helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Projektowy modul „Referencnej korpusa – wutwórjenje referencneju korpusowu ze zawěsćonej kwalitu za dolno- a górnoserbsku pisnu rěc pśibytnosći ako zakład za wuwijanje rěcnych resursow“ (projekt z tśeśich srědkow)


Wót Załožby za serbski lud koordiněrowana a wót rěda serbskich institucijow, mj. dr. wót SI, realizěrowana iniciatiwa za mócowanje prezence serbšćiny w „nowych medijach“ wjeźo k tomu, až zmócnja se pótrjeba spušćobnych za kompjuter cytajobnych a teke kwantitatiwnje wugódnośujobnych dolno- a górnoserbskich rěcnych datow. Institut drje źěła juž wjele lět na natwari wobšyrnych digitalnych tekstowych korpusow, toś te zběrki tekstow pak su k prědnemu pó wědomostnych kriteriumach zestajane (tak jadna se za dolnoserbšćinu wó korpus z głownje „historiskim“ charakterom), kenž njegóźe se bźeze wšogo ako zakład aktualnje pominanych rěcnych resursow. K drugemu njejo se mógła dotychměst dla felujucych (personalnych) mócow za manuelne a/abo techniske kontrole dojśpiś dosegajuca kwalita digitalizatow. Wusoka spušćobnosć pak jo wuměnjenje za wužywanje korpusow za wuwijanje resp. pólěpšowanje pšawopisnych kontrolow, referencnych słowoskładow za wucbne srědki a pódobne.

nawjedowanje projekta: wjednistwo ramikoweho projekta „Tekstowe korpuse dolno- a górnoserbšćiny“ "
sobuźěłaśerja: Marcin Szczepański, Thomas Menzel

Nowy wótwórjeński cas za cytaŕnju

Cytaŕnja Serbskeje centralneje biblioteki a Serbskego kulturnego archiwa stej srjodu a stwórtk wót zeger 10 do 16 wótwórjonej.
Pšosymy wó pśizjawjenje (telefoniski abo z mailku). Nosenje šćitnego nagubka jo winowatosć.
Skazanu literaturu móžośo dalej pónjeźelu a wałtoru wót zeger 10 do 14 a srjodu a stwórtk wót zeger 10 do 16 wótewześ abo slědk daś.

Twitterujomy pód @serbskiinstitut

Zgódnje z motom źinsajšnego dnja archiwow „wót depeše ku tweetoju“ startujomy swój Twitterowy kanal:
Pódla website a wokolnika comy w pśichodnosći how rozpšawjaś.

Pšosym glědajśo na našu Netiquette.

Serbski institut startujo nowy internetowy bok wó serbskich mjenjach

Wobstatki wšakorakich žrědłow prědny raz zespominane, zesystematizěrowane a za online-pytanje spśigótowane

Serbski? No ale!

Sakske statne ministaŕstwo za wědomnosć, kulturu a turizm jo we februarje 2020 startowało imagowu kampanju za serbsku rěc.

Kak móžo strukturna změna we Łužycy profitěrowaś wót serbsko-nimskeje wěcejrěcnosći

Dr. Fabian Jacobs jo w rěźe spisow APuZ Zwězkoweje centrale za politiske
kubłanje wózjawił nastawk. APuZ (Aus Politik und Zeitgeschichte) jo
pósćiło swójo februarske cysło 2020 Łužycy.

Gromaźe z dalšnym awtorom Mětom Nowakom (referent krajnego zagronitego
za nastupnosći Serbow pśi Bramborskem ministaŕstwje za wědomnosć,
slěźenje a kulturu) jo Jacobs pokazał, kótaru nadgódnotu móžo
serbsko-nimska multilingualnosć wunjasć pśi strukturnej změnje we Łužycy.

Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće

Źo wó wědomnostnu inwentarizaciju serbskego (imaterielnego) kulturnego derbstwa Dolneje Łužyce a jeje spśistupnjenje.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN