helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
R0003965-casopisowyregal.100063-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

14. – 15. 10. 2011 Konferenca wo němsko-słowjanskim rěčnym kontakće


Składnostnje 60. jubileja załoženja sorabistiskeho slědźenišća zarjaduje Serbski institut w Budyšinje/Choćebuzu mjezynarodnu wědomostnu konferencu na temu

Wliwy němčiny na gramatisku strukturu słowjanskich rěčow

Zaměr planowaneje konferency je pokazanje paralelow we wuwiću systema a wužiwanja rěče we wšelakorych situacijach rěčneho kontakta, identifikowanje typiskich impulsow za nastawanje zjawow interferency a spóznawanje wšelakorych efektow w cilowych rěčach. Móžne su tež přinoški, kotrež zaběraja so z historiskimi abo socioliguistiskimi wuměnjenjemi rěčneho kontakta.
  • městno konferency: Choćebuz
  • termin: 14./15. 10. 2011 (přijězd: 13. 10. 2011)

Temowe namjety za přednoški (hromadźe z krótkim zjećom a podaćom wosobinskich datow přednošowarja) njech so zapodadźa w elektroniskej formje hač do 31. decembra 2010. Jako konferencne rěče su wšě słowjanske rěče kaž tež němčina a jendźelšćina předwidźane. Přinoški měli so na 25 minutow koncipować. Rozsud wo přiwzaću namjetowanych přednoškow zdźěli so Wam hač do 31. januara 2011.


Zarjadowanja & nowiny

» na naše nowinki
» na naš přehlad zarjadowanjow
» na naše nowinske zdźělenki
» na wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

Nowy wotewrjenski čas za čitarnju

Čitarnja Serbskeje centralneje biblioteki a Serbski kulturny archiw stej srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewrjenej.
Prosymy wo přizjewjenje (telefonisce abo z mailku). Nošenje škitneho nahubnika je winowatosć.
Skazanu literaturu móžeće nadal póndźelu a wutoru wot 10 do 14 hodź. a srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewzać abo wróćić.

Digitalny serwis SCB a SKA je pod rubriku biblioteka & archiw přistupny.

„Sorbisch? Na klar.“

Sakske statne ministerstwo za wědomosć, kulturu a turizm je w februaru 2020 kampanju za image serbšćiny zahajiło.

Wotwodźowanje hódnotow z imaterielneho kulturneho herbstwa w němsko-słowjanskim konteksće

Zaměr je wědomostne zwěsćenje wobstatka serbskeho (imaterielneho) kulturneho herbstwa w Delnjej Łužicy a jeho digitalne spřistupnjenje.

Takle móže strukturna změna we Łužicy wot serbsko-němskeje wjacerěčnosće profitować

Dr. Fabian Jacob s je w spisach Zwjazkoweje centrale za politiske kubłanje artikl wozjewił. Spisy APuZ (Z politiki a načasnych stawiznow) so w februarskim čisle 2020 Łužicy wěnuja.

Zhromadnje z koawtorom Mětom Nowakom (referentom krajneho zamołwiteho za naležnosće Serbow w braniborskim ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu) Jacobs pokazuje, kotru přidatnu hódnotu móže serbsko-němska wjacerěčnosć strukturnej změnje we Łužicy skićić.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN