helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
publikacije-IV.100035-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Mały rěd Serbskego instituta Budyšyn 29


Mały rěd 29 titel

Nationale Minderheit, Volksgruppe, Volk, Sprachminderheit, ethnische Minderheit oder was? Versuch einer juristischen Begriffsklärung

2018. 82 stronow. A5-brošura.
ISBN 978-3-9816961-6-5. 8,00 Euro

Awtor: Detlef Rein

__________________________________

Kniglicka jako PDF (ni)
W aktualnej prawniskej rěči Němskeje a w statach abo regionach z němčinu jako hamtskej rěču wužiwaja so rozdźělne pomjenowanja za skupiny, kotrež su škitane přez Ramikowe dojednanje Europskeje rady za škit
narodnych mjeńšin, na přikład narodna mjeńšina, et­niska mjeńšina, rěčna mjeńšina, ludowa skupina, lud, narodnosć. Z juristiskeho wida dyrbimy so prašeć, hač maja tute pomjenowanja być rozdźělne wurazy za
»narodnu mjeńšinu« resp. hač maja pomjenować dźěle nadrjadowaneje skupiny narodnych mjeńšinow, abo hač prócuje so tu wo wěste wotmjezowanje. Poslednje by rěkało, zo wo­znamjenja wužiwanje hinašeho
pomjenowanja hač »narodna mjeńšina«, zo nima so před­pis, kotrehož předmjet je wuraznje »narodna mjeńšina«, nałožować za skupiny z hinašim pomjenowanjom. Awtor analyzuje wšelake w prawnistwje a w nałožowanju prawa na narodnej a mjezy­narodnej runinje wužiwane zapřijeća. Při tym wobkedźbuje nimo němskeho zwjazkoweho prawa tohorunja krajne předpisy a uzus přisłušnikow narodnych mjeńšinow a jich zwjaz­kow kaž tež wědomostnych awtorow wšelakich fachowych disciplinow. Po hód­no­će­nju tutych wobstejnosćow poda awtor doporučenja za jednotnu terminologiju.

Nowy wótwórjeński cas za cytaŕnju

Cytaŕnja Serbskeje centralneje biblioteki a Serbskego kulturnego archiwa stej srjodu a stwórtk wót zeger 10 do 16 wótwórjonej.
Pšosymy wó pśizjawjenje (telefoniski abo z mailku). Nosenje šćitnego nagubka jo winowatosć.
Skazanu literaturu móžośo dalej pónjeźelu a wałtoru wót zeger 10 do 14 a srjodu a stwórtk wót zeger 10 do 16 wótewześ abo slědk daś.

Twitterujomy pód @serbskiinstitut

Zgódnje z motom źinsajšnego dnja archiwow „wót depeše ku tweetoju“ startujomy swój Twitterowy kanal:
Pódla website a wokolnika comy w pśichodnosći how rozpšawjaś.

Pšosym glědajśo na našu Netiquette.

Serbski institut startujo nowy internetowy bok wó serbskich mjenjach

Wobstatki wšakorakich žrědłow prědny raz zespominane, zesystematizěrowane a za online-pytanje spśigótowane

Serbski? No ale!

Sakske statne ministaŕstwo za wědomnosć, kulturu a turizm jo we februarje 2020 startowało imagowu kampanju za serbsku rěc.

Kak móžo strukturna změna we Łužycy profitěrowaś wót serbsko-nimskeje wěcejrěcnosći

Dr. Fabian Jacobs jo w rěźe spisow APuZ Zwězkoweje centrale za politiske
kubłanje wózjawił nastawk. APuZ (Aus Politik und Zeitgeschichte) jo
pósćiło swójo februarske cysło 2020 Łužycy.

Gromaźe z dalšnym awtorom Mětom Nowakom (referent krajnego zagronitego
za nastupnosći Serbow pśi Bramborskem ministaŕstwje za wědomnosć,
slěźenje a kulturu) jo Jacobs pokazał, kótaru nadgódnotu móžo
serbsko-nimska multilingualnosć wunjasć pśi strukturnej změnje we Łužycy.

Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće

Źo wó wědomnostnu inwentarizaciju serbskego (imaterielnego) kulturnego derbstwa Dolneje Łužyce a jeje spśistupnjenje.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN