helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
R0003965-casopisowyregal.100063-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Starše zapiski: 2018



29.10.2018 – Wótźělenje kulturne wědomnosći ma nowu sobuźěłaśerku a nowego sobuźěłaśerja & Zwězk 66 Spisow Serbskego instituta

Wótźělenje kulturne wědomnosći Serbskego instituta ma wót 1. oktobra 2018 noweju sobuźěłaśerjowu. Archeologowka Katharina Schmeiduch pśiwobrośijo se w swójej disertaciji glinjanym šćerkotawam łužyskeje kultury w Nimskej a Pólskej. Toś te zukowe instrumenty namakaju se głownje w rowach z bronzowego a zelezowego casa. Wědomnostnica zmócnijo Chóśebuski team.
Etnolog dr. Robert Lorenc źěła tejerownosći wót 1. oktobra 2018 za institut a to w Budyšynje. Jogo disertacija jo se wózjawiła w rěźe Spisow Serbskego instituta. Jogo źěło "Schlesische Metamorphosen. Ethnografie Görlitzer Identitäten nach 1990 " se zaběra ze „Šlazyńskim wótžywjenim“ w Zgórjelcu a pśi Nysy w 1990tych lětach. Interviewy z tencasnymi akterami stoje w njom pódla wobglědowanjow na ludowych swěźenjach, domowniskich wjacorkach a balokoparskich graśach. Wóni stajaju se do relacije z historiskim materialom ku stawiznam Zgórjelca a pódzajtšneje Górneje Łužyce. Tekst pokazujo, kak móžo wulicowańko wó identiśe namakaś towarišnostnu akceptancu a politisku statkownosć. Lorenc pak teke na to pokazujo, kak wóno pśi tom se zabjerjo z pśedstajenjami, ako su wězane na konkretne městno, kak wóno je pśiběra a stakim zdźaržujo regionalnu specifiku. Knigły se pśedstajiju 8. 11. 2018 zeg. 19:30 w Smólaric knigłarni w Budyšynje. Lorenc pśiwobrośijo se w swójom nowem slěźeńskem projekśe konstrukciji serbskeje identity mjazy žywjenim na kraju a w měsće pód aktualnymi towarišnostnymi wupominanjami.
.
download mw


23.08.2018 – Dolnoserbska biblija online

Chóśebuska wótnožka Serbskego instituta jo wózjawiła na swójom internetowem portalu dolnoserbski.de tekst dolnoserbskeje biblije z lěta 1868. Dotychměst jadnučka cełkowna edicija Swětego pisma – Starego a Nowego Testamenta – w dolnoserbskej rěcy jo stakim pśi góźbje 150. jubileuma togo rěcnego pomnika wšyknym pśistupna. Něnto pśedlažeca digitalna edicija njepóbitujo tekst jano w originalnej ortografiji, ale teke w źinsajšnem pšawopisu. Zmodernizěrowanu wersiju jo wuźěłał sobuźěłaśeŕ instituta Fabian Kaulfürst. Za prezentaciju spócetneje wersije jo jogo kolega Marcin Szczepański napórał kompjuterowe pismo, ako se maka z pismom śišćaneje wersije. Wón jo teke wobźěłał daty, jo bok koncipěrował a programěrował. Na internetowem boce mógu se wužywarje wuzwóliś konkretne knigły, kapitel abo werš biblije a tekst tak ako w knigłach cytaś. Wušej togo drje budu wjelim kradu na pomocy wobšyrne pytańske funkcije, kótarež su dokradnje wopisane pód menijowym dypkom »informacije«.

Zakład nowego serwisa twóri wótpisk śišćaneje wersije, ako Serbski institut jo dał južo 2005 napóraś za dolnoserbski tekstowy korpus. Notnu korekturu transkripta jo institucija organizěrowała w kooperaciji z dobrowólnikami Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z.t. Towaristwo jo wušej togo financěrowało dodatne wótpisanje bibliskich pokazkow, kótarež su se wuwóstajili pśi spócetnem digitalizěrowanju.

Link: Dolnoserbska biblija
Xxx
download mw


12.07.2018 – Kóńc tyźenja zachopijo se 21. mjazynarodny lěśojski kurs za serbsku rěc a kulturu w Budyšynje

Serbski institut pśewjeźo wót 13.7. do 28.7. 2018 w Budyšynje lěśojski kurs za serbsku rěc a kulturu. Pśizjawiło jo se 47 zajmcow z 13 krajow. Nejwětšy zajm buźi póbitowanje w Českej, zwótkulž póchada – mjaz drugim na iniciatiwu tamnego Towaristwa pśijaśelow Serbow – 15 wobźělnikow. Nejdlějšu drogu do Łužyce drje změju tśo Amerikanarje a jaden Japanaŕ. Kurs, ako póbitujo se kužde druge lěto, wopśimjejo mimo wšedneje wucby w pěśich kupkach a konwersacije teke wobšyrny ramikowy program z pśednoskami, kulturelnymi zarědowanjami a ekskursijami. Slědne pówjedu lětosa do Slěpjańskego regiona a do katolskich górnoserbskich jsow.

Motiwy kursantow za wobźělenje su wšake: Žedne se zaběraju profesionelnje ze (słowjańskimi) rěcami, druge su se swóje familiarne kórjenje zasej wuwědobnili abo su se serbsku pśijaśelku namakali.

Za zarědowarja jo kurs góźba zdobyś wědomnostny dorost za sorabistiske slěźenje. Mimo někotarych něgajšnych wobźělnikow kursa móžoš se wšedny źeń we Łužycy lěbda hyšći pśedstajś. Wóni njejsu jano kompetentne sobuźěłaśerje w serbskich institucijach, ale wuwucuju teke zwenka Łužyce na uniwersitach pó wšom swěśe. Na taki part šyrje na mjazynarodnej rowninje zajm za Serbow a sorabistiku.

Hynac ako pśi slědnych kursach su mógali lětosa tśom zajmcam pósćiś stipendium, z kótarymž su zapłaśone cełkowne kosty kursa. Financielna pódpěra jo dar něgajšnego kursanta z USA, ako jo sam pótomnik serbskich wudrogowarjow. Ako stipendiatow su wuzwólili studentce z Ukrainy a Českeje, kaž teke doktoranda ze Serbiskeje.

Dalšne informacije

https://www.serbski-institut.de/ns/kurs/

https://www.serbski-institut.de/os/stawizny/

Kontakt: dr. Fabiana Kaulfürsta | fabian.kaulfuerst@serbski-institut.dexx
xx
download mw

Žrědło : SKA

26.6.2018 – Fantaziju wubuźujuca web-app na zakłaźe ludowědnych fotografijow z wobrazowego archiwa Serbskego instituta

Pśezpołdnica jo znata póstawa ze serbskich powěsćow, kótaraž pśinjaso w pśezpołdnjejšem casu smjerś, jolic njamóžoš jej cełu góźinu wo źěle wulicowaś. Pód titelom „Wirtuelna pśezpołdnica“ prezentěrujotej dr. Sophia Manns-Süßbrich a Martin Czygan z Lipska internetowy bok, kótaryž jo pśi kulturnym hackathonje „Coding Da Vinci Ost“ nastał. Zakład twórje historiske fotografije wo wobźěłanju, tkanju a pśěźenju lana z wobrazoweje zběrki Serbskego kulturnego archiwa pśi Serbskim instituśe. Dwa mjaseca su zajmcy cas měli, aby se dali inspirěrowaś wót datowych póbitowanjow wšakich kulturnych institucijow a z toś tymi datami – zwětšego wobrazami – program za nałožowanje w seśi wuwiś. We web-app „Wirtuelna pśezpołdnica“ pokazuju se tśi pśipadnje wubrane fotografije z něźi 100 wobrazow wopśimjejuceje zběrki. Wóne słuže ako „cerwjena nitka“ za wulicowańko, kotarež móžo se pótom kuždycki sam wumysliś. Chtož co, móžo swój tekst nimskej, górno- abo dolnoserbskej rěcy ned w aplikaciji zapisaś a drugich sobu cytaś daś.

Za ideju a wuwiwanje wótpowědnego programa jo projektowa kupka dostała dnja 16. junija 2018 myto w kategoriji „out of competition“. Wšykne wuslědki kulturnego hackathona – daty a teke jich prezentacije a žrědłowy kode – budu pod lichymi licencami zjawnje w interneśe pśistupne.xx
xx
download mw


18.05.2018 – Wjednistwo instituta zrědowane

Kuratorium jo wustajił dr. Hauke Bartelsa ako regularnego direktora Serbskego instituta
download mw


16.04.2018 – Lěśojski kurs serbšćiny ma lěpše kondicije

Za zajmce ze słowjańskego wukraja

Zajmce za Lěśojski kurs serbskeje rěcy a kultury z Českeje, Pólskeje a drugich słowjańskich krajow mógu se wjaseliś: Pó internem pśespytowanju Załožby za serbski lud móžo Serbski institut jim zasej pśijaznjejšu płaśiznu póbitowaś. Kurs ma bytostny wuznam za zdobywanje sorabistiskego dorosta. Serbski institut toś móžnosć rad wužywa a narowna źěł kostow wukrajnych gósći intensiwnego kubłańskego póbitowanja ze swójogo budgeta. Kurs, ako se wótmějo lětosa wót 13. do 28. julija, płaśi z wuwucowanim, noclěgom, zažarbowanim a ekskursijami normalnje 600 euro (za študańcow 450 euro). Wót kursantow ze słowjańskich krajow pomina se zarědowaŕ něto jano 300 euro, wót tamnjejšych študańcow 200 euro.

Gaž trjebaśo dalšne informacije, wobrośćo se na dr. Fabiana Kaulfürsta.

dalšne informacije
pśizjawjeński formular
download mz

mw (hs)

19.01.2018 – Łužyca pśed tysac lětami

Wědomnostna konferenca k tysaclětnej wrośenicy Budyskego měraprogram (ni)

17.01.2018 – Lěśojski kurs 2018: pśizjawjenje

Wót 13. do 28. julija 2018 organizěrujo Serbski institut w Budyšynje k 21. razoju mjazynarodny lěśojski kurs za serbsku rěc a kulturu. Pódla wšedneje wucby dolno- abo górnoserbšćiny dajo teke pśednoski wó kraju a luźach. Teke ekskursije do jsow stoje na programje. Zarědowarje wócakuju zasej wobźělniki z cełego swěta. Póbitowanje se měri głownje na wusokošulske ceptarje a studenty slawistiki, wšykne druge zajmce pak su weto rad witane. Kurs płaśi z nocowanim a połnym zažarbowanim 600 €, za studenty 450 €.
download mw

Nowosći a zarědowanja

» naše nowosći
» pśeglěd zarědowanjow
» se za wokolnik pśizjawiś
» Twitterowy kanal @serbskiinstitut
Pšosym glědajśo na našu Netiquette.

Lichota kiwa! Serby a mjeńšynowe pšašanje pó 1918

Nowa drogujuca wustajeńca Serbskego instituta

Biblioteka a Serbski kulturny archiw stej zasej wótwórjenej.

Wó wuměnjenjach wužywanja wobgóniśo se pód rubriku biblioteka & archiw .

Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće

Źo wó wědomnostnu inwentarizaciju serbskego (imaterielnego) kulturnego derbstwa Dolneje Łužyce a jeje spśistupnjenje.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN