helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Pśigótowanja za historisko-dokumentěrujucy słownik dolnoserbšćiny

Ako pśigótowanje na dłujkodobny projekt dej se naźěłaś koncepcija za inowatiwny historisko-dokumentěrujucy słownik dolnoserbšćiny. Techniski buźo se pśedewześe orientěrowaś na online-wersiji DNW. Internet jo pótakem pśedwiźony ako primarny prezentaciski medium. Na móžnosći pśigótowanja a pśedstajenja informacijow, kótarež z togo rezultěruju, dej se w koncepciji tak daloko ako móžno źiwaś. Zaměr projekta jo, wugódnośiś wšykne dotychměst wózjawjone (słowoskład pótrjefjece) inwentarizacije a wopisanja, a kompletne k dispoziciji stojece pismojstwo a wšykno zwjasć do jadnogo informaciskego systema wó dolnoserbšćinje.

Nejwažnjejša materialowa baza planowanego słownika buźo elektroniski cytajobny tekstowy korpus dolnoserbskeje pisneje rěcy, kótaryž dej se ale wó "historiske wótźělenje" (teksty do 1848) rozšyriś. Ako pśigótowanje za taki historiski korpus jo se južo zachopiło z inwentarizaciju rěcnych pomnikow. Na toś tom zakłaźe dej pón se definěrowaś "jědrowy korpus". Ako pśigótowacy projekt słužy teke rěcywědna analyza dolnoserbskich pśisegow mjazy 1500 a 1750.

Nawjedowaŕ projekta: Dr. Hauke Bartels
Sobuźěłaśeŕ: Fabian Kaulfürst
Status: Pódlański projekt
Cas: 3. Quartal 2007 bis 2009 (pśigótowańska faza)

Nowy wótwórjeński cas za cytaŕnju

Cytaŕnja Serbskeje centralneje biblioteki a Serbskego kulturnego archiwa stej srjodu a stwórtk wót zeger 10 do 16 wótwórjonej.
Pšosymy wó pśizjawjenje (telefoniski abo z mailku). Nosenje šćitnego nagubka jo winowatosć.
Skazanu literaturu móžośo dalej pónjeźelu a wałtoru wót zeger 10 do 14 a srjodu a stwórtk wót zeger 10 do 16 wótewześ abo slědk daś.

Twitterujomy pód @serbskiinstitut

Zgódnje z motom źinsajšnego dnja archiwow „wót depeše ku tweetoju“ startujomy swój Twitterowy kanal:
Pódla website a wokolnika comy w pśichodnosći how rozpšawjaś.

Pšosym glědajśo na našu Netiquette.

Serbski institut startujo nowy internetowy bok wó serbskich mjenjach

Wobstatki wšakorakich žrědłow prědny raz zespominane, zesystematizěrowane a za online-pytanje spśigótowane

Serbski? No ale!

Sakske statne ministaŕstwo za wědomnosć, kulturu a turizm jo we februarje 2020 startowało imagowu kampanju za serbsku rěc.

Kak móžo strukturna změna we Łužycy profitěrowaś wót serbsko-nimskeje wěcejrěcnosći

Dr. Fabian Jacobs jo w rěźe spisow APuZ Zwězkoweje centrale za politiske
kubłanje wózjawił nastawk. APuZ (Aus Politik und Zeitgeschichte) jo
pósćiło swójo februarske cysło 2020 Łužycy.

Gromaźe z dalšnym awtorom Mětom Nowakom (referent krajnego zagronitego
za nastupnosći Serbow pśi Bramborskem ministaŕstwje za wědomnosć,
slěźenje a kulturu) jo Jacobs pokazał, kótaru nadgódnotu móžo
serbsko-nimska multilingualnosć wunjasć pśi strukturnej změnje we Łužycy.

Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće

Źo wó wědomnostnu inwentarizaciju serbskego (imaterielnego) kulturnego derbstwa Dolneje Łužyce a jeje spśistupnjenje.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN