helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
R0003965-casopisowyregal.100063-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Interview z direktorom instituta prof. dr. Dietrichom Šołtu

Serbske Nowiny, 27. 12. 2013

8. 11. 2013: Nowowudaće – Von Geiz bis Gastfreundschaft

Lětopis 2013/Wosebity zešiwk:

Katharina Elle: Von Geiz bis Gastfreundschaft.
Analyse eines Stereotypsystems am Beispiel der Oberlausitzer Sorben

LND Budyšin 2013, 184 stronow

29./30. 10. 2013 - Wopyt institutnych gremijow w Choćebuzu a Budyšinje


28. 10. 2013 14.00 hodź.: Přednošk wo słowjanskich narěčach w Grjekskej

Na zjawny přednošk přeprošuje Serbski institut póndźelu, dnja 28. oktobra, 14 hodź. Referent budźe prof. dr. Christian Voß, nawoda fachoweho wobłuka za južnu slawistiku w Instituće za slawistiku Berlinskeje Humboldtoweje uniwersity. Wón porěči k temje: "Situacija słowjanskich narěčow w sewjernej Grjekskej: smjerć abo wozrodźenje?" W srjedźišću přednoška steja słowjanskorěčne mjeńšiny w grjekskim dźělu Makedonskeje a w zapadnej Trakiskej. Po stawizniskim přehledźe rysuja so aktualne sociolinguistiske poměry a staja so prašenje za móžnosćemi rewitalizacije tutych słowjanskich dialektow z rěčnopolitiskimi a -kulturnymi naprawami. Sewjerna Grjekska je w europskim konteksće ekstremny přikład namócneje asimilacije w běhu zańdźenych sto lět, přiwšěm je hódno so za zhromadnosćemi z połoženjom w Serbach prašeć.
Zastup je darmotny.


3.–4. 10. 2013 Konferenca we Waršawje

3. a 4. oktobra wotměje so we Waršawskim Pałacu Staszica mjezynarodna konferenca na temu "Moderne systemy slawistiskeje bibliografiskeje informacije". Konferencu wuhotujetaj mjez druhim Institut slawistiki Pólskeje akademije wědomosćow a Institut Zapadneje a južneje slawistiki Waršawskeje uniwersity. Ze Serbskeho instituta wobdźěla so na zeńdźenju třo referenća: Franc Šěn předstaji Serbsku bibliografiju, Anja Pohončowa porěči wo wuwiću hornjoserbskeje rěčespytneje terminologije a Sonja Wölkowa wo hornjoserbskim tekstowym korpusu.

5. 7. 2013 10.00 hodź.: Kolokwij stipendiatow Załožby

Kolokwij stipendiatow Załožby za serbski lud za studijne lěto 2012/2013 wotměje so 5. julija 2013, w 10.00 hodź. w sydarni Serbskeho instituta. Lětušej stipendiatce Jelizawjeta Stefanowa (Pólska/Ukraina) a Genoveva Grujčewa (Bołharska) předstajitej wuslědki swojeho dźěła, napisaneho w Instituće za sorabistiku Lipšćanskej uniwersiće, wonej přednošujetej na temje "Serbscy studenća a serbske organizacije we Wrocławju w 20. lětstotku" resp. "Bołharske a hornjoserbske frazeologizmy wo wobliču".

24. 6. 2013 14.00 hodź.: Institutna zhromadźizna ze zjawnym přednoškom

Na zjawny přednošk přeprošuje Serbski institut wutoru, dnja 24. junija, 14 hodź. Referent budźe knjez dr. Kito Kśižank z GWZO w Lipsku.
Wón porěči k temje „Městne mjena w Delnjej Łužicy wuchodnje Nysy a jich wuznam za sorabistiku“.
Přednošk wotměje so w němskej rěči.
Zastup je bjezpłatny.

21. 5. 2013 - INSTITUTNY DŹEŃ 2013

W dwulětnym rytmusu zarjaduje Serbski institut w Budyšinje prawidłownje wutoru po swjatkach Institutny dźeń, lětsa budźe to 21. meje. Z tym chcemy zajimcow ze serbskeje zjawnosće zeznajomić z wuslědkami dźěławosće našich wědomostnikow. Tež 2013 poskićimy štyri přednoški z tematiskich wobłukow stawiznow, kulturnych slědźenjow a rěčespyta – wšitke prezentowane w hornjoserbskej rěči. Popołdnju je institut za zajimcow wotewrjeny – dźeń wotewrjenych durjow. Za wopytowarjow přihotowana budźe lětna rozprawa 2012 w ćišćanej formje.

  • termin a městno: wutora, 21. meje 2013, 9.00–13.00 hodź., Serbski dom w Budyšinje

Sćěhowace přednoški su planowane:
  • dr. Edmund Pjech: „Kontrowersy k zažnym stawiznam Serbow“
  • dr. Anja Pohončowa: „Hornjoserbska słowotwórba – staw slědźenja a perspektiwy“
  • dr. Měrćin Wałda: „Wirtuelny swět a Serbja“
  • dr. Annett Brězanec: „Stawiznički žiwjenja. Dźenik delnjoserbskeho fararja Bogumiła Šwjele (do 1945)“

21. 5. 2013: Diskusija wo praksy/praktiskich projektach Serbskeho instituta ze zastupjerjemi serbskich institucijow a towarstwow

Protokol

30. 4. 2013 14.00 hodź.: Institutna zhromadźizna ze zjawnym přednoškom

Na zjawny přednošk přeprošuje Serbski institut wutoru, dnja 30. apryla, 14 hodź. Referent budźe knjez prof. dr. Norbert Kapferer , Wrócławska uniwersita.
Wón porěči k temje „Wroclau/Breslaw. Die niederschlesische Metropole auf dem Weg zu einer neuen Identität?“. Přednošk wotměje so w němskej rěči.
Zastup je bjezpłatny.


8. 3. 2013 – Zwjazk 57 Spisow Serbskeho instituta wušoł

Rosemary Statelova:
Musikalische Begegnungen bei den Sorben
Aktuelle Musikpraktiken einer ethnischen Minderheit

2013
298 stronow, brošura
ISBN 978-3-7420-2249-3
płačizna: 24,90 Euro

Domowina Verlag Bautzen


25. 2. 2013 14.00 hodź.: Institutna zhromadźizna ze zjawnym přednoškom

Na zjawny přednošk přeprošuje Serbski institut póndźelu, dnja 25. februara, 14 hodź. Referent budźe knjez dr. Mike Schmeitzner wot HAIT w Drježdźanach. Wón porěči k temje „Martin Mutschmann, Sachsen und die Oberlausitz. Karrieremuster eines NS-Gauleiters". Přednošk wotměje so w němskej rěči.
Zastup je bjezpłatny.

Zarjadowanja & nowosće

» přehlad zarjadowanjow
» medijowe zdźělenki
» wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

W čitarni biblioteki a archiwa: šćěpjenje, negatiwny test abo wuststrowjenje

Za wužiwanje dźěłoweho městna w čitarni biblioteki a archiwa prosymy, tučasnje płaćiwe postajenja wobkedźbować. Wo našim hygienowym koncepće a wuměnjenjach wužiwanja wobhońće so pod rubriku biblioteka & archiw .

Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918

Nowa pućowaca wustajeńca Serbskeho instituta - dalše informacije

„Sorbisch? Na klar.“

Kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm za image serbšćiny.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN