helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
Lehrmittel.100668-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

LĚŚOJSKI KURS ZA SERBSKU RĚC A KULTURU WÓT 24. JULIJA DO 8. AWGUSTA 2020 W BUDYŠYNJE


Pśipowěźenje a pokazki

Lětosny lěśojski kurs musy se bóžko dla wirusoweje pandemije wótgroniś. Pśiducy kurs buźo pó turnusu 2022.


Profil kursa

Pórucenje:
  • górnoserbske rěcne zwucowanja za zachopjeńkarje a pókšacone (zajmce za dolnoserbšćinu daś glědaju na pokazku dołojce)
  • rěcywědne, stawizniske, kulturnostawizniske a ludowědne cytanja a specialne kurse
  • ekskursije do kulturnohistoriski wažnych městnow Łužyce
  • zmakanja ze serbskeju kulturu a jeje wuměłcami

Pśepšosone su:
  • Študańce, docenty a profesory slawistiki, ale teke pósrědnikarje, pśełožowarje, wuměłce a dalšne zajmce.


Pokazka: Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu póbitujo 2020 kompaktny kurs dolnoserbšćiny w Dolnej Łužycy. Dla togo se na Lěśojskem kursu Serbskego instituta 2020 dolnoserbšćina njewuwucujo. Zajimce za toś tu rěc namakaju how dalšne informacije .

Płaśizny

Kurs płaśi inklusiwnje pśenocowanja, połnego zažarbowanja, wucby a ekskursijow 600,00 euro (studenty: 450,00 euro).

pokazka: We wósebnych, wobkšuśonych padach móžo se płaśizna dalej znižyś. Wobrośćo se dla togo pšosym z mejlku na dr. Fabiana Kaulfürsta.

Nocowanje a zažarbowanje

Nocowanje a połne zažarbowanje buźo w internaśe Serbskego gymnaziuma. Tak zarucyjo se tak wjele ako móžno kontakta ze serbskeju rěcu.

Prašenja

Jolic maśo pšašanja, wobrośćo se na dr. Fabiana Kaulfürsta
Lěśojski kurs 2020
Serbski institut / Sorbisches Institut
Dwórnišćowa / Bahnhofstr. 6
D-02625 Budyšin / Bautzen

Nowy wótwórjeński cas za cytaŕnju

Cytaŕnja Serbskeje centralneje biblioteki a Serbskego kulturnego archiwa stej srjodu a stwórtk wót zeger 10 do 16 wótwórjonej.
Pšosymy wó pśizjawjenje (telefoniski abo z mailku). Nosenje šćitnego nagubka jo winowatosć.
Skazanu literaturu móžośo dalej pónjeźelu a wałtoru wót zeger 10 do 14 a srjodu a stwórtk wót zeger 10 do 16 wótewześ abo slědk daś.

Twitterujomy pód @serbskiinstitut

Zgódnje z motom źinsajšnego dnja archiwow „wót depeše ku tweetoju“ startujomy swój Twitterowy kanal:
Pódla website a wokolnika comy w pśichodnosći how rozpšawjaś.

Pšosym glědajśo na našu Netiquette.

Serbski institut startujo nowy internetowy bok wó serbskich mjenjach

Wobstatki wšakorakich žrědłow prědny raz zespominane, zesystematizěrowane a za online-pytanje spśigótowane

Serbski? No ale!

Sakske statne ministaŕstwo za wědomnosć, kulturu a turizm jo we februarje 2020 startowało imagowu kampanju za serbsku rěc.

Kak móžo strukturna změna we Łužycy profitěrowaś wót serbsko-nimskeje wěcejrěcnosći

Dr. Fabian Jacobs jo w rěźe spisow APuZ Zwězkoweje centrale za politiske
kubłanje wózjawił nastawk. APuZ (Aus Politik und Zeitgeschichte) jo
pósćiło swójo februarske cysło 2020 Łužycy.

Gromaźe z dalšnym awtorom Mětom Nowakom (referent krajnego zagronitego
za nastupnosći Serbow pśi Bramborskem ministaŕstwje za wědomnosć,
slěźenje a kulturu) jo Jacobs pokazał, kótaru nadgódnotu móžo
serbsko-nimska multilingualnosć wunjasć pśi strukturnej změnje we Łužycy.

Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće

Źo wó wědomnostnu inwentarizaciju serbskego (imaterielnego) kulturnego derbstwa Dolneje Łužyce a jeje spśistupnjenje.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN