helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
AG-InterdiscProjekt_IMG_0018_IIb.100015-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Wosebite předewzaće "Strukturna změna"


Debata wo změnje strukturow we Łužicy je w zańdźenych lětach wulku dynamiku wuwiła. Na to měješe tež Serbski institut reagować, so by swoje kompetency při wědomostnym přewodźowanju transformaciskich procesow přinošował. Njeje to jenož Łužica jako centralny rum slědźenja Serbskeho instituta a jeho wotpowědny slědźerski profil, kiž za tajki angažement rěča. Tež w našim domje mjeztym docpěty natwar wědy wo materielnym a imaterielnym kulturnym herbstwje regiona kaž tež dotalne a běžace přewodźace slědenja a posudki w konteksće brunicowych jamow a wjacerěčnej kubłanskej struktury we Łužicy su dalše argumenty, kotrež profiluja Serbski institut jako wažneho regionalnje zakótwjeneho aktera a partnera za socialnowědomostne slědźenja wo strukturnych změnach. Při tym je wažne, zo so wosebje sociokulturne serbske aspekty do powšitkowneho wědomostneho přewoda regionalnych wuwićowych procesow integruja, zo by so rozwiće dodatnych hódnotow regiona jako sydlenski rum Serbow zmóžniło a zo by so aktiwny wliw na praksu wuwića serbskeje rěče a kultury wukonjał.

Zo bychu so w instituće wobstejace kompetency zhromadźili, zo bychu w strukturnych změnach aktiwni akterojo a akerske skupiny z wědomosće, politiki, hospodarstwa a ciwilneje towaršnosće narěčenskeho partnera dóstali a zo by so zmóžnił natwar samostatnych kaž tež kooperatiwnych projektow na tutym polu, je so 2018 wotpowědne městno we wobłuku centralnych wědomostnych słužbow w Serbskim instituće stworiło.

Wuslědk dźěła w tutym wobłuku budźe wot lěta 2022 planowany nowy wotrjad za regionalne wuwiće a ´mjeńšinowy škit.

Kontakt: Dr. Fabian Jacobs

Online-publikacije:

Zarjadowanja & nowosće

» přehlad zarjadowanjow
» medijowe zdźělenki
» wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

W čitarni biblioteki a archiwa: šćěpjenje abo wuststrowjenje plus negatiwny test

Za wužiwanje dźěłoweho městna w čitarni biblioteki a archiwa prosymy, tučasnje w domje płaćiwe postajenja wobkedźbować. Wo našim hygienowym koncepće a wuměnjenjach wužiwanja wobhońće so pod rubriku biblioteka & archiw .

Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918

Pućowaca wustajeńca Serbskeho instituta - dalše informacije

Coding da Vinci Ost³ 2022

kick-off: 19./20. měrca
sprintowa doba: 21. měrca - 29. apryla
spožčenje mytow: 30. apryla

Čińće sobu a přizjewće so hnydom!
» dale

„Sorbisch? Na klar.“

Kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm za image serbšćiny.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN