helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Wutwar kompjuterowych tekstowych korpusow delnjo- a hornjoserbskeje spisowneje rěče (BZ/CB) (z modulom „Referenčnej korpusaj“ , zdźěla financowane ze srědkami třećich)


Natwar wobšěrnych digitalnych tekstowych korpusow z wysokej kwalitu za wobě serbskej spisownej rěči ma za rěčespytne a dalše z tekstow wuchadźace slědźenja wurjadny wuznam. Za delnjoserbšćinu płaaći tole we wosebitej měrje, dokelž su móžnosće dźěła z maćernorěčnymi informantami hižo nětko jara wobmjezowane. Tež za historisko-dokumentowacy słownik delnjoserbšćiny, kotryž so přihotuje, twori korpus najwažniši zakład. W zańdźenych lětach smy při kwantitatiwnym wutwarje delnjoserbskeho korpusa mócnje doprědka přišli, dokelž móžachmy z pomocu srědkow třećich mnoho tekstow eksternje digitalizować dać. Srjedźodobny zaměr je tu połny historiski korpus. Wobaj korpusaj, delnjo- a hornjoserbski, pak nježadatej sej jeno kwantitatiwny wutwar, ale předewšěm tež stajne kwalitatiwne polěpšenje. To bě dotal falowacych resursow dla jenož w jara wobmjezowanej měrje móžne.
Wot decembra 2010 móžachmy wulki dźěl delnjoserbskeho korpusa w kooperaciji z Institutom za čěski narodny korpus (ÚČNK) tež w interneće spřistupnić. Wón je přidatnje tež přez portal dolnoserbski.de docpějomny. W měrcu 2013 je so tež hornjoserbski korpus na samsne wašnje přez portal ÚČNK zjawnje k spoziciji stajił.

Nawod projekta: Fabian Kaulfürst, Sonja Wölkowa
Sobudźěłaćerjej: Marcin Szczepański, Thomas Menzel

Zarjadowanja & nowiny

Nowy wotewrjenski čas za čitarnju

Čitarnja Serbskeje centralneje biblioteki a Serbski kulturny archiw stej srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewrjenej.
Prosymy wo přizjewjenje (telefonisce abo z mailku). Nošenje škitneho nahubnika je winowatosć.
Skazanu literaturu móžeće nadal póndźelu a wutoru wot 10 do 14 hodź. a srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewzać abo wróćić.

Digitalny serwis SCB a SKA je pod rubriku biblioteka & archiw přistupny.

Twitterujemy pod @serbskiinstitut

K našemu hesłu „Wot depeše k tweetej“ za dźensniši Dźeń archiwow so derje hodźi, zo zahajimy naš kanal na twitteru:
Wotnětka budźemy tule přidatnje k informacijam na našej web-stronje a we wokolniku rozprawjeć.

Prošu hlejće tež na našu Netiquette.

„Sorbisch? Na klar.“

Sakske statne ministerstwo za wědomosć, kulturu a turizm je w februaru 2020 kampanju za image serbšćiny zahajiło.

Wotwodźowanje hódnotow z imaterielneho kulturneho herbstwa w němsko-słowjanskim konteksće

Zaměr je wědomostne zwěsćenje wobstatka serbskeho (imaterielneho) kulturneho herbstwa w Delnjej Łužicy a jeho digitalne spřistupnjenje.

Takle móže strukturna změna we Łužicy wot serbsko-němskeje wjacerěčnosće profitować

Dr. Fabian Jacob s je w spisach Zwjazkoweje centrale za politiske kubłanje artikl wozjewił. Spisy APuZ (Z politiki a načasnych stawiznow) so w februarskim čisle 2020 Łužicy wěnuja.

Zhromadnje z koawtorom Mětom Nowakom (referentom krajneho zamołwiteho za naležnosće Serbow w braniborskim ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu) Jacobs pokazuje, kotru přidatnu hódnotu móže serbsko-němska wjacerěčnosć strukturnej změnje we Łužicy skićić.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN