helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
kugeln-800-x-160.100819-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

ZMAKANJE SEŚI MŁODYCH AKADEMIKARJOW-SORABISTOW


14.-16.6.2019 – 2. Zmakanje seśi młodych akademikarjow-sorabistow, Budyšyn

Serbski institut pśepšosujo južo drugi raz wědomnostny dorost na zmakanje do Budyšyna. W srjejźišću stojtej interdisciplinarna wuměna a nawězowanje kontaktow mjazy slěźarjami, kótarež se zaběraju (abo kśě to gótowaś) ze Serbami glědajucy na region abo temu.

Zmakanje jo lětosa z dwěma źěloma planowane:
14. junija wótmějo se dokóńceca konferenca slěźaŕskego projekta "Serbska wěda". Dorostowa slěźaŕska kupka, kótaraž jo Drježdźańskej Techniskej uniwersiśe pśirědowana a kótaraž kooperěrujo ze Serbskim institutom, buźo swóje slěźaŕske wuslědki a w tom zwisku wuwity internetny portal prezentěrowaś. Wobźělenje jo wuraznje witane!
Slědujucej dnja pón dajotej wobźělnicam a wobźělnikam góźbu, swójske slěźenja pśedstajaś a diskutěrowaś. Fachowe pśinoski (na pśikład rěcywědne, kulturowědomnostne abo stawizniske) se rowno tak witaju, ako transdisciplinarne projekty z pśirownujuceje mjeńšynowědy abo z wobcerka digital humanities. Chtož co swój projekt prezentěrowaś (bachelorske, masterske, magisterske, doktorske źěło abo post-doc-projekt), daś pšosym skóro zapódajo projektowu skicu (nejwušej jaden bok A4) gromaźe z krotkim žywjenjoběgom (inkl. fachowego směra, městnosći statkowanja a aktualnych śěžyšćow źěła).

Na zmakanju comy mimo togo na bazy pśedstajonych slěźenjow reflektěrowaś (sebje)rozměśe sorabistiskeje seśi z perspektiwy dorosta. Dej se rozmyslowaś wó wuměnjenjach a perspektiwach interdisciplinarneje kooperacije. Witamy naraźenja za temy diskusijnych gromadow.

Na zmakanju buźo se powědaś górno- a dolnoserbski, nimski a engelski.

Kosty: Wobźělenje na kóńcnej konferency slěźaŕskego projekta "Serbska wěda" jo mimo płaśenja. Pśinosk za wobźělenje na dalšnyma dnjoma wunjaso 10 eurow na wósobu. Někotare městna za dermotne pśenocowanje stoje k dispoziciji. Jězdne kosty njamógu se narownaś.

Kontakt a pśizjawjenje:
Zajmce daś se pśizjawiju nejpózdźej do 31. měrca 2019 z mejlku pla dr. Theresy Jacobsoweje.
c
download pśipowěźenje

9.-11.6.2017 Zmakanje seśi młodych akademikarjow-sorabistow, Budyšyn

mm
Serbski institut pśepšosujo wědomnostny dorost, aby sebje ten w Budyšynje swóje seśi wuplatł. W srjejźišću zmakanja stojtej interdisciplinarna wuměna a nawězowanje kontaktow mjazy slěźarjami, kótarež se zaběraju (abo kśě to gótowaś) ze Serbami glědajucy na region abo temu. Fachowe pśinoski (na pśikład rěcywědne, kulturowědomnostne abo stawizniske) se rowno tak witaju, ako transdisciplinarne projekty z pśirownujuceje mjeńšynowědy abo z wobcerka digital humanities.
Wobźělniki mógu wob cas dwójodnjownego workshopa swóje slěźarske pśedewześa pśedstajiś a pśediskutěrowaś. Chtož co swój projekt prezentěrowaś (bachelorske, masterske, magisterske abo doktorske źěło, post-doc-projekt), daś pšosym skóro zapódajo projektowu skicu (nejwušej jaden bok A4) gromaźe z krotkim žywjenjoběgom (inkl. fachowego směra, městnosći statkowanja a aktualnych śěžyšćow źěła.

Na zmakanju comy na bazy pśedstajonych slěźenjow reflektěrowaś (sebje)rozměśe sorabistiskeje seśi. Dej se rozmyslowaś wó wuměnjenjach a perspektiwach interdisciplinarneje kooperacije. Witamy naraźenja za temy diskusijnych gromadow.
mm
pśipowěźenje

Nowosći a zarědowanja

» naše nowosći
» pśeglěd zarědowanjow
» se za wokolnik pśizjawiś
» Twitterowy kanal @serbskiinstitut
Pšosym glědajśo na našu Netiquette.

Biblioteka a Serbski kulturny archiw stej až do 7. 3. 2021 zacynjonej. Póbitujomy system „kliknuś & wótewześ“.

Móžošo nas kontaktěrowaś telefoniski (0 3591 4972-0) a z mejlku: biblioteka-archiw@serbski-institut.de.
Informacije wó póžycowanju a digitalny serwis SCB a SKA su pśistupne pód rubriku biblioteka & archiw .

Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće

Źo wó wědomnostnu inwentarizaciju serbskego (imaterielnego) kulturnego derbstwa Dolneje Łužyce a jeje spśistupnjenje.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN