helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
wuhlowa-jama-2_HPm_wurezk.100637-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Filmiske reprezentacije etniskich mjeńšin. Přirunanje předstajenja indigeneje identity w filmje na (mjezy)narodnej a europskej runinje


Kultura, komunikacija a identita steja w mjezsobnym zwisku: Bjez kultury njeby było komunikacije a bjez komunikacije nic kultury. Tež wutworjenje identity by wuzamknjene było, wšak so tuta formuje w stajnym přirunanju swójskeho a cuzeho kulturneho zarjadowanja. Masowe medije so do tutoho zwiska zapletu, wšak posrědkuje so wěda a měnjenja wo cuzych kulturach husto přez medije; wone maja kultury přesahowacu a transkulturnu skutkownosć. Tak wukonja medialna konstrukcija kultury wliw na to, kak so čłowjek sam a kak so wot druhich zaznawa, a zmóžnja nastaće swójskeje kulturneje identity.
Medij film – jako historisce zrosćena masomedialna wuměłska forma – přewozmje wažne nadawki reprezentacije, předźěłanja a wudiferencowanja wšelakich tematikow zjawneho žiwjenja. Film interagěruje z publikumom a je tohodla wobstatk towaršnostneho poměra komunikacije a interakcije. Wón funguje jako nošer woznamow, kotryž dóstanje přez připisanje woznama a přez dožiwjenske struktury zmysł. Masowy medij film njeje tuž jenož instrument za tworjenje identity, ale tež špihel towaršnostneho ducha časa.
Zakład disertaciskeho předewzaća je prašenje za wuznamom filmiskich reprezentacijow etniskich mjeńšin a jich wliw na wutworjenje identity a namakanje městna w towaršnostnej strukturje. Z pomocu recepcisko-estetiskeje analyzy filmow a sćěhowaceje diskursoweje analyzy chcemy na přikładźe wuzwolenych filmow předstajenje indigeneje identity a tohorunja indigenerych poměrow – tež w jich časowym přeběhu – w serbskim a w samiskim filmje (ewentualnje tež w filmje Maorijow) přepytować a napřećostajić.
Promotorka disertacije je prof. dr. Elizabeth Prommer, Institut za medijowe slědźenje na uniwersiće w Rostocku.


Wobdźěłanje: Denise Schallenkammer

Zarjadowanja & nowosće

» přehlad zarjadowanjow
» medijowe zdźělenki
» wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

W čitarni biblioteki a archiwa: šćěpjenje, negatiwny test abo wuststrowjenje

Za wužiwanje dźěłoweho městna w čitarni biblioteki a archiwa prosymy, tučasnje płaćiwe postajenja wobkedźbować. Wo našim hygienowym koncepće a wuměnjenjach wužiwanja wobhońće so pod rubriku biblioteka & archiw .

Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918

Nowa pućowaca wustajeńca Serbskeho instituta - dalše informacije

„Sorbisch? Na klar.“

Kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm za image serbšćiny.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN