Wosebite předewzaće “Strukturna změna”

Debata wo změnje strukturow we Łužicy je w zańdźenych lětach wulku dynamiku wuwiła. Na to měješe tež Serbski institut reagować, so by swoje kompetency při wědomostnym přewodźowanju transformaciskich procesow přinošował. Njeje to jenož Łužica jako centralny rum slědźenja Serbskeho instituta a jeho wotpowědny slědźerski profil, kiž za tajki angažement rěča. Tež w našim domje mjeztym docpěty natwar wědy wo materielnym a imaterielnym kulturnym herbstwje regiona kaž tež dotalne a běžace přewodźace slědenja a posudki w konteksće brunicowych jamow a wjacerěčnej kubłanskej struktury we Łužicy su dalše argumenty, kotrež profiluja Serbski institut jako wažneho regionalnje zakótwjeneho aktera a partnera za socialnowědomostne slědźenja wo strukturnych změnach. Při tym je wažne, zo so wosebje sociokulturne serbske aspekty do powšitkowneho wědomostneho přewoda regionalnych wuwićowych procesow integruja, zo by so rozwiće dodatnych hódnotow regiona jako sydlenski rum Serbow zmóžniło a zo by so aktiwny wliw na praksu wuwića serbskeje rěče a kultury wukonjał.

Zo bychu so w instituće wobstejace kompetency zhromadźili, zo bychu w strukturnych změnach aktiwni akterojo a akerske skupiny z wědomosće, politiki, hospodarstwa a ciwilneje towaršnosće narěčenskeho partnera dóstali a zo by so zmóžnił natwar samostatnych kaž tež kooperatiwnych projektow na tutym polu, je so 2018 wotpowědne městno we wobłuku centralnych wědomostnych słužbow w Serbskim instituće stworiło.

Wuslědk dźěła w tutym wobłuku budźe wot lěta 2022 planowany nowy wotrjad za regionalne wuwiće a ´mjeńšinowy škit.


Wuslědki

Online-publikacije:

Nawod projekta: Fabian Jacobs