helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
AG-InterdiscProjekt_IMG_0018_IIb100015-1100015-1.100814-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

RESEARCH FELLOWSHIP - SLĚDŹERSKI STIPENDIJ


Serbski institut ze sydłom w Budyšinje a wotnožku w Choćebuzu přewostaji lětnje dwaj abo tři stipendije za štyritydźenski slědźerski přebytk we Łužicy. Spěchowane su přebytki w ramiku dźěłowych projektow, kiž so z prašenjemi mjeńšinoweho slědźenja a/abo z rěču, stawiznami a kulturu Łužiskich Serbow zaběraja.
Stipendije wusměrjeja so na młodych a etablěrowanych wědomostnikow z tu- a wukraja. Wuměnjenja za to su wotzamknjeny wysokošulski studij (znajmjeńša master), wjele lubjacy projektowy koncept, kotryž so do slědźerskeho profila Serbskeho instituta hodźi, kaž tež za slědźerski přebytk trěbne rěčne wuměnjenja.

Tute spěchowanje wopřija jónkrótny stipendij we wysokosći 1.800 €, jónkrótne přewzaće kóštow za při- a wotjězd kaž tež přewostajenje dźěłoweho městna w Serbskim instituće. Wyše toho móže so wobstatk Serbskeho kulturneho archiwa kaž tež Serbskeje centralneje biblioteki wužiwać.

Wupisanje stipendijow so lětnje na internetowej stronje Serbskeho instituta wozjewi. Přichodny termin za zapodaće požadanja je 31. oktobra 2019.

Wašemu požadanju připołožće prošu sćěhowace podłožki:
  • ‎‎motiwaciske pismo, kotrež pokaza, čehodla přebytk w Serbskim instituće wunošny za Waš slědźerski projekt je,
  • předstajenje slědźerskeho projekta, w kotrymž so rysuje tuchwilny staw slědźenja, wobsahi a zaměr kaž tež dotal wukonjane dźěłowe kročele (maks. pjeć stronow),
  • informacije k wosobinje (žiwjenjoběh, wědomostne kwalifikacije, publikaciska lisćina),
  • uniwersitne wuswědčenja,
  • podaće móžnych terminow za slědźerski přebytk.

Waše požadanske podłožki pósćelće prošu wuwzaćnje přez e-mail kaž tež pdf-ku na sekretariat Serbskeho instituta: si@serbski-institut.de.
xx
download směrnicow

Zarjadowanja & nowiny

Nowy wotewrjenski čas za čitarnju

Čitarnja Serbskeje centralneje biblioteki a Serbski kulturny archiw stej srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewrjenej.
Prosymy wo přizjewjenje (telefonisce abo z mailku). Nošenje škitneho nahubnika je winowatosć.
Skazanu literaturu móžeće nadal póndźelu a wutoru wot 10 do 14 hodź. a srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewzać abo wróćić.

Digitalny serwis SCB a SKA je pod rubriku biblioteka & archiw přistupny.

Twitterujemy pod @serbskiinstitut

K našemu hesłu „Wot depeše k tweetej“ za dźensniši Dźeń archiwow so derje hodźi, zo zahajimy naš kanal na twitteru:
Wotnětka budźemy tule přidatnje k informacijam na našej web-stronje a we wokolniku rozprawjeć.

Prošu hlejće tež na našu Netiquette.

„Sorbisch? Na klar.“

Sakske statne ministerstwo za wědomosć, kulturu a turizm je w februaru 2020 kampanju za image serbšćiny zahajiło.

Wotwodźowanje hódnotow z imaterielneho kulturneho herbstwa w němsko-słowjanskim konteksće

Zaměr je wědomostne zwěsćenje wobstatka serbskeho (imaterielneho) kulturneho herbstwa w Delnjej Łužicy a jeho digitalne spřistupnjenje.

Takle móže strukturna změna we Łužicy wot serbsko-němskeje wjacerěčnosće profitować

Dr. Fabian Jacob s je w spisach Zwjazkoweje centrale za politiske kubłanje artikl wozjewił. Spisy APuZ (Z politiki a načasnych stawiznow) so w februarskim čisle 2020 Łužicy wěnuja.

Zhromadnje z koawtorom Mětom Nowakom (referentom krajneho zamołwiteho za naležnosće Serbow w braniborskim ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu) Jacobs pokazuje, kotru přidatnu hódnotu móže serbsko-němska wjacerěčnosć strukturnej změnje we Łužicy skićić.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN