helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.
Słowjanski rěčny atlas
Słowjanski rěčny atlas je dołhodobny multilateralny projekt słowjanskich krajow a Němskeje. Jeho předmjet su dialekty mjezsobu wusko přiwuznych słowjanskich rěčow jako cyłk. Mjeztym zo wotbłyšćuja narodne rěčne atlasy nadrobnje dialektne rozdźěle we wobłuku jednotliwych rěčow, zapopadnje so w Słowjanskim rěčnym atlasu makrodialektologiska diferenciacija w swojej cyłosłowjanskej dimensiji. Naprašnik wopřijimuje 3454 prašenjow a je so w nědźe 850 městnosćach nazběrał. Jedna so wo prěnje makrodialektologiske předewzaće, kotrež zjima informacije wo dialektnych rozdźělach we wobłuku cyłeje rěčneje swójby. Atlas wuchadźa w knižnej formje w dwěmaj serijomaj we wšitkich wobdźělenych partnerskich krajach.
Tuchwilu přihotuje so w Serbskim instituće wudaće 7. zwjazka leksikaliskeje serije Słowjanskeho rěčneho atlasa (Drasta a wobuće, hygiena a medicina). Nimo toho garantujetaj sobudźěłarjej prawe předstajenje serbskeho rěčneho materiala we wšěch atlasowych zwjazkach, z kotrychž su stajnje někotre w procesu přihotowanja a wudawanja. Wobaj dźěłataj předewšěm tež w subkomisiji za spowšitkownjachu transkripciju, kotraž z pomocu morfonologiskeje analyzy narěčneho materiala ze wšěch přepytowanych městnosćow stwori bazu za jeho kartografiske předstajenje w zwjazkach leksikografiskeje serije. S. Wölkowa tutu subkomisiju nawjeduje a je čłon dźěłoweje skupiny za koordinaciju zasadźenja informaciskeje technologije při wobdźěłanju atlasa. Wobaj wobdźěłarjej staj tohorunja awtoraj kartow.

Wobdźěłanje: Sonja Wölkowa , Thomas Menzel
najnowše publikacije: dalše pod http://www.slavatlas.org/publications.html
  • Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas. Serija leksiko-slovoobrazovatel’naja. Vypusk 12. Ličnye čerty čeloveka. Moskva-St. Peterburg 2020, 382 s.
  • Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas. Serija fonetiko-grammatičeskaja. Vypusk 9. Refleksy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt. Praha 2019, 188 s.

Zarjadowanja & nowosće

» přehlad zarjadowanjow
» medijowe zdźělenki
» wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

W čitarni biblioteki a archiwa: šćěpjenje abo wuststrowjenje plus negatiwny test

Za wužiwanje dźěłoweho městna w čitarni biblioteki a archiwa prosymy, tučasnje w domje płaćiwe postajenja wobkedźbować. Wo našim hygienowym koncepće a wuměnjenjach wužiwanja wobhońće so pod rubriku biblioteka & archiw .

Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918

Pućowaca wustajeńca Serbskeho instituta - dalše informacije

Coding da Vinci Ost³ 2022

kick-off: 19./20. měrca
sprintowa doba: 21. měrca - 29. apryla
spožčenje mytow: 30. apryla

Čińće sobu a přizjewće so hnydom!
» dale

„Sorbisch? Na klar.“

Kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm za image serbšćiny.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN