helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.
Postajenje wuknjenskich zaměrow za předmjet serbšćina (projekt za srědki třećich)
W lěće 2001 zawjedźechu so na sakskich zakładnych šulach dwurěčne serbsko-němske rjadownje jako projekt. Za wuspěšne přesadźenje a dalewjedźenje tutoho koncepta a zdobom za certifikaciju docpětych wukonow su postajenja wuknjenskich zaměrow – diferencowane po jednotliwych niwowach wobknježenja rěče – za dźěći kaž tež za dorosćenych njewobeńdźomne. Jako zakład za to słuži Zhromadny europski referencny ramik za rěče (ZER). Tute dźěło słuži eficiency, transparency, koherency a fleksibiliće posrědkowanja a nawuknjenja serbšćiny. Z pomocu frekwenčnych analyzow a na bazy analyzy rěčnych znajomosćow w pěstowarnjach, kotrež kubłaja maćernorěčne serbske dźěći, zestajeja so słowne lisćiny. Tute maja so wučerjam, kubłarjam, zestajerjam wučbnych planow, nawodam rěčnych institucijow, awtoram wučbnicow a pruwowanskim komisijam jako trěbny instrumentarij k dispoziciji stajić.
Dokelž wuwučuje so hornjoserbšćina jako maćerna, druha a cuza rěč, je diferencowanje docpětych rěčnych niwowow do A1, A2, B1, B2, C1 a C2 trěbne. Najprjedy so postajenje wuknjenskich zaměrow w hornjoserbšćinje spřihotuje a w druhej fazy ma so nadawk na delnjoserbšćinu rozšěrić. Projekt je wusko zwjazany z projektom „Přiswojenje serbšćiny we Witaj-projekće”. Přez wothłosowanje postupowanja we wobłuku zběranja datow ma so přirunajomosć zaručić.

Wobdźěłarka: Ludmila Budarjowa

Zarjadowanja & nowiny

Nowy wotewrjenski čas za čitarnju

Čitarnja Serbskeje centralneje biblioteki a Serbski kulturny archiw stej srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewrjenej.
Prosymy wo přizjewjenje (telefonisce abo z mailku). Nošenje škitneho nahubnika je winowatosć.
Skazanu literaturu móžeće nadal póndźelu a wutoru wot 10 do 14 hodź. a srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewzać abo wróćić.

Digitalny serwis SCB a SKA je pod rubriku biblioteka & archiw přistupny.

Twitterujemy pod @serbskiinstitut

K našemu hesłu „Wot depeše k tweetej“ za dźensniši Dźeń archiwow so derje hodźi, zo zahajimy naš kanal na twitteru:
Wotnětka budźemy tule přidatnje k informacijam na našej web-stronje a we wokolniku rozprawjeć.

Prošu hlejće tež na našu Netiquette.

„Sorbisch? Na klar.“

Sakske statne ministerstwo za wědomosć, kulturu a turizm je w februaru 2020 kampanju za image serbšćiny zahajiło.

Wotwodźowanje hódnotow z imaterielneho kulturneho herbstwa w němsko-słowjanskim konteksće

Zaměr je wědomostne zwěsćenje wobstatka serbskeho (imaterielneho) kulturneho herbstwa w Delnjej Łužicy a jeho digitalne spřistupnjenje.

Takle móže strukturna změna we Łužicy wot serbsko-němskeje wjacerěčnosće profitować

Dr. Fabian Jacob s je w spisach Zwjazkoweje centrale za politiske kubłanje artikl wozjewił. Spisy APuZ (Z politiki a načasnych stawiznow) so w februarskim čisle 2020 Łužicy wěnuja.

Zhromadnje z koawtorom Mětom Nowakom (referentom krajneho zamołwiteho za naležnosće Serbow w braniborskim ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu) Jacobs pokazuje, kotru přidatnu hódnotu móže serbsko-němska wjacerěčnosć strukturnej změnje we Łužicy skićić.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN