skr.skrótšenkazkrácení
Abk.skrótšenkazkratka
adm.administratiwneadministrativní styl
adv.adwerbpříslovce, adverbium
agr.agronomijazemědělství
akust.akustikaakustika
anat.anatomijaanatomie
App.aparat, nastrojpřístroj, nástroj
arch.archaizmarchaismus
astr.astronomijaastronomie
biol.biologijabiologie, přírodopis
bot.botanikabotanika
coll.kolektiwumkolektivum, podstatné jméno hromadné
dem.deminutiwzdrobnělina, deminutivum
dial.dialektdialekt, nářečí
elektr.elektrikaelektrika
expr.expresiwnjeexpresivně
fam.familiarnefamiliární
fig.figuriscepřeneseně
FNležownostne mjenopomístní jméno
gen.genitiwgenitiv, druhý pád
geogr.geografijageografie, zeměpis
geol.geologijageologie
geom.geometrijageometrie
gram.gramatika, rěčewědagramatika, jazykověda
hist.historiskehistoricky
chem.chemijachemie
imp.impersonalneneosobní
indekl.indeklinabelnenesklonné
journ.žurnalistikažurnalistika
jur.juraprávo
Kdmd.dźěćaca rěčdětsky
komp.komparatiwkomparativ, druhý stupeň
kul.kulinariskegastronomie
lit.literarneliterární
math.matematikamatematika
med.medicinamedicína, lékařství
meteor.meteorologijameteorologie
mil.wojerstwovojenství
min.mineralogijamineralogie
mus.hudźbahudba
myth.mytologijamytologie
num.numeralčíslovka
ONměstne mjenomístní jméno
peior.peioratiwnehanlivé
pers.wosobaosoba
phys.fyzikayzika
pl.pluralmnožné číslo, plurál
plt.pluraletantumpodstatné jméno pomnožné
PNwosobowe mjenoosobní jméno
pol.politiske, hamtskepoliticky, úředně
polygr.polygrafijapolygrafie
poss. pron.posesiwny pronomenpřivlastňovací zájmeno
praep.prepozicijapředložka, prepozice
praep. ak.prepozicija z akuzatiwompředložka se 4. pádem
praep. instr.prepozicija z instrumentalompředložka se 7. pádem
praep. lok.prepozicija z lokatiwompředložka se 6. pádem
psych.psychologijapsychologie
region.regionalneregionální, oblastní
rel.nabožina, religijanáboženství
sport.sportowy wurazsport
tech.technikatechnika
umg.wobchadna rěčobecná řeč
vulg.wulgarnewulgarne
zool.coologijazoologie
zrěd.zrědkařídce

wróćo k hłownej stronje