helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.
Postajenje wuknjenskich zaměrow za předmjet serbšćina (projekt za srědki třećich)
W lěće 2001 zawjedźechu so na sakskich zakładnych šulach dwurěčne serbsko-němske rjadownje jako projekt. Za wuspěšne přesadźenje a dalewjedźenje tutoho koncepta a zdobom za certifikaciju docpětych wukonow su postajenja wuknjenskich zaměrow – diferencowane po jednotliwych niwowach wobknježenja rěče – za dźěći kaž tež za dorosćenych njewobeńdźomne. Jako zakład za to słuži Zhromadny europski referencny ramik za rěče (ZER). Tute dźěło słuži eficiency, transparency, koherency a fleksibiliće posrědkowanja a nawuknjenja serbšćiny. Z pomocu frekwenčnych analyzow a na bazy analyzy rěčnych znajomosćow w pěstowarnjach, kotrež kubłaja maćernorěčne serbske dźěći, zestajeja so słowne lisćiny. Tute maja so wučerjam, kubłarjam, zestajerjam wučbnych planow, nawodam rěčnych institucijow, awtoram wučbnicow a pruwowanskim komisijam jako trěbny instrumentarij k dispoziciji stajić.
Dokelž wuwučuje so hornjoserbšćina jako maćerna, druha a cuza rěč, je diferencowanje docpětych rěčnych niwowow do A1, A2, B1, B2, C1 a C2 trěbne. Najprjedy so postajenje wuknjenskich zaměrow w hornjoserbšćinje spřihotuje a w druhej fazy ma so nadawk na delnjoserbšćinu rozšěrić. Projekt je wusko zwjazany z projektom „Přiswojenje serbšćiny we Witaj-projekće”. Přez wothłosowanje postupowanja we wobłuku zběranja datow ma so přirunajomosć zaručić.

Wobdźěłarka: Ludmila Budarjowa

Zarjadowanja & nowosće

» přehlad zarjadowanjow
» medijowe zdźělenki
» wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

W čitarni biblioteki a archiwa: šćěpjenje, negatiwny test abo wuststrowjenje

Za wužiwanje dźěłoweho městna w čitarni biblioteki a archiwa prosymy, tučasnje płaćiwe postajenja wobkedźbować. Wo našim hygienowym koncepće a wuměnjenjach wužiwanja wobhońće so pod rubriku biblioteka & archiw .

Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918

Nowa pućowaca wustajeńca Serbskeho instituta - dalše informacije

„Sorbisch? Na klar.“

Kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm za image serbšćiny.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN