helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
R0003965-casopisowyregal.100063-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Starše zapiski: 2016


26. 11. 2016 – Zejźenje "Dobre (serbske) žywjenje – perspektiwy wuwiśa za Łužycu"

26. nowember 2016 zeg. 11.00 – 18.00, Senatowa žurla BTU w Chóśebuzu,
głowne twarjenje na centralnem kampusu

Debata wó pśichodnosći Łužycy – wósebnje »pó wuglu« – se rozwija. Źož glědaju młoge pśedewšym na spěchowanje góspodarstwa, comy z našym zejźenim zasej stupiś kšac slědk a se pśiwobrośiś kulturelnym potencialam Łužyce. Comy glědaś na lokalne a regionalne identity a z togo wótwóźowaś a diskutěrowaś perspektiwy wuwiśa za Łužycu. Regionalna identita jo klucowy element za zinstitucionalizěrowanje regiona a wuměnjenje za regionalnopolitiske jadnanja, kótarež deje bazěrowaś na tom, až wusměrjuju lokalne aktery ze swójskeju motiwaciju samostatnje swójo jadnanje pó nadrědowanych celach.

Pśizjawiś se móžośo pla Daniela Häfnera pód rls_cottbus@web.de.
Dalšne informacije a program

23. 11. 2016 – Zjawny přednošk: Kulturna identita a rum. Konstituowanje serbskeho sydlenskeho ruma jako socialny proces

23. nowembra 2016
přeprošuje Serbski institut do sydarnje instituta w Budyšinje w 14 hodź. na zjawny přednošk: "Kulturna identita a rum. Konstituowanje serbskeho sydlenskeho ruma jako socialny proces".
Přednošk je wěnowany prašenjam, kotrež nastawaja we wobłuku politiskeho planowanja we Łužicy. Tute potrjechja postajenje serbskeho sydlenskeho ruma kaž tež wopisanje naprawow, kotrež maja wobchowanju a spěchowanju serbskeje kultury słužić. Wone žadaja sej wujasnjenje, što ma so rozumić pod zapřijećom kultury a kajki poměr wobsteji mjez kulturu a rumom. Z perspektiwy regionalneho wuwića móže so sylna regionalna identita a zdobom tež serbska kultura jako regionalna resursa rozumić. Dalše prašenje je, kak hodźi so tuta powšitkowna towaršnostna „wužitnosć“ serbskeje kultury za cyły region spěchować. W přednošku diskutuja so tute prašenja před pozadkom powšitkownych towaršnostnych trendow.

Wo referenće: Knjez Dr. Lutz Laschewski dźěła w Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development (HIE-RO) na uniwersiće w Rostocku. Zdobom wuči wón wo „Socialnowědomostnych prašenjach wobswěta“ na BTU w Choćebuzu a je rěčnik sekcije za krajnu a agrarnu sociologiju Němskeje towaršnosće za sociologiju. Jeho dźěłowe ćežišća su integrowace nakrajne wuwiće a wuwažene wužiwanje pódy.

Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni!

17.–19. 11. 2016: Mjezynarodna konferenca „Dimensije kulturneje wěstoty pola etniskich a rěčnych mjeńšinow“ w Budyšinje

.
» program

27. 10. 2016 – Zjawny wječorny přednošk „Akademikarjo při pytanju za dźěłom. Žiwjenje ewangelskeho duchowneho dorosta we 18. lětstotku“ w Budyšinje

Štwórtk, 27. oktobra 2016, přeprošuje Serbski institut w 19 hodź. do Budyskeje Röhrscheidtoweje bašty na wječorny přednošk k temje „Akademikarjo při pytanju za dźěłom. Žiwjenje ewangelskeho duchowneho dorosta we 18. lětstotku“.
W swojim přednošku narěznje Friedrich Pollack M.A., wědomostny sobudźěłaćer Serbskeho instituta w Budyšinje, jednore kaž tež wuznamne prašenje: Kak dósta přerězny absolwent wysokeje šule we 18. lětstotku přiměrjene dźěło?
Na přikładźe ewangelskeho duchowneho dorosta w serbskej Hornjej Łužicy rozłoži přednošowar, kotre powołanske móžnosće młodźi mužojo po nawróće z uniwersity mějachu, kak so tehdy dźěło posrědkowaše a kak absolwenća čas po zakónčenju studija do nastupa prěnjeho dźěłoweho městna wužiwachu. Na zakładźe nowowotkrytych žórłow praša so Pollack za přičinami zwrěšćenja indiwiduelnych karjerowych planow – wšako njedósta dawno kóždy student namaka přihódne přistajenje.
Přednošk budźe w němskej rěči.

26. 10. 2016: Přednošk prof. dr. Christiana Pruniča „Wěsty dwustronski basnik - Der zweiseitige Dichter. Literarische Verhandlungen sorbischer Identität bei Kito Lorenc“

26. winowca 2016, 15:00 hodź.
Serbski muzej, žurla
Hród 3, 02625 Budyšin

24. 10. 2016 – Lětopis 2016/2 wušoł


12. 5. 2016 – Zwjazk 61 Spisow Serbskeho instituta wušoł


Sorbische Interessen und staatliche Minderheitenpolitik in der DDR

Quellenedition (1947–1961)

Awtor: Pětš Šurman

» Ludowe nakładnistwo Domowina 2016

29. 4. 2016 – Institutny źeń 2016

Serbski institut Budyšyn kažo pětk, 29. apryla 2016, zeg. 14:00 na nimskorěcne zarědowanje pód gronidłom „Slěźenje w Budyšynje – Serbski institut se pśedstaja“. Wóno se wótmějo we wósadnem domje ewangelskeje wósady sw. Pětša. Institut pódawa doglěd do swójogo źěła w fazy změny, kótaraž słužy wóstśenju swójogo profila pó ewaluaciji pśez Wědomnostnu radu Nimskeje a wesrjejź wjelikego wupominanja, ako jo póstupujuca digitalizacija teke za wědomnostne slěźenje.
flyer z programom

27. 4. 2016: Lětopis 2016/1 wušoł

w: LND

29. 2. 2016: 62 000 titlow Serbskeje centralneje biblioteki něnto pó cełej Nimskej pśistupne, mjaz nimi wjele unikatow

Wót zachopjeńka lěta jo pśistupne wěc nježli 62 000 datowych sajźbow Serbskeje centralneje biblioteki w Krotkowjacornem zwězku bibliotekow (SWB), jadnom ze šesć wjelikich bibliotekowych zwězkow Nimskeje.
Zajmowane cytarje namakaju wótněnta pśi pytanju pód swb.bsz-bw.de teke wobstatki, ako chowaju se w Serbskem instituśe w Budyšynje. Pó tom, až su se wšykne title tudejšeje Serbskeje centralneje biblioteki z datami zwězka pśirownowali, mógu se knigły něnto pśez wupóžycowanje dodaloka pó cełej Nimskej wupóžycowaś. Za něźi 42 000 titlow su se wudopołnili w južo pśedlažecych zapiskach dopokaze wobsejźeństwa Budyšyńskeje biblioteki. Dalšne 17 000 medijow wobsejźi w zwězkowem regionje jano Serbska centralna biblioteka. Wětšy part su to publikacije w górno- a dolnoserbšćinje a w dalšnych słowjańskich rěcach. Za toś te knigły su se wutwórili nowe datowe sajźby.
„Dotychměst smy pśez wupóžycowanje zdaloka nejwšakorakše medije za swóje cytarje skazali a wupóžycowali. Něnto wiźimy napśeśiwny trend. To nas wjaseli, dokulaž njepokazujo se jano rosćecy zajm za serbsku a słowjańsku literaturu, ale teke za Serbski institut. Tak pósrědnjamy pśipódla wědu a informacije wó Serbach w dwójorěcnej Łužycy“, tak Hanaróža Šafratowa, bibliotekarka w Serbskem instituśe.

Kótary wuznam ma to za zajmowane cytarje w Nimskej?
Wužywarje bibliotekow w Nimskej mógu se literaturu Serbskeje centralneje biblioteki direktnje pśez wupóžycowanje dodaloka w swójej bibliotece skazaś, jolic až jo wóna zawězana do jadnogo z wobspomnjonych šesć bibliotekowych zwězkow. Gaž se pyta w datowej bance wjelikich bibliotekowych katalogow za specielnymi klucowymi słowami, pśepytaju se wóne 62 000 medije z Budyšyńskego Serbskeho instituta sobu. To wólažcyjo žurne rešeršowańske źěło.
„To jo wažny kšac za Serbsku centralnu biblioteku, ako jo zwězany z njewuměrnym źěłom, kótaryž pak se weto pozitiwnje wustatkujo. Smy něnto w seśi lěpjej zwězane, lěpjej wiźeś a jadnorazowe wobstatki našeje biblioteki se lažčej namakaju. Serbski institut jo źěl nimskeje wědobnosći, togodla jo było zastupjenje do wobspomnjonego zwězka bibliotekow pšawy kšac“, tak tuchylny direktor Serbskego instituta dr. Hauke Bartels.

Dalšne informacije pósrědnjatej:
Hanaróža Šafratowa: schaffrath@serbski-institut.de, 03591 / 49 72 32
Hauke Bartels: bartels@serbski-institut.de, 0355 48576-480

21. 1. 2016 w 14.00 hodź., zjawny přednošk: „Teritorialna awtonomija a legitimacija mjeńšinowych rěčow w federalnych systemach: Rozdźělna praksa we Łužicy a w katalanskich krajach“

Štwórtk, dnja 21. januara 2016, w 14 hodź., wotměje so w Budyskim Serbskim instituće, Dwórnišćowa 6, zjawny přednošk.

Pod titlom „Teritorialna awtonomija a legitimacija mjeńšinowych rěčow w federalnych systemach: Rozdźělna praksa we Łužicy a w katalanskich krajach” porěči knjez Jean-Rémi Carbonneau (Lehrstuhl Québec- und Kanadastudien und Interdisziplinäres Forschungszentrum zu Diversität und Demokratie an der Universität Québec in Montréal).

Zajimcy su wutrobnje witani.

Nowosći a zarědowanja

» naše nowosći
» pśeglěd zarědowanjow
» se za wokolnik pśizjawiś
» Twitterowy kanal @serbskiinstitut
Pšosym glědajśo na našu Netiquette.

Lichota kiwa! Serby a mjeńšynowe pšašanje pó 1918

Nowa drogujuca wustajeńca Serbskego instituta

Biblioteka a Serbski kulturny archiw stej zasej wótwórjenej.

Wó wuměnjenjach wužywanja wobgóniśo se pód rubriku biblioteka & archiw .

Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće

Źo wó wědomnostnu inwentarizaciju serbskego (imaterielnego) kulturnego derbstwa Dolneje Łužyce a jeje spśistupnjenje.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN