skr.skrótšenkazkrácení
adj.adjektiwpřídavné jméno, adjektivum
adm.administratiwneadministrativní styl
adv.adwerbpříslovce, adverbium
ak.akuzatiwčtvrtý pád
arch.archaizmarchaismus
dat.datiwtřetí pád
dial.dialektdialekt, nářečí
dualdualduál, dvojné číslo
ffemininumfemininum, ženský rod
fam.familiarnefamiliární
fig.figurisceobrazně, přeneseně
gen.genitiwdruhý pád
gram.gramatiscegramatický termín
idiom.idiomatiskeidiomatické
imp.impersonalneneosobní
indekl.indeklinabelnenesklonné
interj.interjekcijacitoslovce
ipimperfektiwny werbnedokonavé sloveso
Kdmd.dźěćaca rěčdětsky
komp.komparatiwkomparativ, druhý stupeň
konj.konjunkcijaspojka, konjunkce
lit.literarneliterární
lok.lokatiwšestý pád
mmaskulinummaskulinum, mužský rod
nneutrumneutrum, střední rod
pperfektiwny werbdokonavé sloveso
part.partiklačástice
peior.peioratiwnepejorativní, hanlivé
pers. pron.personalny pronomenosobní zájmeno
pl.pluralmnožné číslo, plurál
plt.pluraletantumpodstatné jméno pomnožné
poss. pron.posesiwny pronomenpřivlastňovací zájmeno
praef.prefikspředpona
praep.prepozicijapředložka
praep. ak.prepozicija z akuzatiwompředložka se 4. pádem
praep. dat.prepozicija z datiwompředložka se 3. pádem
praep. gen.prepozicija z genitiwompředložka s 2. pádem
praep. instr.prepozicija z instrumentalompředložka se 7. pádem
praep. lok.prepozicija z lokatiwompředložka se 6. pádem
pron.pronomenzájmeno
rel.nabožina, religijanáboženství
sg.singularjednotné číslo, singulár
zrěd.zrědkařídce

wróćo k hłownej stronje