helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
publikacije-IV.100035-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Lětopis 2006/1


Lětopis

Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur
Gesamtband 53
Jahrgang 2006
Heft 1

160 Seiten
ISSN 0943-2787Wobsah

 • Gerhard Graf: Vom Wendischen Prediger-Collegium zur Landsmannschaft Sorabia. Ein Beispiel studentischer Selbsthilfe durch mehr als zwei Jahrhunderte /str. 3
 • Bernd-Ingo Friedrich: Johann Andreas Tamm – ein Außenseiter der Aufklärung /str. 18
 • Peter Kunze: Sorbische Reminiszenzen aus Forst und Umgebung /str. 35
 • Peter Barker: Kirchenpolitik und ethnische Identität. Das Beispiel des sorbischen evangelischen Superintendenten in Sachsen /str. 52
 • Oskar Vistdal: Natur versus Kultur in Georg Sauerweins sprachsoziologischer Polemik /str. 66
 • Jurij Wuschansky-Łušćanski: Ludvík Kubas Forschungen zum Hannoverschen Wendland /str. 85
 • Анатолий Ивченко: Зенон Кузеля. Из истории украинской сорабистики /str. 93
 • Edward Wornar: Budźech w serbskim werbalnym systemje /str. 101

2. seminar serbskeje słowotwórby w Gdańsku
 • Jolanta Maćkiewicz: Język górnołużycki wśród języków Europy Środkowej /str. 107
 • Małgorzata Milewska-Stawiany: Górnołużyckie i kaszubskie augmentativa z sufiksem *-išče, *-isko /str. 115
 • Ewa Rogowska-Cybulska: Aktywność słowotwórcza nazw roślin w języku górnołużyckim na tle ich aktywności w polszczyźnie i kaszubszczyźnie /str. 127

Materialije>
Rozprawy
 • Gregor Julien Straube: „Grenzen und Differenzen. Zur Macht sozialer und kultureller Grenzziehungen“. 35. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde, 25.–28. September 2005 in Dresden /str. 150

Personalija
 • Hans Mirtschin: Zum Tode des Erforschers der Lausitzer Holzbaukunst Prof. Dr. Eberhard Deutschmann /str. 158

Recensije
 • Ljuben Botuscharov: Cathrin Carmen Alisch: HochZeit unterm Abendrot der Sorben in der Lausitz. Musik, Magie und Minderheit im Spiegel der Kultursemiotik. Lit Verlag: Münster 2003 (Semiotik der Kultur; 2) /str. 162
 • Leoš Šatava: Vesna Mikolič: Jezik v zrcalu kultur. Jezikovna sporazumevalna zmožnost in (med)etnična ozaveščenost v Slovenski Istri. Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Koper 2004 (Knjižnica Annales Majora) /str. 165

Zarjadowanja & nowiny

Biblioteka za wupožčenje wotewrjena / archiw dale zawrjeny

Přidatnje k digitalnemu serwisej (pod rubriku biblioteka & archiw ) je SCB

wot 12.5.2020

jenož za wupožčenje a wróćenje materialijow wotewrjena.

Serbski kulturny archiw wostanje hišće dale zawrjeny.

Na prěnim městnje steji, dalšemu spěšnemu rozšěrjenju wirusa Covid-19 zadźěwać. Biblioteka je

wot póndźele hač do štwórtka wot 10 do 14 hodź.

jenož za wotewzaće online (biblioteka-archiw@serbski-institut.de) abo telefonisce (03591 49 720) skazaneje literatury kaž tež wróćenje knihow wotewrjena.

W času změnjenych wotewrjenskich časow móžeće skazanu literaturu w SCB wotewzać. K tomu směće jenož jednotliwje zastupić. Hdyž před abo w bibliotece přebywaće, wobkedźbujće prošu dodźerženje hygieniskich naprawow: Dźerženje wotstawka a nošenje škitneje maski před hubu a nosom (winowatosć). Skazana literatura je za was přihotowana a hižo knihowana. Dokelž njemóžemy tuchwilu optimalny strowotniski škit zaručić, njeje wobšěrne poradźowanje na městnje kaž tež wužiwanje w čitarni móžne. Přebywanje w domje je na 30 mjeńšinow wobmjezowane.

Dotal hižo wupožčene medije maja so hač do 31. meje 2020 wróćić. Móžeće tute tež z póštu pósłać. (Serbska centralna biblioteka, Dwórnišćowa 6, 02625 Budyšin) Za wupožčene medije po 11.5. płaći regularna wupožčowanska doba wot 4 tydźenjow, dwójce móže so doba elektronisce podlěšić.

Twitterujemy pod @serbskiinstitut

K našemu hesłu „Wot depeše k tweetej“ za dźensniši Dźeń archiwow so derje hodźi, zo zahajimy naš kanal na twitteru:
Wotnětka budźemy tule přidatnje k informacijam na našej web-stronje a we wokolniku rozprawjeć.

Prošu hlejće tež na našu Netiquette.

Swět so měri do Budyšina, zo by serbsce wuknył

Wobdźělnicy z wosom krajow a štyrjoch kontinentow přińdu na lětni ferialny kurs - Mjezynarodny kurs serbšćiny Serbskeho instituta / Wšitke městna wobsadźene – tak spěšnje, kaž hišće ženje

„Sorbisch? Na klar.“

Sakske statne ministerstwo za wědomosć, kulturu a turizm je w februaru 2020 kampanju za image serbšćiny zahajiło.

Wotwodźowanje hódnotow z imaterielneho kulturneho herbstwa w němsko-słowjanskim konteksće

Zaměr je wědomostne zwěsćenje wobstatka serbskeho (imaterielneho) kulturneho herbstwa w Delnjej Łužicy a jeho digitalne spřistupnjenje.

Takle móže strukturna změna we Łužicy wot serbsko-němskeje wjacerěčnosće profitować

Dr. Fabian Jacob s je w spisach Zwjazkoweje centrale za politiske kubłanje artikl wozjewił. Spisy APuZ (Z politiki a načasnych stawiznow) so w februarskim čisle 2020 Łužicy wěnuja.

Zhromadnje z koawtorom Mětom Nowakom (referentom krajneho zamołwiteho za naležnosće Serbow w braniborskim ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu) Jacobs pokazuje, kotru přidatnu hódnotu móže serbsko-němska wjacerěčnosć strukturnej změnje we Łužicy skićić.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN