helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Projektowy modul „Referencnej korpusa – wutwórjenje referencneju korpusowu ze zawěsćonej kwalitu za dolno- a górnoserbsku pisnu rěc pśibytnosći ako zakład za wuwijanje rěcnych resursow“ (projekt z tśeśich srědkow)


Wót Załožby za serbski lud koordiněrowana a wót rěda serbskich institucijow, mj. dr. wót SI, realizěrowana iniciatiwa za mócowanje prezence serbšćiny w „nowych medijach“ wjeźo k tomu, až zmócnja se pótrjeba spušćobnych za kompjuter cytajobnych a teke kwantitatiwnje wugódnośujobnych dolno- a górnoserbskich rěcnych datow. Institut drje źěła juž wjele lět na natwari wobšyrnych digitalnych tekstowych korpusow, toś te zběrki tekstow pak su k prědnemu pó wědomostnych kriteriumach zestajane (tak jadna se za dolnoserbšćinu wó korpus z głownje „historiskim“ charakterom), kenž njegóźe se bźeze wšogo ako zakład aktualnje pominanych rěcnych resursow. K drugemu njejo se mógła dotychměst dla felujucych (personalnych) mócow za manuelne a/abo techniske kontrole dojśpiś dosegajuca kwalita digitalizatow. Wusoka spušćobnosć pak jo wuměnjenje za wužywanje korpusow za wuwijanje resp. pólěpšowanje pšawopisnych kontrolow, referencnych słowoskładow za wucbne srědki a pódobne.

nawjedowanje projekta: wjednistwo ramikoweho projekta „Tekstowe korpuse dolno- a górnoserbšćiny“ "
sobuźěłaśerja: Marcin Szczepański, Thomas Menzel

Nowosći a zarědowanja

» naše nowosći
» pśeglěd zarědowanjow
» se za wokolnik pśizjawiś
» Twitterowy kanal @serbskiinstitut
Pšosym glědajśo na našu Netiquette.

W cytaŕni biblioteka a archiwa: šćěpjenje, negatiwny test abo wuststrowjenje

Za wužywanje źěłowego městna w cytaŕni biblioteki a archiwa pšosymy, na tuchylu płaśece pśedpisy źiwaś. Wó našom hygienowym koncepśe a wuměnjenjach wužywanja wobgóniśo se pód rubriku biblioteka & archiw .

Lichota kiwa! Serby a mjeńšynowe pšašanje pó 1918

Nowa drogujuca wustajeńca Serbskego instituta

Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće

Źo wó wědomnostnu inwentarizaciju serbskego (imaterielnego) kulturnego derbstwa Dolneje Łužyce a jeje spśistupnjenje.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN