helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
R0003965-casopisowyregal.100063-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.


23.5.2019 – Skóńcna konferenca ESF-projekta „Wěda wó Serbach“ ze zjawneju prezentaciju nowego informaciskego portala SORABICON 14.6.2019

Pó tśilětnej projektowej fazy prezentěrujo dorostowa slěźaŕska kupka TU Drježdźany a Serbskego instituta w Budyšynje wuslědki swójogo źěła

Dnja 14.6.2019 wótmějo se na žurli Serbskego domu w Budyšynje wót zeg. 10:00 do 17:00 skóńcna konferenca ESF-projekta „Wěda wó Serbach“. Interdisciplinarna kupka sedym dorostowych wědomnostnicow a wědomnostnikow jo tśi lěta slěźiła w kooperaciji ze Serbskim institutom Budyšyn wó temach serbskeje rěcy a kultury a wó digitalizěrowanju serbšćiny.
Nejwažnjejšy wuslědk projekta jo (popularno)wědomnostny informaciski portal SORABICON, kótaryž jo kupka wuwijała. Wón buźo w pśichodnosći centralna seśowa resursa za pśistupjenje zawěsćonych wědomnostnych dopóznaśow wó rěcy, stawiznach a kulturje Serbow za zajmowanu šyroku zjawnosć. Prědne wopśimjeśa su wuslědki slěźenja z jadnotliwych projektow kupki „Wěda wó Serbach“ a pśinoski „Serbskego kulturnego leksikona“.
Na konferency buźo móžno se z pomocu pśednoskow wopóznaś ze slěźenjami dorostowych wědomnostnicow a wědomnostnikow. Druge śěžyšćo twórje pśinoski wó wědomnostnej strategiji digitalizěrowanja w Sakskej a pla Serbow. Na kóńcu prezentěrujo se ako wjerašk SORABICON.

Zarědowanje wótmějo se w nimskej a górnoserbskej rěcy. Simultane pśestajowanje do nimšćiny jo zarucone. Njejo notne se do togo pśizjawiś.

Kontakt: Robert Lorenc

download program
download mw

(Reprodukcija: SCB)

17.4.2019 – Prědne śišćane górnoserbske knigły su pśišli slědk do Budyšyna

Prědne śišćane górnoserbske knigły, Mały katechismus Mjertyna Luthera w pśełožku Hodźijskego fararja Wěcława Warichiusa, su wujšli 1595, w drugem nakłaźe 1597, we śišćaŕni Wolrabowych w Budyšynje. W slědnych pśisamem sto lětach njejo žedna z górnołužyskich bibliotekow toś to źěło wobsejźeła. Něnto jo se Serbskej centralnej bibliotece (SCB) pśi Serbskem instituśe Budyšyn zglucyło, z priwatneje ruki kupiś wudaśe z lěta 1597. Jadna se wó eksemplar, kótaryž jo w slawistiskem slěźenju znaty a póchada ze zběrki fararja Bogacesća Bjedricha Ponicha (1761-1826). Ten jo zběrał pódla rukopisow wósebnje śišćane serbske knigły a jo tak natwarił drogotnu mału biblioteku. Pó jogo smjerśi jo Handrij Lubjeński zběrku knigłow za tśi tolarje kupił za Serbske prjatkaŕske towaristwo Sorabija w Lipsku. Nejpjerwjej su ju chowali w sakristaji Cerkwje swětego Michała w Budyšynje. Kóńc 1920tych lět su knigły pśišli do Lipska, do domu towaristwa Sorabije. Pó drugej swětowej wójnje su Sorabiju wuswójli a jej dom wótewzeli. Sowjetske trofejowe brigady su konfiscěrowali nanejmjenjej źěły biblioteki. Do źinsajšnego njejo jasne, źo zbytne wobstatki su wóstali.
Něźi 25 starych śišćow jo Serbska centralna biblioteka w lětoma 1957 a 1961 w lipšćańskich antikwariatach kupiła. Teke w slědnych lětach jo se zglucyło, jadnotliwe knigły z Ponichoweje biblioteki pśispóraś. Z Małym katechismusom z lěta 1597 w pśełožku Warichiusa jo SCB w Budyšynje sebje něnto mógał wudobyś knigły ze signaturu PB 1 (Ponichowa biblioteka 1). W zwězku se namakaju dodatne rukopisne zapise z tekstami k dupjenju a kjarližami. Wót lěta 1972 stej zewšym jano dwa eksemplara togo wuźěła w bibliotekach dopokazanej: wudaśe 1595 we Wolfenbüttelskej bibliotece wójwody Awgusta a wudaśe 1597 w Zwickauskej bibliotece radneje šule.
.
Download mw


1.4.2019 – Nowej publikaciji Serbskego instituta

Mały rěd, čo. 30 : "Ortschaftsnamen im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden im Land Brandenburg - Mjenja wobydlenišćow w starodawnem sedleńskem rumje Serbow w kraju Bramborska" wot Fabiana Kaulfürsta und Měta Nowaka

Mały rěd, čo. 31 : "Verflechtungsraum Lausitz. Böhmisch-ungarische Exulanten und Lausitzer Sorben. Begegnungen und Beziehungen im 18. Jahrhundert" wot Lubiny Malinkoweje.
.
download mw


19.3.2019 – Skóńcna konferenca serbskeje studije we wobłuku projekta SMiLE (Sustaining Minoritized Languages in Europe) 31. maja 2019

Skóńcna konferenca serbskeje studije „Serbskej rěcy: wopyty rewitalizacije we wšakima politiskima systemoma” we wobłuku projekta SMiLE (Sustaining Minoritized Languages in Europe), spěchowany wót Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage a zaměstnjony na Serbskem instituśe w Budyšynje wótmějo se 31. maja 2019 wót 13.00 do 18.00 góź. w budyšyńskem Serbskem domje.
Prezentuju se nejwažnjejše dopóznaśa wó minjonych a aktualnych procowanjach wó wóžywjenje serbskeju rěcowu. Konferenca dajo wobźělnikam góźbu, aby mjazy sobu wuměnjali swóje mysli wó połoženju górno- a dolnoserbšćiny, wó aktualnych aktiwitach Sakskeje a Bramborskeje ako teke Serbow samych za spěchowanje serbskeju mjeńšynoweju rěcowu a aby diskutěrowali, co jo nuznje trjebne, aby se wobchowałej a dalej wuwijałej.
Konferencu wótwórijo dr. Mary S. Linn, kuratorka za kulturnu a rěcnu rewitalizaciju na Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage, Washington D.C. a direktorka programa SMiLE. Wóna pśedstajijo nejwažnjejše zakłady a zaměry programa. Intensiwny połdnjowny program konferency wobpśimujo głownu prezentaciju projektoweju wjednicowu dr. Cordule Ratajczakoweje a prof. dr. Nicole Dołowy-Rybińskeje wó rěcnej politice a rěcnem planowanju w Górnej a Dolnej Łužycy. Pśizamknu se dokradna diskusija a dwě prezentaciji projektoweju sobuźěłaśerjowu Aleny Pawlikojc a Gregora Kliema wó rěcnej praksy w Górnej a Dolnej Łužycy, wósebnje wusměrjonej na młodu generaciju. Drugi źěł konferency zaběra se ze šulskim systemom mjeńšynowych rěcow. Gósća konferency prof. Bernadette OʻRourke (Heriot-Watt-uniwersita Edinburgh) a Alejandro Dayán-Fernández (doktorand Heriot-Watt-uniwersity, Edinburgh), kótarejž slěźitej na pólu galicišćiny w Špańskej, pśedstajijotej swójej analyzy wó imersiwnem projekśe Semente, kótaryž su w lěśe 2011 rěcne aktiwisty z měsćańskego miljeja iniciěrowali. Pśizamknjo se diskusija wó połoženju serbskorěcnego kubłanja a z togo slědujuce pśiduce wupominanja.
Prezentacije budu w górnoserbskej, dolnoserbskej a engelskej rěcy. Simultany pśełožk do nimšćiny se póbitujo.

Glědajucy na wobgranicowane kapacity pšosymy Was, aby swój zajm až do 6. maja z mejlku na dr. Cordulu Ratajczakowu wobkšuśili.

program
xxx
download mw


6.12.2018 – Institut wózjawijo prědny wokolnik

Serbski institut pśigótujo tuchylu swój prědny wokolnik. Mimo dotychměst pšawidłownje wuchadajucych medijowych wózjawjenjow informěrujo pótom teke wěcejrěcny wokolnik wó slěźenjach a projektach w domje, wó wubranych zarědowanjach a publikacijach kaž teke wó zajmnostkach z biblioteki a archiwa. W pśichodnosći wuchada wokolnik dwójcy abo tśi raze wob lěto. Archiw wokolnikow pśistupnja se na našom webowem boce. Zajmce, ako kśě wokolnik aboněrowaś, daś se na našom internetowem boce pśizjawiju . Jo kuždy cas móžno se wótzjawiś. Prědne wudaśe wujźo hyšći w decembrje.
cc
download mw

Nowosći a zarědowanja

» naše nowosći
» pśeglěd zarědowanjow
» se za wokolnik pśizjawiś
» Twitterowy kanal @serbskiinstitut
Pšosym glědajśo na našu Netiquette.

W cytaŕni biblioteka a archiwa: šćěpjenje, negatiwny test abo wuststrowjenje

Za wužywanje źěłowego městna w cytaŕni biblioteki a archiwa pšosymy, na tuchylu płaśece pśedpisy źiwaś. Wó našom hygienowym koncepśe a wuměnjenjach wužywanja wobgóniśo se pód rubriku biblioteka & archiw .

Lichota kiwa! Serby a mjeńšynowe pšašanje pó 1918

Nowa drogujuca wustajeńca Serbskego instituta

Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće

Źo wó wědomnostnu inwentarizaciju serbskego (imaterielnego) kulturnego derbstwa Dolneje Łužyce a jeje spśistupnjenje.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN