helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Genderlinguistika serbšćiny


Tematika “Gender” budźi w towaršnosći wulku skedźbnosć, při čimž wjedu wšelake naprawy w tutym zwisku husto dosć tež k polarizaciji. W Serbach su so tute aktiwity dotal lědma reflektowali, wothladajo wot někotrych socialnowědnych a stawizniskich studijow wo róli žonow a wot jednotliwych publicistiskich přinoškow. Přiwšěm wšak wobkedźujemy wosebje w publicistiskej praksy pospyty, w němčinje wustupowace tendency wužiwanja splažnoneutralneje rěče tež w serbšćinje wotbłyšćować. W tutej situaciji ma předležacy projekt systematisku inwentarizaciju rěčnych srědkow za zwuraznjenje splažnych rozdźělow w hornjo- a delnjoserbšćinje zmóžnić a prěni rěčespytny zakład za interdisciplinarne přeslědźenje splažnych rólow w serbskej towaršnosći poskićić.
Jako prěnje ma so zdźěłać kontrastiwny přehlad fleksiskich, słowotwórbnych, syntaktiskich a leksikaliskich wurazowych srědkow za splažne rozdźěle w hornjo- a delnjoserbšćinje. Přizamknje so powšitkowny přehlad wo wužiwanju splahi rozeznawacych resp. neutralizowacych rěčnych srědkow, wo strategijach za stworjenje symetrije mjenowanja přisłušnikow splahow a za spóznajomnosć žonow w rěči. To ma so zwjazać z podaćemi wo stilistiskim hódnoćenju tutych strategijow na zakładźe wobkedźbowanja pisomneho wužiwanja rěče kaž tež na zakładźe naprašowanjow pola wužiwarjow serbšćiny, wobšěrne korpusowe analyzy wšak tuchwilu hišće móžne njejsu. Situacija w serbšćinje modeluje a pruwuje so z pomocu praktiskich poradnikow za splažnosprawnu rěčnu praksu za němčinu (na př. Diewald/Steinhauer: Handbuch geschlechtergerechte Sprache. Berlin, 2020). Nimo toho maja so systemolinguistiske a pragmatiske přiznamjenja rěčneho zwuraznjenja splažnych rozdźělow w serbšćinje do konteksta tamnych słowjanskich rěčow stajić, za kotrež wotpowědne přepytowanja hižo předleža.
Wobdźěłanje projekta: Thomas Menzel , Anja Pohončowa

Zarjadowanja & nowosće

» přehlad zarjadowanjow
» medijowe zdźělenki
» wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

W čitarni biblioteki a archiwa: šćěpjenje abo wuststrowjenje plus negatiwny test

Za wužiwanje dźěłoweho městna w čitarni biblioteki a archiwa prosymy, tučasnje w domje płaćiwe postajenja wobkedźbować. Wo našim hygienowym koncepće a wuměnjenjach wužiwanja wobhońće so pod rubriku biblioteka & archiw .

Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918

Pućowaca wustajeńca Serbskeho instituta - dalše informacije

Coding da Vinci Ost³ 2022

kick-off: 19./20. měrca
sprintowa doba: 21. měrca - 29. apryla
spožčenje mytow: 30. apryla

Čińće sobu a přizjewće so hnydom!
» dale

„Sorbisch? Na klar.“

Kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm za image serbšćiny.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN