Serbska rěčna politika

Wobdźěłarka je wot lěta 1999 čłonka Komisije za słowjanske spisowne rěče při Mjezynarodnym komiteju slawistow. Turnusowe zeńdźenja komisije zaběrachu so w poslednich lětach z temami „Rěč a identita“ (Ochrid 2008, zběrnik 2008), „Rěč a móc“ (Warna 2010, zběrnik 2011) kaž tež „Rěčna politika słowjanskich rěčow“ (Praha 2011, zběrnik 2013). Na konferency w Praze (26. – 28. 5. 2011) so wobzamkny, zo ma so wědomostna diskusija wo rěčnej politice słowjanskich rěčow intensiwěrować za to na 15. Mjezynarodnym kogresu slawistow 2013 w Minsku wosebity blok přednoškow zarjadować.
Wobdźěłarka wobjedna wubrane problemy serbskeje rěčneje politiki. Nimo toho wobdźěli so wona na wudźěłanju wobšěrneho naprašnika wo jazykowych prawach („Dotaznik týkající se problému jazykového práva v jednotlivých slovanských zemích“).


Wuslědki

  • Aktualne wuwiće hornjoserbskeje spisowneje rěče – tendency a problemy (= Die aktuelle Entwicklung der obersorbischen Schriftsprache – Tendenzen und Probleme), in: Vojko Gorjanc (Hrsg.), Slovanski jeziki: Iz preteklosti v prihodnost, Ljubljana 2012, s. 67–74
  • Problémy jazykové politiky v konkurenci dvojjazyčnosti (=Probleme der Sprachpolitik in der Konkurrenzsituation der Zweisprachigkeit), in: Speciální pedagogika. Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky 22 (2012) 1, s. 46–54
  • Wosebitosće serbskeje rěčneje politiki pod wuměnjenjemi němsko‑serbskeje dwurěčnosće (= Besonderheiten der sorbischen Sprachpolitik unter den Bedingungen deutsch-sorbischer Zweisprachigkeit), w: Hana Gladkova, Kina Vačkova (Hrsg.): Jazykové právo a slovanské jazyky. Konferenzband der Kommission für für Slawische Schriftsprachen beim Internationalen Slawistenkomitee (MSK) zum XV. Internationalen Slavistenkongress in Minsk 2013, Praha 2013, s. 99–107, 394–412

Na projekće wobdźěleni: Jana Šołćina