helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.
Pśigótowanje koordiněrowanego wopisanja dolno- a górnoserbskego słowoskłada
We wótrěźe za dolnoserbske slěźenja wobźěłany nimsko-dolnoserbski słownik (DNW) ze swójej online-wersiju a w Budyšyńskem rěcywědnem wótrěźe pśigótowany nimsko-górnoserbski słownik (DOW), kótaryž jo tejerownosći pśedwiźony za internetne wužywanje, póbitujotej šansu, až nastanjo pśi koncepcionelnje koordiněrowanem póstupowanju inowatiwna datowa baza za wobej serbskej pisnej rěcy. Za wobej słownika jo wuchadnišćowa rěc nimšćina. Aby se dojśpili we wobyma cilowyma rěcoma wuslědki, kótarež mógu se pśirownowaś, musy se makro- a mikrostruktura słownikowu kaž teke kompjuterleksikografiska realizacija wugótowaś na kompatibelnu wašnju. Wuchadnišćo jo zasadnje DNW, pśi tom pak su modifikacije móžne, gaž daju se wobtwarźiś. Słownika, ako stej primarnje myslonej za pótrjebu górno- a dolnoserbskeje rěcneje prakse, móžotej tak njepósrědnje słužyś ako materialowa baza pó nowem nałogu za kontrastiwne slěźenje wó leksice górno- a dolnoserbšćiny. Zrownju zmóžnja take wopisowanje integratiwny pśistup k datam. Pśi wótgłosowanju wšakich wopisowańskich tradicijow a rěcnych datow licymy glědajucy na kompjuterlinguistisku realizaciju z njetriwialnymi problemami. Jich rozwězanje jo rozsuźecy wobstatk projekta. Mimo togo maju se rědy k zapódawanju a wótwardowanju datow pśeglědaś a wudopołniś.
Projekt móžo se w planowanej rozměrje jano realizěrowaś, gaž stoje personalne srědki k dispoziciji, kótarež se tuchylu w rěcywědnem wótrěźe dla pśikrotconego źěłowego casa jadneje sobuźěłaśerki njewužywaju.

wobźěłarje: Hauke Bartels, Sonja Wölkowa, Marcin Szczepański

Nowosći a zarědowanja

» naše nowosći
» pśeglěd zarědowanjow
» se za wokolnik pśizjawiś
» Twitterowy kanal @serbskiinstitut
Pšosym glědajśo na našu Netiquette.

Lichota kiwa! Serby a mjeńšynowe pšašanje pó 1918

Nowa drogujuca wustajeńca Serbskego instituta

Biblioteka a Serbski kulturny archiw stej zasej wótwórjenej.

Wó wuměnjenjach wužywanja wobgóniśo se pód rubriku biblioteka & archiw .

Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće

Źo wó wědomnostnu inwentarizaciju serbskego (imaterielnego) kulturnego derbstwa Dolneje Łužyce a jeje spśistupnjenje.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN