helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Hornjoserbska awtomatiska prawopisna kontrola – pruwowanje kwality (BZ, projekt za srědki třećich)

Wot lěta 2009 dźěłataj informatikarjej Bernhard Baier (Statny zawod za sakske informatiske posłužby) a Wito Bejmak (swobodny softwareowy architekt) na hornjoserbskim prawopisnym modulu za Microsoft Office kaž tež Open/LibreOffice. Zakład za to twori w Hornjoserbsko-němskim słowniku Pawoła Völkela (5. nakład, 2005) kodifikowany hornjoserbski słowoskład kaž tež nowo wuwity morfologiski generator. W februarje 2014 dojednachu so trěbne kročele za pruwowanje kwality. Tute měješe so w Serbskim instituće a w Rěčnym centrumje Witaj předewšěm z pomocu testoweho zasadźenja zwoprawdźić. Při tym pak so pokaza, zo so na tute wašnje njehodźi docpěć efektiwna korektura systematisce wustupowacych zmylkow, ale zo je za to trěbna zaměrna rewizija definicijow fleksiskich klasow we wobłuku morfologiskeho generatora. Tole je móžne z wozjewjenjom generatora w interneće (awgust 2014) a pomina sej specifisku linguistisku kompetencu. Hladajo na zdobom so wotměwace wobdźěłanje gramatiskich přehladow za němsko-hornjoserbski słownik (DOW ) nastawaja při tym efekty synergije.

Wobdźěłarka:
Sonja Wölkowa, Wito Bejmak, Richard Bigl, Měrćin Bałcar

Nowy projektowy zwjazk

z wobdźělenjom SI přeslědźi multipelne transformacije wot 1989 » dale

Woprajene, ale digitalnje!

Konferenca „Wobrazowe archiwy“ so jako digitalny format poskići! Nadrobne informacije slěduja. »Dale

biblioteka a archiw hač na dalše zawrjenej

Dla rozšěrjenja coronawirusa stej biblioteka a archiw hač na dalše zawrjenej. Wupožčene knihi so podlěšeja wo dobu zawrjenja.
Digitalne poskitki su pod www.serbski-institut.de přistupne.

Twitterujemy pod @serbskiinstitut

K našemu hesłu „Wot depeše k tweetej“ za dźensniši Dźeń archiwow so derje hodźi, zo zahajimy naš kanal na twitteru:
Wotnětka budźemy tule přidatnje k informacijam na našej web-stronje a we wokolniku rozprawjeć.

Prošu hlejće tež na našu Netiquette.

Swět so měri do Budyšina, zo by serbsce wuknył

Wobdźělnicy z wosom krajow a štyrjoch kontinentow přińdu na lětni ferialny kurs - Mjezynarodny kurs serbšćiny Serbskeho instituta / Wšitke městna wobsadźene – tak spěšnje, kaž hišće ženje

„Sorbisch? Na klar.“

Sakske statne ministerstwo za wědomosć, kulturu a turizm je w februaru 2020 kampanju za image serbšćiny zahajiło.

Wotwodźowanje hódnotow z imaterielneho kulturneho herbstwa w němsko-słowjanskim konteksće

Zaměr je wědomostne zwěsćenje wobstatka serbskeho (imaterielneho) kulturneho herbstwa w Delnjej Łužicy a jeho digitalne spřistupnjenje.

Takle móže strukturna změna we Łužicy wot serbsko-němskeje wjacerěčnosće profitować

Dr. Fabian Jacob s je w spisach Zwjazkoweje centrale za politiske kubłanje artikl wozjewił. Spisy APuZ (Z politiki a načasnych stawiznow) so w februarskim čisle 2020 Łužicy wěnuja.

Zhromadnje z koawtorom Mětom Nowakom (referentom krajneho zamołwiteho za naležnosće Serbow w braniborskim ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu) Jacobs pokazuje, kotru přidatnu hódnotu móže serbsko-němska wjacerěčnosć strukturnej změnje we Łužicy skićić.

Wotnětka so přizjewić

za lětni kurs serbšćiny (kedźbu: wšitke městna hižo rezerwowane)

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN