helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
korpus-collage100021-1.100021-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.
Słowjanski rěčny atlas
Słowjanski rěčny atlas je dołhodobny multilateralny projekt słowjanskich krajow aNěmskeje. Jeho předmjet su dialekty mjezsobu wusko přiwuznych słowjanskich rěčow jako cyłk. Mjeztym zo wotbłyšćuja narodne rěčne atlasy nadrobnje dialektne rozdźěle we wobłuku jednotliwych rěčow, zapopadnje so w Słowjanskim rěčnym atlasu makrodialektologiska diferenciacija w swojej cyłosłowjanskej dimensiji. Naprašnik wopřijimuje 3454 prašenjow a je so w nědźe 850 městnosćach nazběrał. Jedna so wo prěnje makrodialektologiske předewzaće, kotrež zjima informacije wo dialektnych rozdźělach we wobłuku cyłeje rěčneje swójby. Atlas wuchadźa w knižnej formje w dwěmaj serijomaj we wšitkich wobdźělenych partnerskich krajach.
Tuchwilu přihotuje so w Serbskim instituće wudaće 7. zwjazka leksikaliskeje serije Słowjanskeho rěčneho atlasa (Drasta a wobuće, hygiena a medicina). Nimo toho garantujetaj sobudźěłarjej prawe předstajenje serbskeho rěčneho materiala we wšěch atlasowych zwjazkach, z kotrychž su stajnje někotre w procesu přihotowanja a wudawanja. Wobaj dźěłataj předewšěm tež w subkomisiji za spowšitkownjachu transkripciju, kotraž z pomocu morfonologiskeje analyzy narěčneho materiala ze wšěch přepytowanych městnosćow stwori bazu za jeho kartografiske předstajenje w zwjazkach leksikografiskeje serije. S. Wölkowa tutu subkomisiju nawjeduje a je čłon dźěłoweje skupiny za koordinaciju zasadźenja informaciskeje technologije při wobdźěłanju atlasa. Wobaj wobdźěłarjej staj tohorunja awtoraj kartow.

Wobdźěłarka: Sonja Wölkowa

Zarjadowanja & nowiny

Nowy wotewrjenski čas za čitarnju

Čitarnja Serbskeje centralneje biblioteki a Serbski kulturny archiw stej srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewrjenej.
Prosymy wo přizjewjenje (telefonisce abo z mailku). Nošenje škitneho nahubnika je winowatosć.
Skazanu literaturu móžeće nadal póndźelu a wutoru wot 10 do 14 hodź. a srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewzać abo wróćić.

Digitalny serwis SCB a SKA je pod rubriku biblioteka & archiw přistupny.

Twitterujemy pod @serbskiinstitut

K našemu hesłu „Wot depeše k tweetej“ za dźensniši Dźeń archiwow so derje hodźi, zo zahajimy naš kanal na twitteru:
Wotnětka budźemy tule přidatnje k informacijam na našej web-stronje a we wokolniku rozprawjeć.

Prošu hlejće tež na našu Netiquette.

„Sorbisch? Na klar.“

Sakske statne ministerstwo za wědomosć, kulturu a turizm je w februaru 2020 kampanju za image serbšćiny zahajiło.

Wotwodźowanje hódnotow z imaterielneho kulturneho herbstwa w němsko-słowjanskim konteksće

Zaměr je wědomostne zwěsćenje wobstatka serbskeho (imaterielneho) kulturneho herbstwa w Delnjej Łužicy a jeho digitalne spřistupnjenje.

Takle móže strukturna změna we Łužicy wot serbsko-němskeje wjacerěčnosće profitować

Dr. Fabian Jacob s je w spisach Zwjazkoweje centrale za politiske kubłanje artikl wozjewił. Spisy APuZ (Z politiki a načasnych stawiznow) so w februarskim čisle 2020 Łužicy wěnuja.

Zhromadnje z koawtorom Mětom Nowakom (referentom krajneho zamołwiteho za naležnosće Serbow w braniborskim ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu) Jacobs pokazuje, kotru přidatnu hódnotu móže serbsko-němska wjacerěčnosć strukturnej změnje we Łužicy skićić.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN