Hybridne Swěty

„Našoswět“ – „Hynakšoswět“ (S. Rushdie), granica mjaz tyma swětoma a pśekšacanje teje sameje, pśegibowanja, mjazyrumy, prěcne zwiski, pak-pak kaž teke a-konstelacije, nastawanje nowych aliancow – kótare pśedłoženja wó tom znajomy? Kótare socialne procese, institucije, rumy, aktery, medije a politiske nastajenja su pśi tom zakładne? Kak wobchada se z rozdźělami a pódobnosću, hynakšosću a zwězanosću w towarišnosćach? Z toś tymi pšašanjami nacerijo se pólo diskusije rěda. Pśi tom móžo se zapśimjeśe ,hybridne swěty‘ póśěgowaś na etniju, narodnosć a teritorialnosć, ale teke na rod, generaciju, kubłanje abo powołanje, nic na slědku na formy wuměłstwa a medijowe swěty. Awtory a awtorki rěda kśě za to zeběraś teoretiske a empiriske zwěsćenja, aby tak šyroku zjawnu debatu zmóžnili.