helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
DS_z-Blotow.100025-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

SERBSKI KULTURNY ARCHIW


Serbski kulturny archiw jo jadnučki zjawny archiw za serbske a sorabistiske dokumenty a zběrki. Tak ako biblioteka jo archiw nastał na zakłaźe zběrkow něgajšneje Maśice Serbskeje. Wjeliki źěl archiwalijow twórje zawóstajeństwa serbskich procowarjow, wědomnostnikow, spisowaśelow, wuměłcow a komponistow Dolneje a Górneje Łužyce. Dalšny wažny wobstatk jo aktowy archiw Domowiny wót jeje załoženja w l. 1912 až do l. 1989. K tomu pśidu pódłožki serbskich towaristwow, na pś. Maśice Serbskeje, studentskich zjadnośeństwow, chorow, sportowego towaristwa „Sokoł“ kaž teke někotarych kubłanišćow a institucijow NDRskego casa. Wuznamne mjazy wobstatkami su naglědne zběrki fotografijow, zawóstajeństwa fotografow, zukowe paski, wideja a filmowe nagrawanja. Mimo togo zběramy kwalifikaciske źěła, casnikowe wurězki, plakaty a programowe zešywki. Chowamy a pśistupnimy je za historiske slěźenje. Rowno tak twórje wóni zajmny pókład za źinsajšne serbske kulturne žywjenje.
Wjeliki źěl wobstatkow w Serbskem kulturnem archiwje su dary. Wjaselimy se kuždyckemu pśedmjatoju – dopisoju, protokoloju serbskich towaristwow, fotografiji, amaterskemu filmoju, dopomnjeńce –, z kótarymž wudopołnijo se wobraz našych stawiznow a našeje kultury.

Wótwórjeński cas:
Pónjeźelu – srjody: 9.00 – 16.00 góź.
Stwórtk: 9.00 – 18.00 góź.
Pětk: zacynjone

‎Kontakt: biblioteka-archiw@serbski-institut.de

» Pórěd za wužywanje
» Popłatkowy pórěd

Cytarnja Serbskeje centralneje biblioteki ako teke Serbski kulturny achiw stej pó něnto płaśecych póstajenjach w našom domje wócynjonej.


- Źiwajśo pšosym na znate hygienowe pśedpise (nosyś FFP2- abo mediciniske maski, wósobam z typiskimi symptomami pśezymnjenja jo pśistup zakazany, ...)

Za wužywanje źěłowego městna w cytaŕni płaśe slědujuce wuměnjenja:
- Pśizjawiś se telefoniski (0 3591 4972-0) abo z mejlku (biblioteka-archiw@serbski-institut.de) a dojadnaś se na cas wužywanja.
- W cytaŕni smějo jano jadyn wužywaŕ/jadna wužywaŕka źěłaś.
- Glědajucy na Covid-19: dopokaz dospołnego šćěpjenja abo dopokaz wustrowjenja (nic starše ako 6 mjasacow) plus pśidatny tak pomjenjony negatiwny koronatest.

Nowosći a zarědowanja

» naše nowosći
» pśeglěd zarědowanjow
» se za wokolnik pśizjawiś
» Twitterowy kanal @serbskiinstitut
Pšosym glědajśo na našu Netiquette.

W cytaŕni biblioteka a archiwa: šćěpjenje abo wuststrowjenje plus negatiwny test

Za wužywanje źěłowego městna w cytaŕni biblioteki a archiwa pšosymy, na tuchylu w našom domje płaśece pśedpisy źiwaś. Wó našom hygienowym koncepśe a wuměnjenjach wužywanja wobgóniśo se pód rubriku biblioteka & archiw .

Lichota kiwa! Serby a mjeńšynowe pšašanje pó 1918

Nowa drogujuca wustajeńca Serbskego instituta

Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće

Źo wó wědomnostnu inwentarizaciju serbskego (imaterielnego) kulturnego derbstwa Dolneje Łužyce a jeje spśistupnjenje.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN