helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
R0003967_knizny-rynk-magacin_150dpi.100024-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

SERBSKA CENTRALNA BIBLIOTEKA


Załožena 1949. Hłowny nadawk: Zběrać wšu literaturu w serbskej rěči, wo Serbach a wo Hornjej a Delnjej Łužicy. Serbska centralna biblioteka je zdobom wědomostna fachowa knihownja Serbskeho instituta a wobsedźi přez wuměnu z wukrajnymi bibliotekami nahladny wobstatk slawistiskich a słowjanskich knihow a časopisow.
Zakładny wobstatk biblioteki twori zbytk knihownje Maćicy Serbskeje. Tutón wobstatk historiskich knihow je so wudospołnjał přez nakup resp. darjenje priwatnych knihownjow Oty Wićaza, Pawoła Neda, Měrćina Nowaka-Njechorńskeho a Jana Meškanka. Z časa załoženja w lěće 1958 podpěra Ludowe nakładnistwo Domowina winowatostnymi eksemplarami prawidłownje Serbsku centralnu biblioteku.
Cyłkowny wobjim biblioteki: 110 000 medijowych jednotkow. Z toho 27000 časopisowych zwjazkow; knižne wudaća: 13000 w serbskimaj, 25000 w słowjanskich rěčach.

Kontakt: biblioteka-archiw@serbski-institut.de

Wotewrjenske časy za wupožčenje: póndźelu a wutoru wot 10 do 14 hodź., srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź.
Wotewrjenske časy čitarnje: srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. jenož z přizjewjenjom

Kontakt: e-mail: biblioteka-archiw@serbski-institut.de, telefon: (03591) 49720

W času změnjenych wotewrjenskich časow móžeće skazanu literaturu w SCB wotewzać. K tomu směće jenož jednotliwje zastupić. Hdyž před abo w bibliotece přebywaće, wobkedźbujće prošu dodźerženje hygieniskich naprawow: Dźerženje wotstawka a nošenje škitneje maski před hubu a nosom (winowatosć). Skazana literatura je za was přihotowana a hižo knihowana. Zo bychmy optimalny strowotniski škit zaručili, je wobšěrne poradźowanje na městnje kaž tež wužiwanje w čitarni jenož na jednym dnju móžne.

» Wužiwanski porjad
» Popłatkowy porjad

Zarjadowanja & nowiny

Nowy wotewrjenski čas za čitarnju

Čitarnja Serbskeje centralneje biblioteki a Serbski kulturny archiw stej srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewrjenej.
Prosymy wo přizjewjenje (telefonisce abo z mailku). Nošenje škitneho nahubnika je winowatosć.
Skazanu literaturu móžeće nadal póndźelu a wutoru wot 10 do 14 hodź. a srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewzać abo wróćić.

Digitalny serwis SCB a SKA je pod rubriku biblioteka & archiw přistupny.

Twitterujemy pod @serbskiinstitut

K našemu hesłu „Wot depeše k tweetej“ za dźensniši Dźeń archiwow so derje hodźi, zo zahajimy naš kanal na twitteru:
Wotnětka budźemy tule přidatnje k informacijam na našej web-stronje a we wokolniku rozprawjeć.

Prošu hlejće tež na našu Netiquette.

„Sorbisch? Na klar.“

Sakske statne ministerstwo za wědomosć, kulturu a turizm je w februaru 2020 kampanju za image serbšćiny zahajiło.

Wotwodźowanje hódnotow z imaterielneho kulturneho herbstwa w němsko-słowjanskim konteksće

Zaměr je wědomostne zwěsćenje wobstatka serbskeho (imaterielneho) kulturneho herbstwa w Delnjej Łužicy a jeho digitalne spřistupnjenje.

Takle móže strukturna změna we Łužicy wot serbsko-němskeje wjacerěčnosće profitować

Dr. Fabian Jacob s je w spisach Zwjazkoweje centrale za politiske kubłanje artikl wozjewił. Spisy APuZ (Z politiki a načasnych stawiznow) so w februarskim čisle 2020 Łužicy wěnuja.

Zhromadnje z koawtorom Mětom Nowakom (referentom krajneho zamołwiteho za naležnosće Serbow w braniborskim ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu) Jacobs pokazuje, kotru přidatnu hódnotu móže serbsko-němska wjacerěčnosć strukturnej změnje we Łužicy skićić.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN