helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
BZ-Ch-zachod-II1111-1.100005-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

SOBUŹĚŁAŚERJE/SOBUŹĚŁAŚERKI – pó nadawkachWjednistwo/sekretariat

direktor
dr. Hauke Bartels
e-mail‎
zastupujuca direktorka
dr. Susanne Hozyna e-mail
sekretariat (Budyšyn)
Regina Kindermanowae-mail/tel.: 03591/49720‎
sekretariat (Chóśebuz)Svetlana Janowitze-mail/tel.: 0355/48576482

Centralne pśedewześa

centralne wědomnostne pśedewześadr. Susanne Hozyna
e-mail
zjawnostne źěłoNN

wědomnostne pśeźěłanje datowdr. Astrid Schmiedelowae-mail
 Božena Braumanowae-mail

Wótźělenje kulturne wědomnosći

wjednik
dr. Friedrich Pollack (Budyšyn)e-mail
wědomnostne sobuźěłaśerje/
sobuźěłaśerki
Stephanie Bierholdtec (Chóśebuz)
Jean-Rémi Carbonneau (Budyšyn)
dr. Susanne Hozyna (Budyšyn)
dr. Fabian Jacobs (Budyšyn)
dr. Theresa Jacobsowa (Budyšyn)
dr. Ines Kellerowa (Budyšyn)
Marcel Langer (Budyšyn)
dr. Robert Lorenc (Budyšyn)
dr. Lubina Malinkowa (Budyšyn)
Trudla Malinkowa (Budyšyn)
dr. Edmund Pjech (Budyšyn)
dr. Jana Piňosová (Budyšyn)
dr. Juliane Rehnolt (Budyšin)
dr. Alfred Rogan (Chóśebuz)
Gregor Schneider (Chóśebuz)
dr. Pětr Šurman (Chóśebuz)
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail

e-mail
e-mail
techniska sobuźěłaśerkaWórša Hojerowae-mail

Wótźělenje za rěcywědu

wjednik
dr. Hauke Bartels (Chóśebuz) e-mail
wědomnostne sobuźěłaśerje/
sobuźěłaśerki
Katja Atanasowa (Chóśebuz)
dr. Richard Bigl (Budyšyn)
dr. habil. Lechoslaw Jocz
dr. Fabian Kaulfürst (Chóśebuz)
Juliana Kaulfürstowa (Slěpe)
dr. Kito Kśižank (Chóśebuz)
pd dr. Thomas Menzel (Budyšyn)
Jan Měškank (Chóśebuz)
dr. Anja Pohončowa (Budyšyn)
dr. Jana Šołćina (Budyšyn)
Marek Slodička (Chóśebuz/Budyšyn)
Manfred Starosta (Chóśebuz)
Joanna Szczepańska (Chóśebuz)
Marcin Szczepański (Chóśebuz)
dr. habil. Sonja Wölkowa (Budyšyn)
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
techniski sobuźěłaśeŕMěrćin Bałcar (Budyšyn)e-mail

Biblioteka & archiw (Budyšyn)

wjednik Serbskeje centralneje biblioteki a Serbskego kulturnego archiwa
Wito Bejmak
e-mail
wjednica Serbskego kulturnego archiwadr. Annett Brězanec e-mail/tel.: 03591/497233
dokumentowy archiw, wopisanje, pśistupnjenje a wótwardowanje wobstatkow, póraźowanje woglědarjow Měrćin Bryckae-mail/tel.: 03591/497234
fotowy archiw, póraźowanje woglědarjow
Marhata Deleńkowa
e-mail/tel.: 03591/497231
dochad knigłow, katalog biblioteki, słužba w cytarni, póraźowanje woglědarjow, wupóžycowanjeDoreen Kopjenece-mail/tel.: 03591/497215
wuměna spisow, katalog biblioteki, słužba w cytarni, póraźowanje woglědarjow, wupóžycowanjeJosefina Rachelice-mail/tel.: 03591/497215
skazanki, dochad casopisow, wótwardowanje wobstatkow, wupóžycowanje dodaloka, zjawnostne źěłoHanaróža Šafratowae-mail/tel.: 03591/497232
digitalizacija, wuměna spisowBeata Zyndźic
e-mail
medijowy archiwBorbora Šołćinae-mail

Zastojarstwo (Budyšyn)

wjednikMěto Benad
e-mail
knigływjednicaMonika Šołćinae-mail

26.6.2020 – Wupisanje městna

referentka/referent (ž/m/d) za komunikaciju a zjawnostne źěło

biblioteka zasej za wupóžycenje wótcynjona / cytaŕnja a archiw stwórtk wótcynjonej

Za wupóžycenje a slědkdaśe materialijow jo biblioteka wót pónjeźele do srjody wót zeger 10 do 14 a stwórtk wót zeger 10 do 16 wótcynjona.
Cytaŕnja a archiw stej stwórtk wót zeger 10 do 16 wótcynjonej, ale jano z pśizjawjenjom do togo.

Myto Miny Witkojc 2020

Wutšobnje gratulěrujomy našomu dłujkolětnemu sobuźěłaśerju a kolegoju Manfredoju Starosće k pósćenju myta Miny Witkojc kraja Bramborskeje! Źěkujomy se za lěta płodnego zgromadnego źěła, źož jo na kóńcu teke nastał cesto wužywany Nimsko-dolnoserbski słownik ako zakład za znaty rěcny portal www.dolnoserbski.de .

Twitterujomy pód @serbskiinstitut

Zgódnje z motom źinsajšnego dnja archiwow „wót depeše ku tweetoju“ startujomy swój Twitterowy kanal:
Pódla website a wokolnika comy w pśichodnosći how rozpšawjaś.

Pšosym glědajśo na našu Netiquette.

Serbski institut startujo nowy internetowy bok wó serbskich mjenjach

Wobstatki wšakorakich žrědłow prědny raz zespominane, zesystematizěrowane a za online-pytanje spśigótowane

Serbski? No ale!

Sakske statne ministaŕstwo za wědomnosć, kulturu a turizm jo we februarje 2020 startowało imagowu kampanju za serbsku rěc.

Kak móžo strukturna změna we Łužycy profitěrowaś wót serbsko-nimskeje wěcejrěcnosći

Dr. Fabian Jacobs jo w rěźe spisow APuZ Zwězkoweje centrale za politiske
kubłanje wózjawił nastawk. APuZ (Aus Politik und Zeitgeschichte) jo
pósćiło swójo februarske cysło 2020 Łužycy.

Gromaźe z dalšnym awtorom Mětom Nowakom (referent krajnego zagronitego
za nastupnosći Serbow pśi Bramborskem ministaŕstwje za wědomnosć,
slěźenje a kulturu) jo Jacobs pokazał, kótaru nadgódnotu móžo
serbsko-nimska multilingualnosć wunjasć pśi strukturnej změnje we Łužycy.

Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće

Źo wó wědomnostnu inwentarizaciju serbskego (imaterielnego) kulturnego derbstwa Dolneje Łužyce a jeje spśistupnjenje.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN