Suche Leichte Sprache Seite vorlesen Darstellung
 Suche  Leichte Sprache  Seite vorlesen  Darstellung

Grěšeńc, Fryco (1891–1965)

Greschenz, Friedrich

* 8. 5. 1891 Dubje / Eichow
† 27. 2. 1965 Wětošow / Vetschau

Wučer.

1911-29 wučer w Dubjem, mjeztym 1914-16 wojak, 1929-45 wučer w Choćebuzu, 1945-49 zamołwity za natwar šulstwa, 1949-50 wokrjesny šulski radźićel w Choćebuzu, 1951-58 docent za wučerske kubłanje w Ludwigsfeldźe, direktor centralneje šule w Kalawje, wučer a naměstnik direktora šule w Nowych Wikach a zdobom docent za serbske stawizny a towaršnowědu na Centralnej serbskej rěčnej šuli w Dešanku, 1958 na wuměnk.
G. zastupi 1916 do Socialdemokratiskeje strony a wojowaše wot tutoho časa za polěpšenje socialneho połoženja dźěławych. 1918/19 běše předsyda Rady dźěłaćerjow a burow Choćebuskeho wokrjesa, pozdźišo sobuzałožer wšelakich wučerskich towarstwow, kotrež žadachu demokratizowanje šulstwa, wojowar za přewjedźenje rólneje reformy, organizator wuspěšnych stawkow ratarskich dźěłaćerjow a wobdźělnik wojowanja přećiwo Kappowemu pučej. Wot 1919 skutkowaše jako předsyda socialdemokratiskeje frakcije w Choćebuskim wokrjesnym sejmiku. Zastupi 1945 do Komunistiskeje strony Němskeje.
Bě čłon Maśicy Serbskeje. Ale hakle po 1945 nawjaza wuše kontakty ze serbskim narodnym hibanjom.

DALŠE WOZJ.: „Spominanki a wuchy“ – Nowy Casnik 10, 47, 22. 11. 1958; „Zur Teilnahme sorbischer Arbeiter an der Niederschlagung des Kapp-Putsches in der Niederlausitz“ (Veteranenbericht) – Lětopis B 10/1 (1963), str. 100-106; „Kněžkojske rubježniki w Dolnej Łužycy“ – Pratyja 1964, str. 84-85

ŽÓ./LIT.: Meine weltanschauliche Entwicklung (awtobiografija) – SKA, ZM XVI/ 1H; Rozšěrjenje serbowědy w lokalnych němskich nowinach 1958-65 (bibliografija jeho wozjewjenjow w němskej rěči) – SKA, ZM XVI/ 5A-E; G. Hantška, Nekrolog – Rozhlad 15 (1965), 5, str. 159-160

Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow, wud. wot: Jan Šołta, Pětr Kunze a Franc Šěn, Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1984