helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
R0003965-casopisowyregal.100063-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

7. 12. 2010 - Wupisanje městna

wupisanje_stawiznar2010.pdf

18. 10. 2010: Lětopis 2010/2 wušoł


1. 10. – 30. 10. 2010: Hóstna wědomostnica dr. Nicole Dołowy-Rybińska

Dr. Nicole Dołowy-Rybińska z Instituta za slawistiku Pólskeje akademije wědomosćow we Waršawje slědźi tuchwilu w Serbskim instituće w Budyšinje. Wona zaběra so předewšěm z aktualnymi temami europskich narodnych mjeńšin w poměrje k wjetšinje.

přinošk M. Rječcyneje w Serbskich Nowinach 20.10.2010

17. 8. 2010: Myto za knihu sobudźěłaćerki Serbskeho instituta

Serbska wědomostnica Trudla Malinkowa dóstanje stawizniske myto Concordia Historical Institute Award 2010. Tute so jej 10. nowembra wot nošerskeho instituta w St. Louis, Missouri spožči. Awtorka dóstanje jón za knihu „Shores of Hope“, w kotrejž předstaja stawizny wupućowanja Serbow do Awstralskeje, USA, Kanady, Južneje Ameriki a Južneje Afriki. Jedna so wo předźěłanu a rozšěrjenu jendźelskorěčnu wersiju knihi, kotraž je w LND pod serbskim titlom "K brjoham nadźije" a němsce jako "Ufer der Hoffnung" wušła.

29. 4. 2010: Institutny źeń w Chóśebuzu

Z lěta 1992 wuźaržujo Serbski institut z głownym sedłom w Budyšynje wósebnu wótnožku za dolnoserbske slěźenja w Chóśebuzu. Pśi tom jadna se wó jadnučku wědomnostnu instituciju, kótaraž zaběra se specielnje z dolnoserbšćinu a stawiznami Serbow w Bramborskej.

29. apryla zarědujo Chóśebuska wótnožka institutny źeń (pópšawem jadno institutne wótpołdnjo), na kótaremž comy Wam někotare wažne slěźeńske pśedewześa pśedstajiś a Wam pśeglěd wó našej źěłabnosći daś.

termin: 29. apryl 2010
zachopjeńk: zeger 14:00
městno: Měsćański dom Chóśebuz, Stare wiki 21, radna žurla

Pśednoski wobrubjuju młode serbske wuměłce, mjazy nimi dwa sobuźěłaśerja Chóśebuskeje wótnožki.

My by se wjaselili, gaby mógli Was na zarědowanju wuwitaś.
Program w dolnoserbskej a nimskej rěcy

25. 3. 2010: Předstajenje knihi w Smolerjec kniharni

Swoju najnowšu publikaciju "Z labyrinta serbšćiny. Bjesady wo rěči" , kotraž je nastała na zakładźe rozhłosowych přinoškow, předstaja awtorki Anja Pohončowa, Jana Šołćina a Sonja Wölkowa 25. 3. 2010, 19.30 hodź. w Smolerjec kniharni na Sukelnskej 27 w Budyšinje.

15. 3. 2010: Nowostka – Wie man seine Sprache hassen lernt

Studija k němsko-serbskim konfliktam wot Měrćina Wałdy

W swojej knize »Wie man seine Sprache hassen lernt« wěnuje so etnologa dr. Měrćin Wałda dificilnym němsko-serbskim poćaham, kiž su k tomu wjedli, zo so předsudki mjez woběmaj ludomaj tež po politiskej změnje 1989/90 zhubili njejsu. Měrćin Wałda złožuje so při swojich wuwjedźenjach na wot Arnošta Muki wutworjene zapřijeće Němcowar a pokazuje ze socialnopsychologiskeje perspektiwy, kak su so Serbja sami na potłóčowanju swojeje rěče a kultury wobdźělić móhli, abo kak su so agresije na to swójske spěchowali.


WALDE, Martin: Wie man seine Sprache hassen lernt. Sozialpsychologische Überlegungen zum deutsch-sorbischen Konfliktverhältnis. Bautzen 2010. ISBN 978-3-7420-2178-6. 184 Seiten. 19,90 Euro

Wobsah

12. 3. 2010: Lětopis 2010/1 wušoł

Dypkownje k Lipšćanskim knižnym wikam
(18.–21. 3. 2010) wuńdźe nowe čisło institutneho časopisa.


14. 3. 2010: Dźěłowa rozprawa 2009 je hotowa

146-stronska rozprawa "TÄTIGKEITSBERICHT / DŹĚŁOWA ROZPRAWA / ŹĚŁOWA ROZPŠAWA 2009" so 14. měrca 2010 gremijam přepoda.

Wuslědki institutionelneho spěchowanja

12. 2. 2010: Serbska bibliografija přiwza so do slawistiskeho portala

Die Sorbische Bibliographie/Serbska bibliografija erfasst alle wichtigen sorbischsprachigen Titel und berichtet über anderssprachige Publikationen mit einem inhaltlichen Bezug zu den Sorben, zum historisch weit gefassten sorbischen Siedlungsgebiet, der Ober- und Niederlausitz, und zu sorbischen Persönlichkeiten.
Sie konzentriert sich auf Geschichte und Kultur. Erfasst sind selbstständig (Bücher, Broschüren, audiovisuelle Medien) und unselbstständig erscheinende Arbeiten (Aufsätze in Sammelwerken, Zeitschriften, Artikel größeren Umfangs aus Wochen- und Tageszeitungen, Rezensionen) für den Zeitraum 1958–2000 und eine Auswahl aktueller sorabistischer Titel.

Nowinska zdźělenka Statneje biblioteki Berlin

Zarjadowanja & nowosće

» přehlad zarjadowanjow
» medijowe zdźělenki
» wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

W čitarni biblioteki a archiwa: šćěpjenje, negatiwny test abo wuststrowjenje

Za wužiwanje dźěłoweho městna w čitarni biblioteki a archiwa prosymy, tučasnje płaćiwe postajenja wobkedźbować. Wo našim hygienowym koncepće a wuměnjenjach wužiwanja wobhońće so pod rubriku biblioteka & archiw .

Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918

Nowa pućowaca wustajeńca Serbskeho instituta - dalše informacije

„Sorbisch? Na klar.“

Kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm za image serbšćiny.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN