helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
R0003965-casopisowyregal.100063-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

10. 12. 2012 16.00 hodź.: Institutna zhromadźizna ze zjawnym přednoškom

Na zjawny přednošk přeprošuje Serbski institut póndźelu, dnja 10. decembera, 16 hodź. na žurli gymnazija Philippa Melanchthona na Dwórnišćowej 2. Referent budźe knjez dr. Ralf Forster, historikar za filmowu techniku w Podstupimje, kiž pokaza "Filmy ze serbskej tematiku".
Zastup je bjezpłatny.
flyer »

29. 10. 2012 14.00 hodź.: Institutna zhromadźizna ze zjawnym přednoškom

Na zjawny přednošk přeprošuje Serbski institut póndźelu, 29. oktobra, 14 hodź. Referentka budźe knjeni dr. Sabine Ziegler z Katedry za indegermanistiku na uniwersiće w Jenje. W swojim přednošku předstaji wona projekt „Deutsche Wortfeldetymologie im europäischen Kontext" jako słownikarske předewzaće noweho razu. Přednošk wotměje so w němskej rěči.
Zastup je bjezpłatny.

03.–06. 10. 2012 – 11. němski dźeń slawistow

11. němski dźeń slawistow wuhotuje so wot Němskeho zwjazka slawistow, Instituta za slawistiku Techniskeje uniwersity w Drježdźanach s wot Serbskeho instituta w Budyšinje. Popołdniše zarjadawonje pjatk, 5.102012 z pjeć sorabistiskimi referatami wotměje so w swjedźenskej žurli Serbskeho muzeja w Budyšinje.

» na konferencnu stronu
» Program přednoškow w Budyšinje

28. – 29. 9. 2012 – Wědomostny kolokwij składnostnje 100-lětneho załoženja Domowiny

Składnostnje 100-lětneho jubileja załoženja třěšneje organizacije zarjaduje Serbski institut w kooperaciji z Maćicu Serbskej a Domowinu 28. a 29. septembra 2012 w Budyšinje wědomostny kolokwij. Planowane přednoški wobswětluja rólu Domowiny w zašłosći a přitomnosći kaž tež jeje městno w europskim konteksće.

  • Termin a městnosć: 28.–29. september 2012, Serbski muzej a Serbski gymnazij w Budyšinje

Wobdźělnicy: 14 referentow

flyer »

27. 9. 2012 – Kolokwij: 200 Jahre Schlacht bei Borodino

Russland im Krieg gegen Napoleon

  • Termin: 27. septembra 2012,
    Serbski institut Budyšin,
    Dwórnišćowa 6

Započatk: 12.30 hodź.

Wobdźěleni: 6 referentow
Program »

23. 04. 2012 / 14.00 hodź. - Institutna zhromadźizna ze zjawnym přednoškom

Póndźelu, dnja 23. apryla 2012 wotměje so w 14.00 hodź. w Budyskim Serbskim instituće, Dwórnišćowa 6, zjawny přednošk.
Referent budźe knjez dr. Tim Müller , Katedra za stawizny techniki Braniborskeje Techniskeje uniwersity w Choćebuzu.
Wón porěči k temje „Gosda/Niederlausitz: ‚Ökonomische Aufklärung‘ im Spiegel einer Lausitzer Gutsherrschaft“.

Zajimcy su wutrobnje witani.

25. 06. 2012 / 14.00 hodź. - Institutna zhromadźizna ze zjawnym přednoškom

Póndźelu, dnja 25. junija 2012 wotměje so w 14.00 hodź. w Budyskim Serbskim instituće, Dwórnišćowa 6, zjawny přednošk.
Referent budźe knjez Dr. Hermann von Salza und Lichtenau z Droždźija/Drehsa.
Wón porěči k temje „Grundherrschaft – Gutsherrschaft – Rittergut. Der Wandel der Beziehungen zwischen Gut und Dorf von der Ostsiedlung bis zum Ende des 2. Weltkriegs“.

Zajimcy su wutrobnje witani.

29. 02. 2012 / 16.30 hodź. - Prezentacija internetoweje wersije dolnoserbsko-nimskich słownikow

cas: 29.2.2012, 16:30–18:00
městno: klubownja Serbskego doma, droga Augusta Bebela 82, Chóśebuz


Internetowy bok Chóśebuskeje wótnožki Serbskego instituta dolnoserbski.de co dłujkodobnje tak wjele ako móžno informacijow wó dolnoserbšćinje k dispoziciji stajiś. Mimo Nimsko-dolnoserbskego słownika (DNW, z lěta 2003) a korpusa dolnoserbskeje pisneje rěcy (wót decembra 2010) póbitujo toś ten bok skóro tśeśu komponentu: jadnotnu internetowu wersiju styrich nejwažnjejšych dolnoserbsko-nimskich słownikow.
Śišćane wersije słownikow, ako twórje zakład za internetowu wersiju, su se 2008–2011 we wěcej etapach zdigitalizěrowali a z wjelikim nałoženim datowotechniski pśeźěłali. Pópšawnemu napóranju digitalneje tekstoweje wersije (plain text) stej se pśizamknułej analyza datow a dopołne wopisowanje datow w XML. Datowy zakład internetoweje wersije dajo se z takim wjeleserako wužywaś a buźo w pśichoźe teke wažny zakład za slěźenja wó dolnoserbšćinje.
Slěźarski projekt, ako jo toś tu internetowu wersiju zmóžnił, jo se financěrował pśez Vattenfall we wobłuku dogrona mjazy Domowinu – Zwězkom Łužyskich Serbow z.t. a Vattenfall Europe Mining AG.

Za dopšašanja stoj k dispoziciji:
dr. Hauke Bartels,
cottbus@serbski-institut.de,
tel. 0355 48576 480

19. 1. 2012 Wo pohrjebnišću w kniharni

„Stare pohrjebnišćo w Rownom“, rěka kniha Trudle Malinkoweje, kotraž je w nakładnistwje Lusatia wušła. W njej dokumentuje awtorka stare narowne kamjenje Rownjanskeho pohrjebnišća ze serbskim napisom. Nowostku předstaji Malinkowa štwórtk, dnja 19. januara, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni.

  • Termin a městnosć: 19. januara 2012, 19.30 hodź., Smolerjec kniharnja Budyšin


20. 11. 2012 – Zwjazk 56 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Edmund Pech: Ein Staat – eine Sprache?
Deutsche Bildungspolitik und autochthone Minderheiten im 20. Jahrhundert. Die Sorben im Vergleich mit Polen, Dänen und Nordfriesen

2012
349 stron, brošura
ISBN 978-3-7420-2231-8
płaćizna: 24,90 €

Domowina Verlag Bautzen17. – 21. 9. 2012: Konferenca Komisije za Słowjanski rěčny atlas w Brnje

Wot 17. do 21. septembra wotměje so w Uniwersitnym centrumje Masarykoweje Uniwersity turnusowe zeńdźenje Mjezynarodneje komisije za Słowjanski rěčny atlas při Mjezynarodnym komiteju slawistow. Dźěło na tutym mjezynarodnym projekće zahaji so na zakładźe wobzamknjenja IV. Mjezynarodneho kongresa slawistow. Lětne konferencysu wěnowane metodologiskim prašenjam kaž tež koordinaciji dźěła na jednotliwych zwjazkach atlasa, kotrychž je dotal 14 wušło. Sorabistiski rěčespyt zastupuje w tutym gremiju dr. Sonja Wölkowa ze Serbskeho instituta.

7. – 9. 6. 2012: Konferenca wo słowjanskich spisownych rěčach w Ljubljanje

Wot 7. do 9. junija wotměje so w stolicy Słowjenskeje konferenca mjezynarodneje komisije za słowjanske spisowne rěče při Mjezynarodnym komiteju slawistow. Tema lětušeho wuradźowanja su wuskutki změnjeneje rěčneje situacije w słowjanskich krajach. Sorabistiski rěčespyt zastupuje w tutym gremiju dr. Jana šołćina ze Serbskeho instituta. Wona přednošuje wo aktualnej rěčnej situaciji a předstaji rěčne poradźowanje w serbskich medijach jako strategiju popularizowanja normow hornjoserbskeje spisowneje rěče.

31. 5. – 1. 6. 2012: IV. Seminar serbskeje słowotwórby a leksikologije w Gdańsku

Wot 31. meje do 1. junija wuhotuje katedra za pólsku rěč uniwersity w Gdańsku zhromadnje ze Serbskim institutom 4. Seminar serbskeje słowotwórby a leksikologije. Přizjewiło je so 16 wobdźělnikow z Pólskeje, Němskeje a Běłoruskeje. Z Budyskeho instituta wobdźěla so na konferency třo referenća: dr. Anja Pohončowa wěnuje so adjektiwiskim kompozitam w hornjoserbšćinje, dr. Franc Šěn přednošuje wo sorabistice a nowych medijach a dr. habil. Sonja Wölkowa wo frazeologiji w prozy Jakuba Barta Ćišinskeho.

5. 4. 2012 – Mały rjad Serbskeho instituta, zešiwk 16 wušoł

Ludwig Elle: Sorbische Interessenvertretung in Vergangenheit und Gegenwart

wuda so jako
zešiwk 16 Małeho rjadu Serbskeho instituta.


12. 3. 2012 – Zwjazk 55 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Fabian Kaulfürst: Studije k rěči Michała Frencla

2012
384 stron, brošura
ISBN 978-3-7420-2215-8
płaćizna: 24,90 €
Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšyn


10. 1. 2012 – Mały rjad Serbskeho instituta, zešiwk 15 wusoł

Friedrich Pollack: Die Entdeckung des Fremden. Wahrnehmung und Darstellung der Lausitzer Sorben im gelehrten Schrifttum des 17. und 18. Jahrhunderts

předleži jako

zešiwk 15 Małeho rjadu Serbskeho instituta

Zarjadowanja & nowosće

» přehlad zarjadowanjow
» medijowe zdźělenki
» wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

W čitarni biblioteki a archiwa: šćěpjenje, negatiwny test abo wuststrowjenje

Za wužiwanje dźěłoweho městna w čitarni biblioteki a archiwa prosymy, tučasnje płaćiwe postajenja wobkedźbować. Wo našim hygienowym koncepće a wuměnjenjach wužiwanja wobhońće so pod rubriku biblioteka & archiw .

Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918

Nowa pućowaca wustajeńca Serbskeho instituta - dalše informacije

„Sorbisch? Na klar.“

Kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm za image serbšćiny.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN