so na ferialnych kursach do 1994 stajnje 25-30 zajimcow wobdźělić, po saněrowanju internata Serbskeho gymnazija zmóžnichmy 50 powabjacym wobdźělenje na kursu. Ličba přizjewjenjow wučinješe sčasami hač do 100 zajimcow.

Wot kursantow zběra so stopnjowacy popłatk za wobdźělenje. Wysokosć popłatka orientuje so na wudawkach za zastaranje a přenocowanje. Při tym wobkedźbuja so tež socialne aspekty powabjacych (studenća, přistajeni wědomostnicy) kaž tež wuměnjenja w krajach z kotrychž pochadźeja.

Dotalne lěćne ferialne kursy:

I. Mjezynarodny wysokošulski kurs za sorabistiku. – 1967 (16.7.-31.7.)
26 wobdźělnikow z 9 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z ZRN, Awstriskeje, Šwedskeje a Francoskeje

II. Mjezynarodny wysokošulski kurs za sorabistiku. – 1969 (13.7.-28.7.)
26 wobdźělnikow z 10 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z ZRN, Italskeje, Jendźelskeje a USA

III. Mjezynarodny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 1971 (12.7.-25.7.)
29 wobdźělnikow z 10 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z Awstriskeje, Francoskeje, Norwegskeje, Jendźelskeje a Japanskeje

IV. Mjezynarodny wysokošulski kurs za serbsku rěč a kulturu. – 1973 (11.7.-25.7.)
25 wobdźělnikow z 8 krajow, z wukraja nimo słowjanskich, z Awstriskeje, Jendźelskeje a Japanskeje a USA

V. Mjezynarodny wysokošulski kurs serbsku rěč a kulturu. – 1975 (14.7.-27.7.)
35 wobdźělnikow z 8 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z ZRN, Awstriskeje, Nižozemskeje, Italskeje

VI. Mjezynarodny wysokošulski kurs serbsku rěč a kulturu. – 1977 (18.7.-30.7.)
37 wobdźělnikow z 9 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z Jendźelskeje, Nižozemskeje a Italskeje

VII. Mjezynarodny wysokošulski kurs serbsku rěč a kulturu. – 1982 (13.7.-27.7.)
23 wobdźělnikow z 12 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z ZRN, Belgiskeje, Italskeje, Šwedskeje, Japanskeje a USA

Lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 1992 (13.7-31.7.)
22 wobdźělnikow z 8 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z Francoskeje, Japanskeje a USA

Lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 1994 (18.7.-5.8.)
36 wobdźělnikow z 8 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z Francoskeje, Japanskeje a USA

X. Lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 1996 (15.7.-2.8.)
46 wobdźělnikow z 16 krajow, z wukraja nimo słowjanskich ze Šwicy, Francoskeje, Šwedskeje, Norwegskeje, Jendźelskeje, Južneje Koreje, Japanskeje a USA

XI. Lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 1998 (27.7.-14.8.)
50 wobdźělnikow z 18 krajow, z wukraja nimo słowjanskich ze Šwicy, Jendźelskeje, Finskeje, Egiptowskeje, Južneje Koreje, Japanskeje, USA

XII. Lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 2000 (17.7.-4.8.)
55 wobdźělnikow z 17 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z Francoskeje, Jendźelskeje, Islandskeje, Finskeje, Japanskeje, USA

XIII. Lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 2002 (15.7.-1.8.)
51 wobdźělnikow z 17 krajow, z wukraja nimo słowjanskich ze Šwicy, Francoskeje, Italskeje, Finskeje, Kanady, Taiwana, USA

XIV. Lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 2004 (26.7.-13.8.)
47 wobdźělnikow z 13 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z Francoskeje, Finskeje, Nižozemskeje, Japanskeje a USA

XV. Lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 2006 (24.7.-11.8.)
48 wobdźělnikow z 14 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z Madźarskeje, Nižozemskeje, Jendźelskeje, Finskeje, USA a Brasilskeje

XVI. Lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 2008 (27.7.–15.8.)
49 wobdźělnikow z 16 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z Madźarskeje, Awstriskeje, Finskeje, Japanskeje a USA

XVII. Lěśojski ferialny kurs za serbsku rěc a kulturu - 2010 (26.7.-13.8.) w Choćebuzu
39 wobdźělnikow z 12 krajow, z wukraja nimo słowjanskich z Finskeje, Jendźelskeje, Španiskeje a USA

XVIII. Lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu. – 2012 (30.7.–17.8.) w Budyšinje
35 wobdźělnikow ze 14 krajow

Serbska lětnja šula. – 2012 (4.–16.8.) w Lipsku (1. tydźeń) a Budyšinje (2. tydźeń)
27 wobdźělnikow z 9 krajow

Lětni kurs za serbsku rěč a kulturu – 2016 (8.–23.7.) w Budyšinje
17 wobdźělnikow ze 7 krajow

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin