Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

WUPISANJA25. 9. 2017 – Wupisanje městna: archiwar/archiwarka ze znajomosćemi na polu IT

W Serbskim kulturnym archiwje (SKA) na Serbskim instituće w Budyšinje ma so wot 1. januara 2018 wobsadźić połne dźěłowe městno

archiwara/archiwarki ze znajomosćemi na polu IT.


Mzda płaći so po TV-L (E9), jeli su wosobinske wuměnjenja date.

Serbski kulturny archiw je jenički zjawny archiw za serbske archiwalije a zběrki. W jeho wobstatkach namakaja so akty serbskich towarstwow a institucijow, zawostajenstwa, rukopisy, muzikalije, wurězki z nowin, plakaty, fotografije kaž tež zwukowe a filmowe dokumenty. Zhromadnje ze Serbskej centralnej biblioteku twori Serbski kulturny archiw wotrjad Serbskeho instituta.

Nadawkowe ćežišća:
 • archiwariske wobdźěłanje aktow a druhich medijow (zwukowe, filmowe a fotowe objekty)
 • přihotowanje a rjadowanje metadatow za datowe banki we wobłuku archiwa
 • IT-administracija, hladanje software a zamołwitosć za wotběhi digitalizacije w archiwje a w bibliotece kaž tež sobuskutkowanje při dalewuwiću online-přistupa (Web-portal) a při naležnosćach IT-infrastruktury
 • wobdźěłanje naprašowanjow na archiw a poradźowanje wužiwarjow archiwa
 • hladanje archiwnych wobstatkow a přesadźenje zawěsćenskich naprawow‎

Wuměnjenja:
 • wotzamknjene fachowe wysokošulske wukubłanje na polu archiwnistwa abo powołanju wotpowědowace fachowe znajomosće‎
 • wukubłanje abo funděrowane znajomosće na polu programěrowanja, tabeloweje kalkulacije (Excel) a weboweho designa‎
 • znajomosće na polu procesow digitalizacije kaž tež zapodawanja meta-datow‎
 • dobre znajomosće hornjo- a/abo delnjoserbskeje kaž tež němskeje rěče‎
 • zakładne znajomosće serbskeje kultury a serbskich stawiznow‎
 • angažowane, samostatne a na cil a serwis wusměrjene wašnje dźěłanja‎
 • zwólniwosć, so na dalekubłanskich naprawach wobdźěleć‎

Při samsnej kwalifikaciji so na ćežko zbrašenych we wosebitej měrje kedźbuje.

Požadanja njech posćelu so ze zwučenymi podłožkami (tabelariski žiwjenopis, kopije wuswědčenjow, zapis powołanskeho wuwića) hač do 20.10.2017 na direktorat Serbskeho instituta, Dwórnišćowa dróha 6, D-02625 Budyšin, si@serbski-institut.de. Tež požadanja, kiž pozdźišo dóńdu, móža so wobkedźbować, jeli dźěłowe městno hišće wobsadźene njeje.
xxx
Download wupisanja

25. 9. 2017 – Wupisanje městna: sobudźěłaćerja/sobudźěłaćerki za wědomostne předźěłanje datow

W Serbskim instituće w Budyšinje ma so wot 1. januara 2018 wobsadźić połne dźěłowe městno

sobudźěłaćerja/sobudźěłaćerki za wědomostne předźěłanje datow.


Mzda płaći so po TV-L (E13) jeli su wosobinske wuměnjenja date.

Nadawki:
 • sobudźěło na slědźenskich projektach instituta
 • awtomatiske předźěłanje rěče/korpusolinguistiske wuhódnoćenja (inkluziwnje statistiki a wizualizacije)
 • wuwiće IT-programow a IT-gratow (na př. za wuwiće annotěrowanych korpusow)
 • sobudźěło při natwarje slědźenskeje infrastruktury
 • sobudźěło při digitalizaciskich procesach kaž tež při natwarje a wobhospodarjenju portala za prezentaciju sorabistiskeje wědy

Wuměnjenja za přistajenje:
 • wotzamknjene wysokošulske wukubłanje na polu informatiki abo kompjuteroweje linguistiki
 • nazhonjenja w programěrowanju, na př. w Perl/Python a Java
 • zajim za zhromadne dźěło w interdisciplinarnych projektach digitalnych duchownych wědomosćow
 • zwólniwosć k dalekubłanju a w serbskorěčnym wobswěće dźěłać kaž tež zwólniwosć k přiswojenju hornjo- a/abo delnjoserbšćiny
 • zwólniwosć, we wobmjezowanym ramiku na hladanju bazisoweje IT sobuskutkować
 • jara dobre analytiske kmanosće kaž tež wuběrna kmanosć komunikacije a dźěła w teamje

Jeli maće znajomosće z wobłuka XML-reprezentowanych tekstowych korpusow a nazhonjenja w dźěle z korpusowymi gratami, je to lěpšina. Tohorunja so znajomosće hornjo- abo delnjoserbšćiny abo druheje zapadnosłowjanskeje rěče witaja.
Serbski institut poskića dynamiski a mnohostronski dźěłowy wobswět, kiž je přez duchownowědomostne slědźenje charakterizowany. Na instituće skutkuja wjacori sobudźěłaćerjo z IT-nadawkami a IT-znajomosćemi. Tu wupisane dźěłowe městno ma so do tuteje skupiny integrować.

Při samsnej kwalifikaciji so na ćežko zbrašenych we wosebitej měrje kedźbuje.

Požadanja njech posćelu so ze zwučenymi podłožkami (tabelariski žiwjenopis, kopije wuswědčenjow, zapis powołanskeho wuwića) hač do 20.10.2017 na direktorat Serbskeho instituta, Dwórnišćowa dróha 6, D-02625 Budyšin, si@serbski-institut.de. Tež požadanja, kiž pozdźišo dóńdu, móža so wobkedźbować, jeli dźěłowe městno hišće wobsadźene njeje.
xxx
Download wupisanja

wotzamknjene - 02.03.2017 Wupisanje městna – stawiznarka/stawiznar

W Serbskim instituće ma so w blišim času (pod wuměnjenjom přizwolenja wotpowědnych financnych srědkow) wobsadźić

0,5 městna stawiznarki/stawiznarja.

Přistajenje je časowje wobmjezowane hač do 30. septembra 2019. Mzda płaći so po TV-L (E13, 50%), jeli su wosobinske wuměnjenja date.

Nadawk je wobdźěłanje dźělneho projekta w kooperaciskim projekće „Wirtuelne archiwy za duchownowědomostne slědźenje“, kotryž so přez Saksku akademiju wědomosćow w Lipsku koordinuje:
 • rešeršowanje w archiwach wo centralnych žórłach k wuslědźenju stawiznow Serbow we Weimarskej republice a w nacionalsocializmje
 • koncepcija a natwar wirtuelneho archiwa relewantnych žórłowych wobstatkow
 • intensiwne wobdźělenje na digitalnym wotkrywanju žórłow w zhromadnym dźěle ze Serbskej centralnej biblioteku a ze Serbskim kulturnym archiwom (za techniske kročele digitalizacije je dalše městno předwidźane)
 • přihotowanje wubranych dokumentow za prezentaciju na informaciskim portalu (koncepcija a natwar portala stej dźěl samostatneho projekta)

Wuměnjenja:
 • wysokošulske wotzamknjenje (znajmjeńša master) z ćežišćom nowšich a najnowšich stawiznow/stawiznow přitomnosće
 • wobšěrne nazhonjenja z rešeršu w bibliotekach, z dźěłom w archiwje a wuhódnoćenjom žórłow
 • dopokazane nazhonjenja na polu digitalneho přihotowanja žórłow (trěbne kroki digitalizaciskeho procesa, wosebje znajomosće we wobłuku meta-datow)

Městno skići móžnosć wědomostneje kwalifikacije, předewšěm w ramiku promocije.

Znajomosće hornjo- abo delnjoserbšćiny kaž tež druheje zapadosłowjanskeje rěče resp. zwólniwosć, sej serbsku rěč přiswojeć, su lěpšina.

Při samsnej kmanosći dźiwa so w prěnim rjedźe na ćežkozbrašenych. Požadanja ze zwučenymi podłožkami zapodajće prošu hač do 17.3.2017 na direktorat Serbskeho instituta, Dwórnišćowa dróha 6, D-02625 Budyšin, si@serbski-institut.de. Požadanja, kotrež pozdźišo dóńdu, so wobkedźbuja, jeli dźěłowe městno hišće wobsadźene njeje.

wotzamknjene - 02.03.2017 Wupisanje městna – sobudźěłaćerka/sobudźěłaćer za digitalizaciju

W Serbskim instituće ma so w blišim času (pod wuměnjenjom přizwolenja wotpowědnych finančnych srědkow) wobsadźić

0,75 městna sobudźěłaćerki/sobudźěłaćerja za digitalizaciju.

Přistajenje je časowje wobmjezowane hač do 30. septembra 2019. Mzda płaći so po TV-L (E6), jeli su wosobinske wuměnjenja date.

Nadawki:
 • sobudźěło na přihotowanju žórłow za natwar wirtuelneho archiwa
 • sobuskutkowanje na workflowje za digitalizowanje (imagowa digitalizacija, zapodawanje meta-datow atd.) wobstatkow archiwa Serbskeho instituta a eksternych archiwow, předewšěm w Sakskej a Barniborskej‎

Wuměnjenja:
 • wotzamknjene fachowe wukubłanje na polu archiwnistwa, medijowych a informaciskich słužbow (FAMI) abo dopokazane přirunajomne znajomosće
 • wobšěrne znajomosće a nazhonjenja na polu zapodawanja datow z podpěru IT inkluziwnje zapodawanje meta-datow‎

Žadanja:
 • nazhonjenja, kmanosće a znajomosće we wobłuku digitalizaciskich procesow
 • nazhonjenja we wobchadźe z archiwalijemi

Znajomosće hornjo- abo delnjoserbšćiny kaž tež druheje zapadosłowjanskeje rěče resp. zwólniwosć, sej serbsku rěč přiswojeć, su lěpšina.

Při samsnej kmanosći so w prěnim rjedźe na ćežkozbrašenych dźiwa.

Požadanja ze zwučenymi podłožkami zapodajće prošu hač do 17. 3. 2017 na direktorat Serbskeho instituta, Dwórnišćowa dróha 6, D-02625 Budyšin, si@serbski-institut.de. Požadanja, kotrež pozdźišo dóńdu, so wobkedźbuja, jeli dźěłowe městno hišće wobsadźene njeje.

Institutny jubilej

23.–25.11.2017: Mjezynarodna konferenca w Budyšinje

Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku
» progam

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin