helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Pśigótowanja za historisko-dokumentěrujucy słownik dolnoserbšćiny

Ako pśigótowanje na dłujkodobny projekt dej se naźěłaś koncepcija za inowatiwny historisko-dokumentěrujucy słownik dolnoserbšćiny. Techniski buźo se pśedewześe orientěrowaś na online-wersiji DNW. Internet jo pótakem pśedwiźony ako primarny prezentaciski medium. Na móžnosći pśigótowanja a pśedstajenja informacijow, kótarež z togo rezultěruju, dej se w koncepciji tak daloko ako móžno źiwaś. Zaměr projekta jo, wugódnośiś wšykne dotychměst wózjawjone (słowoskład pótrjefjece) inwentarizacije a wopisanja, a kompletne k dispoziciji stojece pismojstwo a wšykno zwjasć do jadnogo informaciskego systema wó dolnoserbšćinje.

Nejwažnjejša materialowa baza planowanego słownika buźo elektroniski cytajobny tekstowy korpus dolnoserbskeje pisneje rěcy, kótaryž dej se ale wó "historiske wótźělenje" (teksty do 1848) rozšyriś. Ako pśigótowanje za taki historiski korpus jo se južo zachopiło z inwentarizaciju rěcnych pomnikow. Na toś tom zakłaźe dej pón se definěrowaś "jědrowy korpus". Ako pśigótowacy projekt słužy teke rěcywědna analyza dolnoserbskich pśisegow mjazy 1500 a 1750.

Nawjedowaŕ projekta: Dr. Hauke Bartels
Sobuźěłaśeŕ: Fabian Kaulfürst
Status: Pódlański projekt
Cas: 3. Quartal 2007 bis 2009 (pśigótowańska faza)

Nowosći a zarědowanja

» naše nowosći
» pśeglěd zarědowanjow
» se za wokolnik pśizjawiś
» Twitterowy kanal @serbskiinstitut
Pšosym glědajśo na našu Netiquette.

W cytaŕni biblioteka a archiwa: šćěpjenje abo wuststrowjenje plus negatiwny test

Za wužywanje źěłowego městna w cytaŕni biblioteki a archiwa pšosymy, na tuchylu w našom domje płaśece pśedpisy źiwaś. Wó našom hygienowym koncepśe a wuměnjenjach wužywanja wobgóniśo se pód rubriku biblioteka & archiw .

Lichota kiwa! Serby a mjeńšynowe pšašanje pó 1918

Nowa drogujuca wustajeńca Serbskego instituta

Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće

Źo wó wědomnostnu inwentarizaciju serbskego (imaterielnego) kulturnego derbstwa Dolneje Łužyce a jeje spśistupnjenje.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN