helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
R0003965-casopisowyregal.100063-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Starše zapiski: 201523. 12. 2015: Nowostka "Zum Anspruch der Sorbinnen auf weibliche Formen des Nachnamens"

Gutachten ohne Auftraggeber

awtor: Detlev Rein

Kleinen Reihe des Sorbischen Instituts 26
2015. 67 stronow. A5-brošura.
ISBN 978-3-9816961-1-0. 3,00 Euro

K Małym spisam 26

4. 12. 2015: Institutny źeń 2015

Serbski institut pśepšosyjo pětk, dnja 4. decembra 2015, wot 14.00 do 17.00 góź. wšyknych zajmcow wutšobnje na lětosny Institutny źeń do žurle Serbskego domu w Budyšynje.
Pśedstajijomy Wam wuběr wuslědkow slěźeńskich projektow a nowu brošuru wó źěłabnosći Serbskego instituta 2013/2014. Informěrujomy Was wó aktualnych změnach a nowosćach w Serbskem instituśe.
Pó pśednoskach buźo móžnosć za diskusiju.
Wjaselimy se na Was!

Městno zarědowanja:
Serbski dom
Postowe naměsto 2
02625 Budyšyn

» program

» plakat


30. 11. 2015: Zwjazk 62 Spisow Serbskeho instituta wujšeł

Einflüsse des Deutschen auf die grammatische Struktur slawischer Sprachen,
Internationale Konferenz des Sorbischen Instituts 14.─15. 10. 2011 in Cottbus/Chóśebuz

wudałoj: Sonja Wölkowa a Hauke Bartels

Ludowe nakładnistwo Domowina Budyšin 2015

12. 11. 2015: Wuznamjenjenje za wědmostnicu SI

Trudli Malinkowej ze Serbskeho instituta spožči so lětuše myto Concordia Historical Instituta w Saint Louis w staće Missouri za jeje slědźenja wo serbskim fararju Janje Kilianje.
Concordia Historical Institut wěnuje so přeslědźenju a hladanju historiskeho namrěwstwa Missouriskeje synody lutherskeje cyrkwje w USA.
Ewangelski farar Jan Kilian nawjedowaše kónc lěta 1854 skupinu někak 600 wupućowarjow, kotřiž natwarichu sej w Serbinje blisko texaskeje stolicy Austina nowu domiznu.
Hišće w 1920tych lětach přewjedźechu so tu serbske Bože mše.
Hač do dźensnišeho pěstuja někotři wobydlerjo regiona serbske nałožki a dźerža kontakt do Łužicy.
Trudla Malinkowa, kotraž je hižo šěroko připóznatu knihu wo serbskim zamórskim wupućowanju wudała, počesći so 12. nowembra w Louisu we wobłuku swjatočneho banketa za zběrnik „Jan Kilian (1811–1884) – Pastor, Poet, Emigrant“ , wozjewjeny w rjedźe “Spisow Serbskeho instituta”.
Němsko-jendźelska publikacija bazuje na mjezynarodnej konferency Serbskeho instituta a wobsahuje najnowše dopóznaća wo žiwjenju a skutkowanju Kiliana.

Tež w nowinach "Die Welt” je so njedawno wo tutych slědźenjach rozprawjało.

22. 10. 2015: Lětopis 2015/2 wujšeł


22. 10. 2015: Nowowudaće – Die Auslandsbeziehungen der Domowina in der DDR-Zeit

Lětopis 2015/Wosebity zešiwk:

Ludwig Elle: Die Auslandsbeziehungen der Domowina in der DDR-Zeit
Dokumentation

LND Budyšin 2015, 252 stronow

Wupisanje městna (kompjuterowy linguist/kompjuterowa linguistka)

W Serbskem instituśe ma se w nejblišem casu wobsajźiś poł městna
kompjuterowego linguista / kompjuteroweje linguistki.
Městno jo wobgranicowane na tśi lěta. Myto se płaśi pó TV-L (kupka E 13, 50 %), jolic až su wósobinske wuměnjenja społnjone.

Wuměnjenja za pśistajenje su:
  • wótzamknjony wusokošulski studium ze śěžyšćom kompjuterowa linguistika/mašinelne pśeźěłowanje rěcy
  • zwólnosć se pśiswójś nanejmjenjej pasiwne znajobnosći górno- abo dolnoserbšćiny; pśi tom su znajobnosći drugeje pódwjacornosłowjańskeje rěcy wužytne.

Głowny nadawk buźo sobukoncipěrowanje a wobźěłowanje slěźarskego projekta k pśigótowanju rěcnych resursow (mj. dr. tekstowych korpusow) za wužywanje we wobłuku digitalneje slěźarskeje infrastruktury za rěcywědu a kulturnu wědomnosć. Togodla su witane praktiske nazgónjenja pśi natwarjenju tekstowych korpusow a z metodami jich analyze, wobźěłowanja a anotacije.

Městno jo pśedwiźone za wědomnostnu kwalifikaciju we wobłuku promocije. Fachowe pśewóźowanje disertaciskego projekta zaruca se w kooperaciji z nanejmjenjej jadneju uniwersitu.

Pśistajeńske pšosby daś se zapódawaju gromaźe ze zwuconymi pódłožkami do 15.7.2015 na direkciju Serbskego instituta, Dwórnišćowa 6, D-02625 Budyšyn. Teke na pšosby, ako dojdu pózdźej, móžo se źiwaś, jolic až městno jo hyšći liche.


Wupisanje městna (historikar/ka)

Serbski institut Budyšyn
W Serbskem instituśe ma se w nejblišem casu wobsajźiś poł městna
historikarja / historikarki
na pólu serbskich stawiznow ze śěžyšćom nowše a nejnowše stawizny, wobgranicowane na tśi lěta. Myto se płaśi pó TV-L (kupka E 13, 50 %), jolic až su wósobinske wuměnjenja społnjone.

Wuměnjenja za pśistajenje su:
  • wótzamknjony wusokošulski studium ako historikaŕ/historikarka ze studiumowym śěžyšćom nowše a nejnowše stawizny
  • znaśa jadneje pódwjacornosłowjańskeje rěcy
  • zajm za stawizny a kulturu Serbow kaž teke zwólnosć serbšćinu nawuknuś
  • koncipěrowanje a wobźěłanje slěźeńskego projekta k serbskim stawiznam 20. stolěśa

Městno póbitujo móžnosći wědomnostneje kwalifikacije, pśedewšym promocije.

Pśistajeńske pšosby daś se zapódawaju gromaźe ze zwuconymi pódłožkami do 30.6.2015 na direkciju Serbskego instituta, Dwórnišćowa 6, D-02625 Budyšyn. Teke na pšosby, ako dojdu pózdźej, móžo se źiwaś, jolic až městno jo hyšći liche.


7.5.2015, 14:00 - Zjawny pśednosk

"So vermähle sich die germanische und slawische Welt“ (Fontane) Herrschaftliche Landschaftsgestaltung und Wenden-Patriotismus von Wörlitz bis Branitz
Die bedeutendsten Landschaftsgärten in Mecklenburg, Mitteldeutschland und Brandenburg besitzen nicht allein sich aus dem Slawischen herleitende Ortsnamen. Ihre fürstlichen Bauherren bezogen über Denkmalsetzungen oder Raumentwürfe ganz bewusst die germanisch-slawische Vorgeschichte der Landschaften in die Inszenierung ihrer eigenen (fiktiven) genealogischen Herkunftslegenden mit ein. Andererseits gab es in diesen Gegenden im 18. Jahrhundert auch einen an der Aufklärung orientierten Sorbenpatriotismus von unten. Dieser brachte gelegentlich die „angestammte“ Landschaft als Argument zur Verteidigung der eigenen Interessen gegen obrigkeitliche Eingriffe in Stellung. Anhand von Bildbeispielen sollen beide Tendenzen der semantischen Besetzung von Landschaft beleuchtet werden.

Zum Referenten: PD Dr. Michael Niedermeier leitet die Arbeitsstelle Goethe-Wörterbuch an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.


24. 4. 2015 – Zwjazk 60 Spisow Serbskeho instituta wujšeł

Jana Schulz
Bilingualer Spracherwerb im WITAJ-Projekt

2015
232 stronow, brošura
ISBN 978-3-7420-2301-8
płaćizna: 26,90 Euro

Ludowe nakładnistwo Domowiny 2015Informacije wó dolnoserbskem pšawopisu su online

Wót 18. 2. 2015 póbituju se pód http://dolnoserbski.de/dsrk informacije wó dolnoserbskem pšawopisu. Wuchadnišćowy tekst su knigły Manfreda Starosty »Niedersorbische Orthographie und Interpunktion«. Nowše póstajenja Dolnoserbskeje rěcneje komisije su se juž zaźěłali do teksta. Změny su transparentnje markěrowane, pó źělach su wujasnjujuce pasaže dodane. Internetowy bok dokumentěrujo tak zrazom źěłabnosć Dolnoserbskeje rěcneje komisije slědnych lět. Jeje póstajenja mógu se na dwóju wašnju separatnje pśeglědowaś: rědowane pó casu a pó temach. Pód pomjenjoneju adresu deje se teke w pśichodnosći wózjawjowaś nowe wuslědki wobradowanjow togo gremiuma.

Internetowy bok Serbskego instituta dolnoserbski.de póbitujo informacije wó dolnoserbšćinje. K prědnemu su to wšake słowniki: Jědro jo aktualny nimsko-dolnoserbski słownik. Namakaju se teke digitalizěrowane serbsko-nimske słowniki Zwahra (1847), Muki (1911–1928), Šwjele (1961) a Starosty (1999) rowno tak, ako słownik dolnoserbskich rěcnych wobrotow a pśisłow. Znata jo zrownju zběrka dolnoserbskich tekstow, tak pómjenjony tekstowy korpus, kótaryž wopśimjejo mjazy drugim wšykne lětniki Bramborskego Casnika wót 1848 do 1937. Pśedstajony nowy modul cełkowne póbitowanje wótněnta wudopołnjujo.

Dalšne informacije pódawa dr. Fabian Kaulfürst .

Nowosći a zarědowanja

» naše nowosći
» pśeglěd zarědowanjow
» se za wokolnik pśizjawiś
» Twitterowy kanal @serbskiinstitut
Pšosym glědajśo na našu Netiquette.

Lichota kiwa! Serby a mjeńšynowe pšašanje pó 1918

Nowa drogujuca wustajeńca Serbskego instituta

Biblioteka a Serbski kulturny archiw stej zasej wótwórjenej.

Wó wuměnjenjach wužywanja wobgóniśo se pód rubriku biblioteka & archiw .

Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće

Źo wó wědomnostnu inwentarizaciju serbskego (imaterielnego) kulturnego derbstwa Dolneje Łužyce a jeje spśistupnjenje.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN