helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
AG-InterdiscProjekt_IMG_0018_IIb100015-1100015-1.100814-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

WUPISANJA21.02.2018 – Wupisanje dźěłoweho městna: kulturne wědomosće

W Serbskim instituće w Budyšinje ma so wobsadźić we wobłuku spěchowanskeho programa SMWK za humanistiske wědomosće 2018–2020 z ćežišćom: „1918 – šifra za změnu a započatk“

najzašo wot 1. apryla 2018
městno wědomostneje sobudźěłaćerki/wědomostneho sobudźěłaćerja
we wotrjedźe kulturne wědomosće

z 65 % regularneho dźěłoweho časa (pod wuměnjenjom přizwolenja financnych srědkow). Přistajenje je časowje wobmjezowane hač do 31. decembra 2020. Mzda płaći so po TV-L (E13, 65%), jeli su wosobinske wuměnjenja date.

Wobdźěłarka resp. wobdźěłar wupisaneho městna wobdźěła dźělny projekt we wobłuku na Serbski institut zawjazaneho slědźerskeho předewzaća „Serbska Łužica – rumy a sony narodneje mjeńšiny wot 1918 do dźensnišeho“. W srjedźišću dźělneho projekta steja poćahi mjez čłowjekom a přirodu w Hornjej a Delnjej Łužicy, kotrež maja so z pomocu w kulturnych wědomosćach nałožowanych metodach zwěsćić a analyzować.

nadawki:
– wobdźěłanje swójskeho projekta w interdisciplinarnym slědźerskim teamje
– wudźěłanje přednoškow a publikacijow
– wobdźělenje na koncipowanju a přewjedźenju workshopow a konferencow

wuměnjenja:
– znajmjeńša wotzamknjeny wysokošulski studij (magister, master) w empiriskim kulturnym slědźenju, literarnej wědomosći, europskej etnologiji, socialnowědomostnej geografiji abo podobnym předmjeće
– nazhonjenja a znajomosće metodow w kulturnowědomostnym slědźenju
– zwólniwosć ke kooperatiwnemu slědźenju
– znajomosće hornjo- abo delnjoserbšćiny abo druheje zapadosłowjanskeje rěče; zwólniwosć, sej serbsku rěč přiswojić
– jara dobre znajomosće jendźelšćiny

Městno skići móžnosć wědomostneje kwalifikacije, prěnjorjadnje w ramiku promocije. Při samsnej kwalifikaciji so na ćežko zbrašenych we wosebitej měrje kedźbuje.

Požadanja ze zwučenymi podłožkami a koncept za projekt zapodajće prošu jenož přez
e-mail z pdf-ku hač do 15. měrca 2018 na direktorat Serbskeho instituta, Dwórnišćowa dróha 6, D-02625 Budyšin, si@serbski-institut.de. Tež požadanja, kotrež pozdźišo dóńdu, so wobkedźbuja, jeli dźěłowe městno hišće wobsadźene njeje.

Rozmołwy z kandidatkami/kandidatami přewjedu so najskerje 27. měrca 2018.
» download wupisanja

wotzamknjene - 24.10.2017 – Wupisanje dźěłoweho městna: kulturne wědomosće

W Serbskim instituće Budyšin z wotnožku w Choćebuzu ma so wot 1. januara 2018 wobsadźić

0,5 městna z wědomostnej sobudźěłaćerku/wědomostnym sobudźěłaćerjom we Wotrjedźe kulturne wědomosće.


Přistajenje je wobmjezowane na tři lěta. Mzda płaći so po TV-L (E13, 50%) jeli su wosobinske wuměnjenja date.

Serbski institut slědźi na polu rěče, stawiznow a kultury Serbow w Hornjej- a Delnjej Łužicy w zašłosći a přitomnosći. Přistajenje zarjaduje so do slědźenskeho ćežišća „Žiwjenske wašnja we Łužicy w 21. lětstotku“, kotryž rozestaja so z prašenjemi konstituowanja serbskeje resp. heterogeneje kultury wšědneho dnja w swojej kompleksnosći a přepytuje socialne mechanizmy rewitalizacije serbskeje kultury kaž tež akterske aktiwity k jeje zachowanju a wuwiću.
W srjedźišću steja při tym wosebje zwiski ze serbskosću, wjacerěčnosć a přiswojenje rěče kaž tež formy mobilizacije a migracije. Zo bychu so tež nowe strategije do přirunowanja zapřijeli, njeměri so perspektiwa jenož na wjesne, ale tež na měšćanske struktury (na př. Berlin, Drježdźany, Lipsk, Choćebuz a Budyšin), w kotrychž jewja so komponenty serbskeho žiwjenja. Interdisciplinarny přistup zmóžnja přepytowanje demografiskich, hospodarskich, ekologiskich, socialnych, nabožnych, socialno-linguistiskich a popularnych aspektow.

Nadawki:
- wobdźěłanje swójskeho projekta w interdisciplinarnym slědźerskim teamje
- wudźěłanje přednoškow a publikacijow
- wobdźělenje na koncipowanju a přewjedźenju workshopow a konferencow

Wuměnjenja:
- wotzamknjeny wysokošulski studij (znajmjeńša master) w kulturno- abo socialnowědomostnym předmjeće
- nazhonjenja z empiriskimi metodami
- jara dobre ertne a pisomne znajomosće jendźelšćiny

Znajomosće hornjo- abo delnjoserbšćiny kaž tež druheje zapadosłowjanskeje rěče su witane. Wočakuje so zwólniwosć, sej serbsku rěč přiswojić. Městno skići móžnosć wědomostneje kwalifikacije, prěnjorjadnje w ramiku promocije.

Při samsnej kwalifikaciji so na ćežko zbrašenych we wosebitej měrje kedźbuje.

Požadanja ze zwučenymi podłožkami zapodajće prošu hač do 26.11.2017 na direktorat Serbskeho instituta, Dwórnišćowa dróha 6, D-02625 Budyšin, si@serbski-institut.de. Tež požadanja, kotrež pozdźišo dóńdu, so wobkedźbuja, jeli dźěłowe městno hišće wobsadźene njeje.
download wupisanja

wotzamknjene - 25.9.2017 – Wupisanje městna: archiwar/archiwarka ze znajomosćemi na polu IT

W Serbskim kulturnym archiwje (SKA) na Serbskim instituće w Budyšinje ma so wot 1. januara 2018 wobsadźić połne dźěłowe městno

archiwara/archiwarki ze znajomosćemi na polu IT.


Mzda płaći so po TV-L (E9), jeli su wosobinske wuměnjenja date.

Serbski kulturny archiw je jenički zjawny archiw za serbske archiwalije a zběrki. W jeho wobstatkach namakaja so akty serbskich towarstwow a institucijow, zawostajenstwa, rukopisy, muzikalije, wurězki z nowin, plakaty, fotografije kaž tež zwukowe a filmowe dokumenty. Zhromadnje ze Serbskej centralnej biblioteku twori Serbski kulturny archiw wotrjad Serbskeho instituta.

Nadawkowe ćežišća:
 • archiwariske wobdźěłanje aktow a druhich medijow (zwukowe, filmowe a fotowe objekty)
 • přihotowanje a rjadowanje metadatow za datowe banki we wobłuku archiwa
 • IT-administracija, hladanje software a zamołwitosć za wotběhi digitalizacije w archiwje a w bibliotece kaž tež sobuskutkowanje při dalewuwiću online-přistupa (Web-portal) a při naležnosćach IT-infrastruktury
 • wobdźěłanje naprašowanjow na archiw a poradźowanje wužiwarjow archiwa
 • hladanje archiwnych wobstatkow a přesadźenje zawěsćenskich naprawow‎

Wuměnjenja:
 • wotzamknjene fachowe wysokošulske wukubłanje na polu archiwnistwa abo powołanju wotpowědowace fachowe znajomosće‎
 • wukubłanje abo funděrowane znajomosće na polu programěrowanja, tabeloweje kalkulacije (Excel) a weboweho designa‎
 • znajomosće na polu procesow digitalizacije kaž tež zapodawanja meta-datow‎
 • dobre znajomosće hornjo- a/abo delnjoserbskeje kaž tež němskeje rěče‎
 • zakładne znajomosće serbskeje kultury a serbskich stawiznow‎
 • angažowane, samostatne a na cil a serwis wusměrjene wašnje dźěłanja‎
 • zwólniwosć, so na dalekubłanskich naprawach wobdźěleć‎

Při samsnej kwalifikaciji so na ćežko zbrašenych we wosebitej měrje kedźbuje.

Požadanja njech posćelu so ze zwučenymi podłožkami (tabelariski žiwjenopis, kopije wuswědčenjow, zapis powołanskeho wuwića) hač do 20.10.2017 na direktorat Serbskeho instituta, Dwórnišćowa dróha 6, D-02625 Budyšin, si@serbski-institut.de. Tež požadanja, kiž pozdźišo dóńdu, móža so wobkedźbować, jeli dźěłowe městno hišće wobsadźene njeje.
xxx
Download wupisanja

wotzamknjene - 25.9.2017 – Wupisanje městna: sobudźěłaćerja/sobudźěłaćerki za wědomostne předźěłanje datow

W Serbskim instituće w Budyšinje ma so wot 1. januara 2018 wobsadźić połne dźěłowe městno

sobudźěłaćerja/sobudźěłaćerki za wědomostne předźěłanje datow.


Mzda płaći so po TV-L (E13) jeli su wosobinske wuměnjenja date.

Nadawki:
 • sobudźěło na slědźenskich projektach instituta
 • awtomatiske předźěłanje rěče/korpusolinguistiske wuhódnoćenja (inkluziwnje statistiki a wizualizacije)
 • wuwiće IT-programow a IT-gratow (na př. za wuwiće annotěrowanych korpusow)
 • sobudźěło při natwarje slědźenskeje infrastruktury
 • sobudźěło při digitalizaciskich procesach kaž tež při natwarje a wobhospodarjenju portala za prezentaciju sorabistiskeje wědy

Wuměnjenja za přistajenje:
 • wotzamknjene wysokošulske wukubłanje na polu informatiki abo kompjuteroweje linguistiki
 • nazhonjenja w programěrowanju, na př. w Perl/Python a Java
 • zajim za zhromadne dźěło w interdisciplinarnych projektach digitalnych duchownych wědomosćow
 • zwólniwosć k dalekubłanju a w serbskorěčnym wobswěće dźěłać kaž tež zwólniwosć k přiswojenju hornjo- a/abo delnjoserbšćiny
 • zwólniwosć, we wobmjezowanym ramiku na hladanju bazisoweje IT sobuskutkować
 • jara dobre analytiske kmanosće kaž tež wuběrna kmanosć komunikacije a dźěła w teamje

Jeli maće znajomosće z wobłuka XML-reprezentowanych tekstowych korpusow a nazhonjenja w dźěle z korpusowymi gratami, je to lěpšina. Tohorunja so znajomosće hornjo- abo delnjoserbšćiny abo druheje zapadnosłowjanskeje rěče witaja.
Serbski institut poskića dynamiski a mnohostronski dźěłowy wobswět, kiž je přez duchownowědomostne slědźenje charakterizowany. Na instituće skutkuja wjacori sobudźěłaćerjo z IT-nadawkami a IT-znajomosćemi. Tu wupisane dźěłowe městno ma so do tuteje skupiny integrować.

Při samsnej kwalifikaciji so na ćežko zbrašenych we wosebitej měrje kedźbuje.

Požadanja njech posćelu so ze zwučenymi podłožkami (tabelariski žiwjenopis, kopije wuswědčenjow, zapis powołanskeho wuwića) hač do 20.10.2017 na direktorat Serbskeho instituta, Dwórnišćowa dróha 6, D-02625 Budyšin, si@serbski-institut.de. Tež požadanja, kiž pozdźišo dóńdu, móža so wobkedźbować, jeli dźěłowe městno hišće wobsadźene njeje.
xxx
Download wupisanja

wotzamknjene - 02.03.2017 Wupisanje městna – stawiznarka/stawiznar

W Serbskim instituće ma so w blišim času (pod wuměnjenjom přizwolenja wotpowědnych financnych srědkow) wobsadźić

0,5 městna stawiznarki/stawiznarja.

Přistajenje je časowje wobmjezowane hač do 30. septembra 2019. Mzda płaći so po TV-L (E13, 50%), jeli su wosobinske wuměnjenja date.

Nadawk je wobdźěłanje dźělneho projekta w kooperaciskim projekće „Wirtuelne archiwy za duchownowědomostne slědźenje“, kotryž so přez Saksku akademiju wědomosćow w Lipsku koordinuje:
 • rešeršowanje w archiwach wo centralnych žórłach k wuslědźenju stawiznow Serbow we Weimarskej republice a w nacionalsocializmje
 • koncepcija a natwar wirtuelneho archiwa relewantnych žórłowych wobstatkow
 • intensiwne wobdźělenje na digitalnym wotkrywanju žórłow w zhromadnym dźěle ze Serbskej centralnej biblioteku a ze Serbskim kulturnym archiwom (za techniske kročele digitalizacije je dalše městno předwidźane)
 • přihotowanje wubranych dokumentow za prezentaciju na informaciskim portalu (koncepcija a natwar portala stej dźěl samostatneho projekta)

Wuměnjenja:
 • wysokošulske wotzamknjenje (znajmjeńša master) z ćežišćom nowšich a najnowšich stawiznow/stawiznow přitomnosće
 • wobšěrne nazhonjenja z rešeršu w bibliotekach, z dźěłom w archiwje a wuhódnoćenjom žórłow
 • dopokazane nazhonjenja na polu digitalneho přihotowanja žórłow (trěbne kroki digitalizaciskeho procesa, wosebje znajomosće we wobłuku meta-datow)

Městno skići móžnosć wědomostneje kwalifikacije, předewšěm w ramiku promocije.

Znajomosće hornjo- abo delnjoserbšćiny kaž tež druheje zapadosłowjanskeje rěče resp. zwólniwosć, sej serbsku rěč přiswojeć, su lěpšina.

Při samsnej kmanosći dźiwa so w prěnim rjedźe na ćežkozbrašenych. Požadanja ze zwučenymi podłožkami zapodajće prošu hač do 17.3.2017 na direktorat Serbskeho instituta, Dwórnišćowa dróha 6, D-02625 Budyšin, si@serbski-institut.de. Požadanja, kotrež pozdźišo dóńdu, so wobkedźbuja, jeli dźěłowe městno hišće wobsadźene njeje.

wotzamknjene - 02.03.2017 Wupisanje městna – sobudźěłaćerka/sobudźěłaćer za digitalizaciju

W Serbskim instituće ma so w blišim času (pod wuměnjenjom přizwolenja wotpowědnych finančnych srědkow) wobsadźić

0,75 městna sobudźěłaćerki/sobudźěłaćerja za digitalizaciju.

Přistajenje je časowje wobmjezowane hač do 30. septembra 2019. Mzda płaći so po TV-L (E6), jeli su wosobinske wuměnjenja date.

Nadawki:
 • sobudźěło na přihotowanju žórłow za natwar wirtuelneho archiwa
 • sobuskutkowanje na workflowje za digitalizowanje (imagowa digitalizacija, zapodawanje meta-datow atd.) wobstatkow archiwa Serbskeho instituta a eksternych archiwow, předewšěm w Sakskej a Barniborskej‎

Wuměnjenja:
 • wotzamknjene fachowe wukubłanje na polu archiwnistwa, medijowych a informaciskich słužbow (FAMI) abo dopokazane přirunajomne znajomosće
 • wobšěrne znajomosće a nazhonjenja na polu zapodawanja datow z podpěru IT inkluziwnje zapodawanje meta-datow‎

Žadanja:
 • nazhonjenja, kmanosće a znajomosće we wobłuku digitalizaciskich procesow
 • nazhonjenja we wobchadźe z archiwalijemi

Znajomosće hornjo- abo delnjoserbšćiny kaž tež druheje zapadosłowjanskeje rěče resp. zwólniwosć, sej serbsku rěč přiswojeć, su lěpšina.

Při samsnej kmanosći so w prěnim rjedźe na ćežkozbrašenych dźiwa.

Požadanja ze zwučenymi podłožkami zapodajće prošu hač do 17. 3. 2017 na direktorat Serbskeho instituta, Dwórnišćowa dróha 6, D-02625 Budyšin, si@serbski-institut.de. Požadanja, kotrež pozdźišo dóńdu, so wobkedźbuja, jeli dźěłowe městno hišće wobsadźene njeje.

22. měrca 2018 Spominanje na Kita Lorenca

Sympozij w Serbskim muzeju

19.-21. apryl 2018 konferenca Slědźerski design 4.0

ISGV w Drježdźanach z přinoškami Serbskeho instituta

Lětopis 2017/2 wušoł

Z přinoškami mjezynarodneje konferency "Dimensije kulturneje wěstoty pola etniskich a rěčnych mjeńšinow" 2016

13.-28. julija 2018 Lětni kurs za serbsku rěč a kulturu

Přizjewjenja wotnětka móžne

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin