helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
R0003965-casopisowyregal.100063-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

27. – 30. 10. 2011 „Přewinjenje dualizmow“: REGIONY – LUDŹO – INSTITUCIJE Z HYBRIDOLOGISKEHO WIDA

Wědomostna konferenca Serbskeho instituta,
27.- 30. oktobra 2011 w Slepom


Kónc 20. lětstotka zahaji so w socialnych wědomosćach změna paradigmow, kotraž metodologiski nacionalizm do prašenja staješe a za nowymi pućemi a alternatiwnymi analytiskimi nastrojemi pytaše, z kotrymiž hodźeli so wuwića skupinskich procesow, institucijow a kulturnych wurazowych formow zwonka esencialistiskeho koncepta čistoty přepytować. Za tutu změnu paradigmow steji hybridologija, kotraž je so w poslednich lětach jako nowy slědźerski přistup w Serbskim instituće w Budyšinje etablěrowała. Swój na wšelakorosć wusměrjeny fokus kładźe hybridologija wosebje na dialogiskosć a procesualitu interkulturelnych zetkawanjow a institucionelnych strukturow we Łužicy.

W zwisku ze socialnowědomostnej změnu paradigmow chce konferenca dualizmy do prašenja stajeć. Dalše ćežišćo leži w nałožowanju hybridologiskeho wida na stawizny a přitomnosć regionow, kaž je to Slepjanska wosada w srjedźnej Łužicy: historisce zrosćena, wjacekulturna syć poćahow jako wjesna zhromadnosć, kotraž je sylnje wot wuhloweho hórnistwa wohrožena.

Přinoški prošu na:
 • Sorbisches Institut/Serbski institut
  PD dr. Elka Černokožewa
  Bahnhofstr. 6
  02625 Bautzen/Budyšin
  Tel. 03591/4972-0
  e-mail: tscherno@serbski-institut.de


14. – 15. 10. 2011 Konferenca wo němsko-słowjanskim rěčnym kontakće

Składnostnje 60. jubileja załoženja sorabistiskeho slědźenišća zarjaduje Serbski institut w Budyšinje/Choćebuzu mjezynarodnu wědomostnu konferencu na temu

Wliwy němčiny na gramatisku strukturu słowjanskich rěčow

Zaměr planowaneje konferency je pokazanje paralelow we wuwiću systema a wužiwanja rěče we wšelakorych situacijach rěčneho kontakta, identifikowanje typiskich impulsow za nastawanje zjawow interferency a spóznawanje wšelakorych efektow w cilowych rěčach. Móžne su tež přinoški, kotrež zaběraja so z historiskimi abo socioliguistiskimi wuměnjenjemi rěčneho kontakta.
 • městno konferency: Choćebuz
 • termin: 14./15. 10. 2011 (přijězd: 13. 10. 2011)

23. – 24. 9. 2011 Konferenca k 200. narodninam Jana Kiliana

Mjezynarodna konferenca Serbskeho instituta k 200. narodninam Jana Kiliana (1811–1884)
W lěće 1854 wupućowa Jan Kilian, dotal ewangelsko-lutherski farar w Kotecach a pozdźišo we Wukrančicach/Klětnom, z nimale 600 Serbami do sewjerneje Ameriki a załoži w Texasu sydlišćo Serbin. Wón je najwuznamniša wosobina zamórskeho wupućowanja Serbow w 19. lětstotku. 22. měrca 2011 wopominachmy jeho 200. narodniny. Składnostnje tutoho jubileja organzujetaj Serbski institut a Maćica Serbska kolokwij. W přednoškach ma so předstajić nabožny a narodny angažement Kiliana we Łužicy a w USA kaž tež načasne wuwića. Konferenca je wobstatk wjacednjowskich swjedźenskich zarjadowanjow k česći Jana Kiliana.

 • Termin a městnosć: 23.–24. september 2011, Serbski muzej Budyšin


29. 08. 2011 / 14.00 hodź. - Institutna zhromadźizna ze zjawnym přednoškom

Póndźelu, dnja 29. awgusta 2011 wotměje so w 14.00 hodź. w Budyskim Serbskim instituće, Dwórnišćowa 6, zjawny přednošk.
Referent budźe knjez Jürgen Runggaldier, słownikar w Ladinskim instituće Wolkenstein/Južny Tirol.
Wón porěči k temje „Leksikaliske projekty w Ladinskim instituće Micurà de Rü – słownik a komputerowy prawopisny system za ladinšćinu“.

Zajimcy su wutrobnje witani.

3. 5. 2011 - INSTITUTNY DŹEŃ 2011

W dwulětnym rytmusu poskićuje Serbski institut na wěstym dnju w nalěću hornjołužiskej zjawnosći koncentrowany dohlad do swojich slědźenjow. Na rozdźěl wot druhich zarjadowanjow wotběži tradicionelny „Institutny dźeń“ cyle w (hornjo)serbskej rěči a wobroći so specielnje na serbsku inteligencu.
Sobudźěłaćerjo dźerža 4–5 přednoškow k wšelakim temam, po tym sćěhuje krótka diskusija. Popołdnju je institut za zajimcow wotewrjeny („Dźeń wotewrjenych duri“).
Wopytowarjam zarjadowanja w Serbskim domje steji nimo toho runje wućišćana „Dźěłowa rozprawa lěta 2010“ k dispoziciji.

 • Termin a městno: wutoru, dnja 3. meje 2011, wot 9.00 do 13.00 hodźin, w Budyskim Serbskim domje

Přeprošenje z programom

10. – 11. 3. 2011 Konferenca we Waršawje

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Warszawskie Towarzystwo Naukowe
Serbski institut z. t. Budyšin
Institut za sorabistiku Lipšćanskeje uniwersity

přeprošuja na konferencu

Serbja a druhe rěčne, kulturne a etniske mjeńšiny w Europje

 • městno konferency: Pałac Staszica, Warszawa, ul. Nowy Świat 72
 • termin: 10.–11. 3. 2011

28. 02. 2011 / 14.00 hodź. - Zjawny přednošk w Serbskim instituće

Póndźelu, dnja 28. februara 2011 wotměje so w 14.00 hodź. w Budyskim Serbskim instituće, Dwórnišćowa 6, zjawny přednošk.
Referent budźe prof. dr. Manfred Seifert, wotrjadnik w Instituće za sakske stawizny a ludowědu w Drježdźanach.
Wón porěči k temje „Krajina – slědźerska kategorija mjez kulturnowědomostnej analyzu a rumoteoretiskim paradigmom“.

Zajimcy su wutrobnje witani.

22. 12. 2011: Neuerscheinung – Trudla Malinkowa: Der alte Friedhof in Rohne/Stare pohrjebnišco w Rownom. Eine DokumentationGlücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass eine Vielzahl von historischen Grabmalen des alten Friedhofs im sorbischen Heidedorf Rohne erhalten geblieben ist. Der Friedhof war 1863 angelegt und nach dem Ersten Weltkrieg aufgelassen worden. In den folgenden Jahrzehnten verfielen die Gräber, die Grabmale stürzten um, das Areal verwilderte. Ein großer Teil der Grabsteine wurde 1990 geborgen und 2009 dokumentiert. Dabei stellte sich heraus, dass fast alle Grabmale sorbische Inschriften tragen. Der vorliegende Band dokumentiert die Grabmale des alten Rohner Friedhofs in Wort und Bild. Die entzifferten Inschriften werden übersetzt und die Angaben zu den Verstorbenen anhand der Kirchenbücher der Parochie Schleife vervollständigt.

Trudla Malinkowa: Der alte Friedhof in Rohne/Stare pohrjebnišco w Rownom. Eine Dokumentation
Bautzen 2011. ISBN 978-3-936758-72-6. 240 Seiten. 19 Euro

Lusatia Verlag Bautzen

27. 10. 2011: Nowostka "Jakub Bart-Ćišinski (1856–1909)"

Jakub Bart-Ćišinski (1856–1909)
Erneuerer der sorbischen Literatur/
Wobnowjer serbskeje literatury
Sammelband der internationalen Konferenz
zum 100. Todestag des Dichters,
Bautzen und Panschwitz-Kuckau, 15.–17. 10. 2009

333 stronow, brošura
ISBN 978-3-7420-2194-6
płaćizna: 24,90 Euro

wud.: Dietrich Šołta/Franc Šěn


13. 10. 2011: Lětopis 2011/2 wušoł

Dypkownje k Frankfurtskim knižnym wikam
(13.–16. 10. 2011) wuńdźe nowe čisło institutneho časopisa.

3. 5. 2011 do 31. 12. 2011

Rudiment małeje sławneje biblioteki
Wustajeńca Serbskeje centralneje biblioteki a Serbskeho kulturneho archiwa

26. – 28. 5. 2011: Konferenca Komisije za spisowne rěče při MKS w Praze

Wot 26. do 28. meje wotměje so w Praze konferenca komisije za słowjanske spisowne rěče při Mjezynarodnym komiteju slawistow. Tema konferency je „Jazyková politika a slovanské jazyky“. Ze Serbskeho instituta wobdźěli so na zeńdźenju dr. Jana Šołćina ze Serbskeho instituta, jako naslědnica profesora Helmuta Faski, kiž je dołhe lěta w tutej komisiji dźěłał. W swojim přinošku wěnuje so wona wosebitosćam rěčneje politiki pod wuměnjenjemi dwurěčnosće a předstaji přikłady ze zarjadnistwa, justicy, medijow kaž tež kubłanja.

11. – 12. 5. 2011: Konferenca „Namrěwcy Schleichera – 200 lět slědźenja wo baltiskich a słowjanskich rěčach“

Wot 26. do 28. meje wuhotowa katedra za indogermanistiku uniwersity w Jenje 5. Jenaski mejski kolokwij, wěnowany Augustej Schleicherej. We wobłuku tutoho zarjadowanja přednošowaše Dr. Sonja Wölkowa wo hornjoserbskej frazeologiji w němskim a europskim konteksće.

11. 3. 2011: Lětopis 2011/1 wušoł

Dypkownje k Lipšćanskim knižnym wikam
(17.–20. 3. 2011) wuńdźe nowe čisło institutneho časopisa.


27. 02. 2011 / 14.00 hodź. - Institutna zhromadźizna ze zjawnym přednoškom

Póndźelu, dnja 27. februara 2012 wotměje so w 14.00 hodź. w Budyskim Serbskim instituće, Dwórnišćowa 6, zjawny přednošk.
Referent budźe knjez dr. Petr Lozoviuk , Institut za sakske stawizny a ludwědu (ISGV), Drježdźany.
Wón porěči k temje „Die Funktion der Nachbarsprache im sächsisch-böhmischen Grenzland“.

Zajimcy su wutrobnje witani.

Zarjadowanja & nowosće

» přehlad zarjadowanjow
» medijowe zdźělenki
» wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

W čitarni biblioteki a archiwa: šćěpjenje, negatiwny test abo wuststrowjenje

Za wužiwanje dźěłoweho městna w čitarni biblioteki a archiwa prosymy, tučasnje płaćiwe postajenja wobkedźbować. Wo našim hygienowym koncepće a wuměnjenjach wužiwanja wobhońće so pod rubriku biblioteka & archiw .

Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918

Nowa pućowaca wustajeńca Serbskeho instituta - dalše informacije

„Sorbisch? Na klar.“

Kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm za image serbšćiny.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN