helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Wutwaŕ kompjuterowych tekstowych korpusow dolno- a górnoserbskeje pisneje rěcy (BZ/CB) (z modulom „Referencnej korpusa“ , pó źělach financěrowane ze srědkami tśeśich)


Natwaŕ wobšyrnych digitalnych tekstowych korpusow z wusokeju kwalitu za wobej serbskej pisnej rěcy ma za rěcywědne a dalšne z tekstow wuchadajuce slěźenja wósebny wuznam. Za dolnoserbšćinu płaśi to we wósebnej měrje, dokulaž su móžnosći źěła z maminorěcnymi informantami južo něnto bejnje wobgranicowane. Teke za historisko-dokumentěrujucy słownik dolnoserbšćiny, kótaryž se pśigótujo, twóri korpus nejwažnjejšy zakład. W slědnych lětach smy pśi kwantitatiwnej wutwari dolnoserbskego korpusa kradu doprědka pśišli, dokulaž smy mógali z pomocu tśeśich srědkow daś wjele tekstow eksternje zdigitalizěrowaś. Srjejźnocasny cel jo how połny historiski korpus. Wobej korpusa, dolno- a górnoserbski, pak njepominatej se jano kwantitatiwnu wutwaŕ, ale pśedewšym stawne kwalitatiwne pólěpšenje. To jo dotychměst dla felujucych fachowych resursow było móžno jano we wjelgin wobgranicowanej měrje.
Wót decembra 2010 smy mógli wjeliki źěl dolnoserbskego korpusa w kooperaciji z Institutom za česki narodny korpus (ÚČNK) teke w interneśe pśistupniś. Wón dajo se dodatnje dojśpiś teke pśez portal dolnoserbski.de. W měrcu 2013 jo se teke górnoserbski korpus na samsku wašnju pśez portal ÚČNK zjawnje k dispoziciji stajił.

nawjedowanje projekta: Fabian Kaulfürst, Sonja Wölkowa
sobuźěłaśerja: Marcin Szczepański, Thomas Menzel

biblioteka zasej za wupóžycenje wótcynjona / cytaŕnja a archiw stwórtk wótcynjonej

Za wupóžycenje a slědkdaśe materialijow jo biblioteka wót pónjeźele do srjody wót zeger 10 do 14 a stwórtk wót zeger 10 do 16 wótcynjona.
Cytaŕnja a archiw stej stwórtk wót zeger 10 do 16 wótcynjonej, ale jano z pśizjawjenjom do togo.

Twitterujomy pód @serbskiinstitut

Zgódnje z motom źinsajšnego dnja archiwow „wót depeše ku tweetoju“ startujomy swój Twitterowy kanal:
Pódla website a wokolnika comy w pśichodnosći how rozpšawjaś.

Pšosym glědajśo na našu Netiquette.

Serbski institut startujo nowy internetowy bok wó serbskich mjenjach

Wobstatki wšakorakich žrědłow prědny raz zespominane, zesystematizěrowane a za online-pytanje spśigótowane

Serbski? No ale!

Sakske statne ministaŕstwo za wědomnosć, kulturu a turizm jo we februarje 2020 startowało imagowu kampanju za serbsku rěc.

Kak móžo strukturna změna we Łužycy profitěrowaś wót serbsko-nimskeje wěcejrěcnosći

Dr. Fabian Jacobs jo w rěźe spisow APuZ Zwězkoweje centrale za politiske
kubłanje wózjawił nastawk. APuZ (Aus Politik und Zeitgeschichte) jo
pósćiło swójo februarske cysło 2020 Łužycy.

Gromaźe z dalšnym awtorom Mětom Nowakom (referent krajnego zagronitego
za nastupnosći Serbow pśi Bramborskem ministaŕstwje za wědomnosć,
slěźenje a kulturu) jo Jacobs pokazał, kótaru nadgódnotu móžo
serbsko-nimska multilingualnosć wunjasć pśi strukturnej změnje we Łužycy.

Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće

Źo wó wědomnostnu inwentarizaciju serbskego (imaterielnego) kulturnego derbstwa Dolneje Łužyce a jeje spśistupnjenje.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN