Słowjanski rěčny atlas

Słowjanski rěčny atlas je dołhodobny multilateralny projekt słowjanskich krajow a Němskeje. Jeho předmjet su dialekty mjezsobu wusko přiwuznych słowjanskich rěčow jako cyłk. Mjeztym zo wotbłyšćuja narodne rěčne atlasy nadrobnje dialektne rozdźěle we wobłuku jednotliwych rěčow, zapopadnje so w Słowjanskim rěčnym atlasu makrodialektologiska diferenciacija w swojej cyłosłowjanskej dimensiji. Naprašnik wopřijimuje 3454 prašenjow a je so w nědźe 850 městnosćach nazběrał. Jedna so wo prěnje makrodialektologiske předewzaće, kotrež zjima informacije wo dialektnych rozdźělach we wobłuku cyłeje rěčneje swójby. Atlas wuchadźa w knižnej formje w dwěmaj serijomaj we wšitkich wobdźělenych partnerskich krajach.
Tuchwilu přihotuje so w Serbskim instituće wudaće 7. zwjazka leksikaliskeje serije Słowjanskeho rěčneho atlasa (Drasta a wobuće, hygiena a medicina). Nimo toho garantujetaj sobudźěłarjej prawe předstajenje serbskeho rěčneho materiala we wšěch atlasowych zwjazkach, z kotrychž su stajnje někotre w procesu přihotowanja a wudawanja. Wobaj dźěłataj předewšěm tež w subkomisiji za spowšitkownjachu transkripciju, kotraž z pomocu morfonologiskeje analyzy narěčneho materiala ze wšěch přepytowanych městnosćow stwori bazu za jeho kartografiske předstajenje w zwjazkach leksikografiskeje serije. S. Wölkowa tutu subkomisiju nawjeduje a je čłon dźěłoweje skupiny za koordinaciju zasadźenja informaciskeje technologije při wobdźěłanju atlasa. Wobaj wobdźěłarjej staj tohorunja awtoraj kartow.


Wuslědki

najnowše publikacije: dalše pod http://www.slavatlas.org/publications.html

  • Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas. Serija leksiko-slovoobrazovatel’naja. Vypusk 12. Ličnye čerty čeloveka. Moskva-St. Peterburg 2020, 382 s.
  • Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas. Serija fonetiko-grammatičeskaja. Vypusk 9. Refleksy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt. Praha 2019, 188 s.

Na projekće wobdźěleni: Thomas Menzel, dr. habil. Sonja Wölkowa (hač do 03/2022)